zaznamnik_vysledky_prehled.html


Moje publikace

Moje publikace

Moje publikace je aplikace k evidenci a správě všech publikací uživatele, u kterých je uveden jako odpovědná osoba nebo je jejich autorem. Uživatel se stane odpovědnou osobouosoba odpovědná v okamžiku založení nové publikace (ať již přes Moje publikace nebo Záznamník výzkumníka). Autorem se stane vložením publikace, v níž je uveden jako autor (nebo spoluautor). Autor má umožněnu editaci publikace stejně jako zodpovědná osoba (editor publikace) – i když autor publikaci nevložil, vypíše se mezi jeho publikacemi.

Aplikace je automaticky zpřístupněna všem učitelům a studentům doktorského studia.

Ostatní uživatelé (například techničtí pracovníci na pracovištích), kteří mají na nějakém projektu přidělenu uživatelskou roli alespoň řešitele, mohou s aplikací pracovat až ve chvíli, kdy si na projektu založí nejméně jeden výsledek, budou evidováni jako autoři výsledku nebo jim jiný uživatel nabídne odpovědnost k publikaci.

Evidované publikace jsou zveřejněny u autorů ve veřejné aplikaci Lidé na MENDELU, dále jsou jako výsledky projektů součástí dodávky do RIV, mohou být využity v osobním životopise generovaným z UIS.

Přehled publikací

Aplikaci Přehled publikací lze označit za sklad publikací, neboť zahrnuje všechny publikace, jež uživatel v  UIS založil nebo je jejich autorem.

V aplikaci je zavedena automatická kontrola evidovaných údajů jednotlivých druhů publikací povinných pro úplnou citaci nebo pro odeslání výsledku do RIV. Kompletnostpublikace!kompletnost údajů je vyjádřena značkou ve sloupci Stav. Ikona značí, že je vše v pořádku, označuje nekompletnost publikace, tzn. že v publikaci chybí některý z povinných údajů pro RIV. Kliknutím na tuto značku se vypíší všechny položky, které je nutné do publikace ještě doplnit. Dále může být zobrazena ikona , která značí kompletnost vyplněných údajů, ale upozorňuje uživatele na možné problémy v návaznosti zpravidla na nadřazenou publikaci. Ikona je zobrazena u publikací, které nepodléhají kontrole kompletnosti. Testování nedostatků v evidenci publikace je prováděno na základě položek povinných pro RIV.

Ve sloupci Schval. jsou zobrazovány ikony indikující stav schválení publikace ze strany správce publikací. Schválené publikace jsou označeny ikonou , zamítnuté . Publikace čekající na schválení mají zobrazenu ikonu . Ikona se zobrazuje u publikací, které nepodléhají schvalování ze strany správce publikací.

Všechny uživatelovy publikace jsou abecedně seřazeny v tabulce (obr.  OBR-NAHRAD), která zahrnuje i ikony pro úpravu a zobrazení obsahu publikace, pro založení publikace kopírováním, pro uložení citací, pro připojení k projektu a pro připojení souboru. Zobrazení seznamu publikací lze omezit filtry umístěnými nad tabulkou podle roku vydání, druhu publikace nebo podle autora. Filtr pro výběr publikací dle autora osahuje možnosti:

  • všechny publikace – zobrazí všechny publikace, ve kterých je uživatel uveden jako zodpovědná osoba nebo jako autor. Jméno odpovědné osoby je uvedeno ve sloupci Odp., jména autorů pod názvem publikace. Kliknutím na jméno se zobrazí veřejné informace o osobě v aplikaci Lidé na MENDELU;

  • publikace, kde jsem autorem – zobrazí publikace, ve kterých je uživatel evidován jako autor;

  • publikace, za něž mám odpovědnost – zobrazí publikace, za něž uživatel nese odpovědnost, tj. zaevidoval je nebo odpovědnost převzal od jiné osoby;

  • publikace autora – zobrazí publikace zvoleného autora, kterých je uživatel spolouautorem nebo za které má zodpovědnost.

Dále lze seznam publikací omezit pomocí abecedy umístěné nad seznamem. Ta umožňuje zobrazit publikace podle zvoleného písmene. Je-li v přehledu umístěno více jak 100 publikací, pak se po vstupu do aplikace Moje publikace zobrazí jen publikace pro první písmeno abecedy.

