bio_pedag_aktivity.html


Pedagogické aktivity

pedagogické!aktivityživotopisné údaje!pedagogické aktivity

Aplikace Pedagogické aktivity slouží k evidenci veškerých pedagogických aktivit na Mendelově univerzitě v Brně nebo jiných institucích. Mezi pedagogické aktivity patří výuka předmětů během jednotlivých studijních období, vedení diplomových a bakalářských prací, účast v komisi přijímacích a státních zkoušek, stáže, přednášky apod.

Pedagogická činnost

pedagogické!činnostiPředměty!v životopisných údajích

V aplikaci Pedagogická činnost se uvádějí pedagogické aktivity na  Mendelově univerzitě v Brně i mimo ni. Zvlášť se eviduje aktivní účast v kurzech. Aplikace obsahuje záložky, jejichž význam a použití je následující:

 • Na MENDELU – v záložce je uveden přehled předmětů, které uživatel učí nebo učil v jednotlivých studijních obdobích na příslušných fakultách (kdy, kde, co). Součástí přehledu (obr.  OBR-NAHRAD) je role vyučujícího, počet vyučovaných studentů (u cvičícího souhrn za cvičení, u přednášejícího a garanta pak za celý předmět, zkoušející má uvedeno nula). První hodnota udává počet vyučovaných studentů, druhá pak celkový počet studentů, kteří si předmět zapsali. Názvy předmětů aktuálního období jsou vypsány tučným písmem.

  Výpis předmětů lze ovlivnit filtrem podle akademického roku. V roletkovém menu se vybere a označí akademický rok a volba se potvrdí tlačítkem .

  Předměty se vkládají automaticky z portálu Záznamník učitele, proto je nutné dbát na přesné vedení vyučujících jednotlivých předmětů. Nezobrazený předmět je nutné reklamovat u garanta předmětu. Nesprávného garanta předmětu pak u systémového integrátora. V seznamu nejsou zahrnuty předměty typu seminář, bakalářská či diplomová práce, státní závěrečná práce apod.

  Zkoušející nebo garant může do předmětu vložit počet studentů, které odzkoušel (nejvýše však tolik, kolik jich předmět studovalo – mělo zapsáno), s rozlišením způsobu, jakým zkoušel (písemně, ústně, projekt). Do každé kolonky Počet zkoušených studentů jednoho předmětu může být vložen pouze maximální počet studentů (ten je uveden ve sloupci Studentů). Počet studentů, které si nárokovali jiní vyučující, je za jednotlivými políčky pod označením ostatní.

  Příklad: Předmět studuje 70 studentů. Jeden zkoušející odzkoušel studenty písemně i ústně. Pak si do pole Písemně vepíše 70 studentů a do pole Ústně také 70 studentů.

  Pozor však, suma odzkoušených studentů všemi zkoušejícími předmětu se musí rovnat celkovému počtu zapsaných studentů v předmětu! Při uložení většího počtu studentů odzkoušených vybraným způsobem je uživatel upozorněn, že počet byl přesažen, a jsou vypsána jména učitelů, kteří zkoušené studenty mají evidovány.

  Příklad: Jsou-li dva zkoušející předmětu, který má zapsáno 100 studentů, a jeden z vyučujících zde uvede, že ústně odzkoušel 100 studentů, tak druhý zkoušející nemůže uvést k ústnímu způsobu zkoušení žádného studenta. Nad seznamem předmětů se mu pak zobrazí upozornění se jménem zkoušejícího, který si počet studentů u předmětu a daného způsobu zkoušení nárokoval.

  Chybí-li v evidenci předmět, je nutné hledat nápravu u garanta předmětu. Garant předmětu se musí obrátit na systémového integrátora.
 • Mimo MENDELU – v záložce se evidují předměty vyučované na jiných vysokých školách. Vkládají se přes formulář na obrázku  OBR-NAHRAD, jehož součástí je mimo jiné název předmětu, školy, typ výuky, který se vybírá z menu, a datum, jehož vkládaný tvar je dd.mm.rrrr. Údaje z formuláře se do seznamu vloží kliknutím na tlačítko , čímž se formulář zároveň uloží. Vložený předmět se upraví přes ikonu a smaže se po jeho označení kliknutím na tlačítko . Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty.