Dalším využitím aplikace může být úprava evidované publikace, připojení souboru k publikaci, přidělení publikace k projektu (tak se vytvoří výsledek na projektu) a založení nové publikace kopií, což lze provést přes následující ikony:

Kromě výše uvedených operací s jednotlivými publikacemi nabízí aplikacePřehled publikací odkaz na přidání nové publikace a možnost exportovat zobrazené publikace do MS Excel.

Správa odeslání publikace do RIV

publikace!RIV!odeslání

Pro publikace odeslané do RIV v dřívějších letech nebo zahrnuté do aktuálního sběru RIV je v editaci údajů o publikaci zobrazena další záložka s názvem Správa odeslání do RIV (obr.  OBR-NAHRAD). Aplikace slouží k prohlížení stavu odeslání publikace do RIV a výsledků jejich zpracování. Osoby s právem veda-pub zde navíc mohou vznášet požadavky na smazání publikace z RIV nebo naopak o opětovné odeslání publikace do RIV. Tyto požadavky jsou následně zpracovány správcem sběru RIV na univerzitě, který je přijme nebo naopak zamítne.

V úvodu aplikace je zobrazen bibliografický záznam zvolené publikace, pod ním je umístěna tabulka historie jednotlivých odeslání do RIV. Každý řádek odpovídá jednomu zařazení publikace do datové dodávky. Jedna publikace může být do RIV odesílána vícekrát – k tomu dochází nejčastěji v případech, kdy je publikace uplatňována na projektech různých poskytovatelů. Ikony zobrazené ve sloupci Stav zobrazují stav odeslání do RIV. Detaily každého odeslání jsou přístupné přes odkaz ve sloupci Detaily. Osoby s právem veda-pub mohou prostřednictvím ikon ve sloupci Mazání vznášet návrhy na smazání publikace z RIV, případně sledovat stav jejich zpracování správcem sběru RIV univerzity.

V další tabulce je zobrazen přehled výsledků hodnocení publikace v RIV v jednotlivých letech. Pro každý rok je zobrazen stav hodnocení publikace a případný bodový zisk. Správce publikace (garant výsledku) má povinnost zkontrolovat udělené hodnocení prostřednictvím ikon ve sloupci Kontrola. Po kliknutí na ikonu je zobrazen formulář pro evidenci hodnocení a řešení rozporů v daném roce (obr.  OBR-NAHRAD). Detailní informace o hodnocení a případných rozporech lze získat přímo v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přes odkaz uvedený ve sloupci IS VaV.

Poslední část je věnována požadavkům na opětovné odeslání publikace do RIV. Publikace jsou do RIV odesílány automaticky v návaznosti na projekty, na které jsou v systému napojeny. Pokud má být publikace opakovaně (v dalším roce po prvním odeslání) vykázána stejnému poskytovateli, přičemž nedošlo ke změně (rozšíření) návazností (projekty, záměry), musí být toto vyžádáno explicitně zde. Toto se děje typicky v případě, kdy v dalších letech dochází k opravě dříve odeslaných údajů o publikaci. Žádost o opakované odeslání není nutné vkládat v případě, že v dalších letech je publikace napojena na projekt jiného poskytovatele, kterému dosud nebyla vykázána, případně je rozšířen seznam projektů u poskytovatele, který byl dříve vykázán. V takovém případě dojde k znovuodeslání automaticky. Žádost o opětovné odeslání publikace do RIV mohou podávat pouze osoby s právem veda-pub, následně jsou schvalovány správcem sběru RIV na univerzitě.

Smazání publikace

publikace!smazat

Publikaci může odpovědná osoba, která publikaci vložila, smazat jedině v aplikaci Moje publikace pod odkazem Přehled publikací(obr.  OBR-NAHRAD). Publikace bude smazána po jejím označení a následném stisknutí tlačítka smazán. Aby nedošlo k omylu, je uživatel před úplným smazáním dotázán, zda tak skutečně chce učinit.

Smazat lze pouze publikaci, která není výsledkem, tedy která není připojena k žádnému projektu, ani k žádné jiné publikaci (např. v rámci článku ve sborníku se přidává sborník – článek navazuje na sborník, v rámci kapitoly v knize se přidává kniha, v rámci sborníku se přidává konference). Publikace, kterou nelze smazat, má ve sloupci Ozn. vloženu ikonu , přes kterou lze zjistit důvod, proč publikaci nelze smazat.