 • Kurzy – zahrnují ostatní pedagogickou činnost. Jsou rozděleny na kurzy pořádané na Mendelově univerzitě v Brně a jinde. Tomu odpovídají dvě záložky – Kurzy na MENDELUKurzy mimo MENDELU, které obsahují pro evidenci jednotlivých kurzů téměř shodné formuláře (obr.  OBR-NAHRAD). Vložený kurz se upravuje přes ikonu a smaže se po jeho označení kliknutím na tlačítko . Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty evidovaných údajů.

Vedené práce

vedené práce

V aplikaci Vedené práce se evidují bakalářské, diplomové, disertační a jiné závěrečné práce studentů, kde je uživatel veden jako vedoucí práce. Protože je možné vést práce studentů i na jiných školách, je aplikace rozdělena na dvě části. Práce vedené:

 • Na MENDELU – do této záložky jsou práce vkládané automaticky z aplikace Závěrečné práce. Jejich seznam (obr.  OBR-NAHRAD) se zobrazuje podle evidovaného roku odevzdání práce a podle typu práce. Pro zobrazení prací se v menu vybere rok, typ práce nebo u obou položka všechny a klikne se na . Kliknutím na ikonu ve sloupci Zadání se otevře náhled zadání práce.

 • Mimo MENDELU – práce vedené mimo Mendelovu univerzitu v Brně se vkládají přes formulář na obrázku  OBR-NAHRAD. Vyplní se název práce, její autor, dále se z menu vybere typ práce (absolventská, bakalářská, habilitační atd.), název vysoké školy (uvedený výběr vychází z celostátního číselníku) a stav práce. Datum zadání a odevzdání práce musí být v plném tvaru, tedy den, měsíc a rok. Podle data odevzdání práce se celý seznam řadí a přes menu nad seznamem filtruje.

  Vložená práce se upraví přes ikonu a smaže se po jejím označení kliknutím na tlačítko . Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty práce.

  Zobrazení evidovaných prací lze omezit filtrem umístěným nad seznamem prací podle roku odevzdání a podle typu práce.

Oponované práce

oponované!práce

V aplikaci Oponované práce jsou evidovány práce, kde byl uživatel oponentem. Protože je možné oponovat práce studentů i na jiných školách, je aplikace rozdělena na dvě části. Práce oponované:

Přijímací zkoušky

zkoušky!přijímací

Aplikace Přijímací zkoušky eviduje účast u přijímacích zkoušek. Jednotlivé přijímací zkoušky se vkládají přes formulář na obrázku  xxx. Typ studia – bakalářský, magisterský, magisterský navazující, doktorský, celoživotní vzdělávání a zahraniční studenti – se vybírá z menu. Vyplněné údaje se uloží tlačítkem . Vloženou přijímací zkoušku lze upravit přes ikonu , označený záznam lze smazat tlačítkem .

Zobrazení evidovaných přijímacích zkoušek lze omezit filtrem umístěným nad seznamem zkoušek podle roku konání.

Státní zkoušky

zkoušky!státní

Aplikace Státní zkoušky eviduje účast u státních zkoušek na vysokých školách. Jednotlivé státní zkoušky se vkládají ručně přes formulář na obrázku  OBR-NAHRAD nebo automaticky z evidence UIS. Ve formuláři se z menu zvolí název vysoké školy (menu obsahuje aktuální číselník vysokých škol ČR), typ státní zkoušky – bakalářská, závěrečná atd. Počet studentů se udává v celých číslech. Vyplněné údaje se uloží tlačítkem .