Smazáním výsledku z projektu je pouze odebráno přidělení publikace k projektu. Publikace v systému zůstává evidována.
Publikace jako taková je na projektu nezávislá. Přiřazením k projektu se stává jeho výsledkem, který je pak na tomto projektu závislý.
Pokud na sebe publikace navazují, např. článek ve sborníku na sborník, a v článku není vložen autor, automaticky se jako autor článku uvádí autor sborníku.

Výsledky projektu

výsledky

Aplikace VýsledkyVýsledky projektu umožňuje evidenci veškerých výsledků vědecko-výzkumné činnosti na projektu, což jsou výsledky činnosti osob zaměstnaných nebo studujících na Mendelově univerzitě v Brně a externích spolupracovníků, kteří se podílejí na řešení projektů evidovaných v UIS. Za výsledek lze považovat každou publikaci připojenou k projektu (např. článek ve sborníku, elektronický dokument, uspořádání konference). Jedenkrát vložená publikace může být přiřazena jako výsledek k několika projektům. Pak se uplatní jako výsledek za každý projekt.

Výsledky jsou součástí interních evaluací univerzity, životopisů, a také dat odesílaných do databáze RIV apod. Výsledky jsou společně s ostatními publikacemi zveřejněny prostřednictvím aplikací Pracoviště, Lidé na MENDELUPublikace ostatním uživatelům UIS.

Zda bude výsledek součástí souboru odesílaného do RIV, specifikuje autor (vkladavatel) spolu s dalšími atributy při zakládání publikace nebo při přiřazování publikace k projektu (více je o vkládání publikací na straně  ). Důležité je, aby do Záznamníku výzkumníka byly vkládány výsledky, které se do RIV odesílají. (Na termíny sběru dat pro RIV bude každý uživatel předem upozorněn.)

Každý uplatňovaný výsledek musí obsahovat položky stanovené RIV. Tyto položky mají ve formuláři pro vkládání publikace (výsledku) editační pole podbarvené žlutou barvou. Některé povinné položky jsou z důvodu kompletnosti navíc opatřeny polem Neuvedeno. Je-li uživateli obsah takových položek neznámý, zatrhne pole Neuvedeno. Nekompletní výsledky totiž nejsou do RIV odesílány.

Výsledky lze k projektu přiřazovat z aplikace Moje publikace, či je připojovatnebo zakládat přímo na daném projektu. Aplikace Výsledky umožňuje také zobrazení výsledků všech podprojektů daného projektu. Výsledky nemusí do projektů v Záznamníku výzkumníka vkládat vždy autor, ale může to být i jiná osoba, která má do aplikace pro vkládání výsledků projektu přístup (má alespoň roli řešitele). Odpovědnost za správnost údajů vloženého výsledku (ISBN apod.) nese osoba, která jej jako první založila v aplikaci Výsledky nebo Moje publikace. Odpovědná osoba může svoji odpovědnost za publikaci předat jiné osobě přes aplikaci Moje publikace a její záložku Odpovědnost (více na straně ). Odpovědná osoba má jako jediná možnost údaje ve výsledku upravovat. Výsledky se k projetu přidávají:

  • Dohledáním již vložené publikace (výsledku) – přes záložku Přehled výsledků (více na straně ) je vyhledán podle části názvu publikace vepsané do pole jeden nebo více výsledků, ze kterých se jeden vybere.

  • Založením nového výsledku – nelze-li výsledek přidělit předchozím způsobem, musí se založit jako nový v záložce Nový výsledek. Pro větší množství výsledků je vhodné využít aplikaci Moje publikace, kde jsou evidovány všechny publikace uživatele (více na straně ).

Některé výsledky jsou vzájemně provázané. Například u článku ve sborníku se v evidenci článku uvádí odkaz na sborník (jeho dohledáním). Proto je potřeba současně s výsledkem článek vložit (pokud ho nevložil už někdo jiný) i výsledek sborník. Stejným způsobem navazuje sborník na konferenci.