Tlačítkem se automaticky doplní účast v komisích konaných na Mendelově univerzitě v Brně, kterých se uživatel zúčastnil. Podmínkou je, že musí být evidovány v UIS v aplikaci studijního oddělení Státní zkoušky a jsou v nich přihlášeni studenti, jinak se tlačítko nezobrazuje. Pokud účast v komisi trvá více než jeden den, je vložen jeden záznam s dobou trvání Odkdy Dokdy a počet studentů je sečten. Opakovaným stisknutím tlačítka se hodnoty aktualizují podle stávajícího stavu a současně se přidají nové záznamy. Ručně vložené záznamy se touto operací nemění.

Údaje o státní zkoušce lze upravit přes ikonu . Záznam o státní zkoušce se zruší po jeho označení kliknutím na tlačítko .

Akademické stáže

stáže

Aplikace Akademické stáže louží k evidenci domácích i zahraničních akademických stáží. Jednotlivé stáže se vkládají přes formulář na obrázku  OBR-NAHRAD. Vepíše se název instituce, kde stáž proběhla. Označení výměnného programu, typ stáže – studentská, učitelská – se vybírá z roletkového menu stejně jako název státu. Není-li znám přesný den nástupu vkládá se první den v měsíci, není-li znám ani měsíc, uvede se první den v roce (1. 1.). U data ukončení se analogicky uvádí poslední den měsíce nebo roku – 31. 12. Stáž se uloží kliknutím na  . V jaké fázi průběhu stáž je, vyjadřuje Stav stáže – aktivní, ukončená, plánovaná.

Studenti mají možnost využít dat evidovaných v UISa kliknutím na tlačítko si mohou vložit údaje o stáži, které do UIS zadalo studijní oddělení.

Stáže se řadí v tabulce, kde jsou uvedeny následující ikony:

 •  Kontakt – přes ikonu se vkládají kontaktní osoby, které se jednotlivě přidávají přes vyhledávací pole v kontaktech evidovaných v aplikaci Poštovní schránka. U dohledané osoby se do poznámky, která musí být vždy vyplněna, může vyplnit její funkce. Kliknutím na  je kontaktní osoba uložena. Není-li osoba nalezena, pak ji lze přidat přes tlačítko umístěné na konci stránky. Kliknutím na tlačítko je otevřena stránka kontaktů v Poštovní schránce. Zde je možné vložit externí osobu. O tomto úkonu je více v 11. svazku dokumentace – Osobní management.

 •  Detail – kliknutím se zobrazí podrobné informace o stáži.

 •  Upravit – umožňuje provést opravu evidovaných údajů.

 •  Jazyky – umožňuje evidovat poznámku o stáži i v dalších jazykových mutacích.

Označenou stáž lze smazat tlačítkem .

Zvané přednášky

přednášky!zvané

V aplikaci Zvané přednášky lze evidovat všechny ostatní přednášky, které nesouvisejí s pravidelnou výukou na univerzitě (například přednášky doplňující učivo předmětu jiného učitele nebo jiné vysoké školy). U každé přednášky se uvádí, v jakém jazyce se konala.

Přednášky se vkládají přes formulář na obrázku  OBR-NAHRAD, který se po vyplnění uloží tlačítkem . Vložená přednáška se upraví přes ikonu a smaže se po jejím označení kliknutím na tlačítko . Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty.

eLearningové opory

V aplikaci eLearningové opory se evidují elektronické studijní opory vytvořené na Mendelově univerzitě v Brně nebo jiných institucích. Obsahuje dvě záložky, jejichž význam je následující:

Vědecko-výzkumné aktivity

vědecko-výzkumná!aktivitaživotopisné údaje!vědecko-výzkumné aktivity

Vědecko-výzkumná činnost zahrnuje projekty realizované na Mendelově univerzitě v Brně i jinde, nejrůznější publikace, posudky, účasti na konferencích a ocenění vědeckou komunitou. Některé údaje jsou vkládané automaticky z jiných aplikací UIS, například projekty vedené na  Mendelově univerzitě v Brně či publikace. Ostatní údaje si musí uživatel vložit sám prostřednictvím jednoduchých formulářů umístěných v záložkách aplikace Vědecko-výzkumné aktivity.