Přehled výsledků

Implicitní záložkou aplikace Výsledky (obr.  OBR-NAHRAD) je Přehled výsledků, ve které je seznam všech výsledků k danému projektu od všech jeho řešitelů. Pokud je výsledků více, je zobrazena abeceda pro omezení zobrazení podle počátečního písmene názvu výsledku. Stránka obsahuje tlačítka k připojení dalších výsledků k projektu, k uložení uplatnění výsledků v RIV a ikony k práci s jednotlivými výsledky. Význam ikon je součástí popisu aplikace Moje publikace (viz strana ).

Ikonu pro editaci výsledku a ikonu pro připojení souboru má zobrazenou zodpovědná osoba nebo autor výsledku (když mu to zodpovědná osoba neznemožní).

Připojení výsledku k aktuálnímu projektu

výsledky!připojení k projektu

Výsledek lze k projektu připojit dvěma způsoby, pro které jsou připravena samostatná tlačítka:

  • – přes dohledávací pole spojené s tlačítkem se vyhledá publikace, která byla vložena již dříve, a ta se připojí k projektu jako výsledek. Do vyhledávacího okna se vepíše známá část názvu výsledku a stiskne se . Dohledání může probíhat podle názvu publikace, autora nebo klíčových slov. Z dohledaných publikací se vybere jedna či více vyhovujících a kliknutím na se přidá k projektu.

  • – kliknutím na tlačítko se otevře formulář pro založení nového výsledku, stejný jako v aplikaci Moje publikace.

    Založit nový výsledek lze i kopiívýsledek!vytvořit kopií již existujícího výsledku. Tuto možnost poskytuje ikona ve sloupci Operace (obr. OBR-NAHRAD). Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vytvoření nového výsledku, který je vyplněn údaji z vybraného výsledku. U podobných výsledků postačí například změnit název a provést několik drobných úprav a výsledek je založen.

Odebrání výsledku z projektu

výsledky!odebrání z projektu

Výsledek lze z projektu odebrat jeho označením a kliknutím na tlačítko , které je umístěné pod seznamem výsledků.

Odebrat výsledek znamená zrušit přiřazení publikace k projektu. Publikace zůstává stále evidována v aplikaci Moje publikace a uživatel ji může opět připojit jako výsledek k nějakému projektu.

Uplatnění výsledku

výsledek!nastavení uplatnění

Ve sloupci Uplatnit je možné nastavit způsob uplatnění každého výsledku projektu, tj. zda se bude uplatňovat v RIV, nebo se nebude uplatňovat. Nastavení se musí uložit tlačítkem .

Brožura publikační činnosti projektu

brožura publikační činnosti

Záložka BrožuraBrožura publikační činnosti umožňuje generovat brožuru publikační činnosti daného projektu. Ve formuláři na obrázku  OBR-NAHRADse zvolí kritéria, podle kterých se brožura vytiskne. Zvolit lze vlastní název brožury. Nabídka druhu publikací odpovídá druhům publikací evidovaných na projektu. Strukturu brožury lze členit podle druhu publikace, pracovníků projektu nebo podprojektů (pouze u nadprojektu). Uživatelé tak mohou sestavit brožuru publikací projektu uplatněných v RIV, brožuru abstraktů apod.

Brožuru publikační činnosti kteréhokoliv pracoviště univerzity lze vytisknout přes aplikaci Brožura publikační činnosti umístěnou v portále veřejných informací UIS.

Navrhované změny v publikacích

Záložka Navrhované změny v publikacích se zobrazuje v případě, že nějaký uživatel UIS podal návrh na změnu údajů o publikaci připojené jako výsledek projektu. Více o této možnosti na straně  .

Uplatnění výsledku v RIV

výsledek!uplatnění v RIV

V RIV lze uplatnit výsledek, který je přidělen projektu s platným Identifikačním číslem projektu dle CEP, CEZ (viz strana ) a výsledky projektů IGA. Nelze uplatnit výsledky z jiného období, než je období trvání projektu. Uplatnění výsledku lze nastavit při zakládání výsledku projektu v poslední straně formuláře (obr. OBR-NAHRAD) nebo v seznamu výsledků (obr.  OBR-NAHRAD), kde se zvolí položka Uplatnit v RIV. Není-li uplatnění nastaveno, není publikace odeslána jako výsledek projektu.