Projekty

projekt!v evaluacích

V aplikaci Projekty se evidují všechny oficiální projekty realizované jak na  Mendelově univerzitě v Brně, tak na jiné instituci. Výpis projektů lze omezit podle roku, ve kterém běží – tj. začaly před nebo v daném roce a v tomto roce nebo později skončily.

Publikace

publikace!v evaluacích

Aplikace Publikace zobrazuje publikace daného roku, kde je uživatel uveden jako autor hlavního typu (tj. není editorem, oponentem nebo vedoucím). Pod publikacemi je umístěn přehled sborníků, kde je editorem.

U každé publikace lze nastavit její významnost. Nastavuje se prostřednictvím roletkového menu, ve kterém se vybere požadovaná významnost (velmi významná publikace, významná publikace, publikace), a uloží se tlačítkem . Je-li autorů více, nastavuje si významnost publikace každý sám podle svého uvážení. Nemělo by být více než pět velmi významných a deset významných publikací. Podrobnosti o publikaci lze získat kliknutím na ikonu . Novou publikaci lze vložit přes odkaz vložit nové publikace, který je uveden v nápovědném textu. Je nasměrován do aplikace Moje publikace, kde se provádí správa a editace nových publikací. Vložení nové publikace je popsáno na straně  .

Posudky

posudky

Aplikace Posudky slouží k evidenci posudkové činnosti. Rozlišovány jsou tři typy posudku: bakalářský, diplomový a závěrečný. Posudky se vkládají přes formulář na obrázku  OBR-NAHRAD. Vyplněný formulář se uloží tlačítkem . Vložený posudek se upraví přes ikonu a smaže se po jeho označení kliknutím na tlačítko . Pod ikonou lze evidovat jazykové varianty.

Účast na konferencích

konference!účast

V aplikaci Účast na konferencích se eviduje aktivní či pasivní účast na konferencích. Konference se do seznamu vkládají dohledáním nebo založením. Do vyhledávacího pole se vepíše část názvu konference, kliknutím na je vypsán seznam konferencí, ve kterém se hledaná konference označí, zatrhne se jedna z možností položky Aktivní účast a celý výběr se potvrdí tlačítkem – obr.  OBR-NAHRAD.

V případě, že konferenci nelze dohledat, je možné ji vložit přes odkaz přidat novou konferenci. Otevře se aplikace Moje publikace připravená k založení nové konference. Způsob vyplnění formulářů a vložení konference je obecně popsán na straně .

Položka Aktivní účast nastavená na ano umožňuje přiřadit publikaci k evidované konferenci – kliknutím na ikonu se otevře stránka (obr.  OBR-NAHRAD), jejíž součástí je seznam evidovaných publikací na konferenci a vyhledávací pole. Do pole se vepíše řetězec znaků reprezentující název, jméno autora nebo klíčové slovo publikace. Kliknutím na jsou vyhledány vyhovující publikace. Označí se jedna nebo více publikací a kliknutím na  se výběr potvrdí.

Pokud ke vkládané konferenci s aktivní účastí existuje sborník a v něm články, kde je daná osoba autorem, přiřadí se články ihned (pod ikonu ). Je-li osoba editorem sborníku z této konference, přidá se automaticky i sborník. Není-li aktivní účast na konferenci podložena publikací, je takový záznam označen ikonou , jinak je označen ikonou stejně jako konference bez účasti. Vložená konference se upraví přes ikonu a smaže se po jejím označení kliknutím na tlačítko .

Ocenění vědeckou komunitou

ocenění!vědecké

Aplikace Ocenění vědeckou komunitou slouží k evidenci ocenění vědeckou komunitou. Ocenění se vkládají přes formulář na obrázku  OBR-NAHRAD. Vyplněný formulář se uloží tlačítkem .