Rozúčtování CCS karet


CCS karta opravňuje osoby k čerpání úvěru dle smluvních podmínek poskytující společnosti na místech, kde kartu akceptují, pro odběr zboží (pohonné hmoty, dálniční známky aj.) a služeb (opravy, mytí aj.). CCS karta je přidělena ke každému vozidlu evidovanému k pracovišti univerzity (oddělení, ústav). Její vyúčtování se provádí každý měsíc přes Technický odbor (TO) MENDELU, který zanese každému oddělení na činnost 1101 celkovou částku za všechny CCS karty. Tuto částku pak vedoucí, případně další delegované osoby (viz záložka Delegování oprávnění) v aplikaci Rozúčtování CCS karet rozdělí na jednotlivé zdroje financování, ze kterých bude provedena jejich úhrada. Aplikace je rozdělena do několika záložek popsaných níže.

Rozdělení nákladů

CCS karty!rozdělení nákladů

Záložka Rozdělení nákladů umožňuje rozúčtovat celkovou částku čerpanou ze všech CCS karet na různé zdroje financování. Rozúčtování je možné provést pouze v určitém období daného měsíce. Rozsah období je zobrazen v úvodu aplikace. Mimo toto období nelze rozúčtování provádět.

Celkový součty jednotlivých druhů nákladů za uplynulý měsíc jsou zobrazeny v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Tyto celkové náklady je možné rozdělit na různé zdroje financování a uhradit dílčí částky z různých SPP prvků.

Pro každý druh nákladu je zobrazen samostatný formulář pro rozdělení celkové částky nákladu na různé zdroje a SPP prvky. Implicitně jsou všechny náklady účtovány na zdroj 1101 (Základní dotace z MŠMT). Pro jiný zdroj financování se vyplní částka, která se má ze zdroje uplatnit, zvolí se zdroj financování a případně SPP prvek a potvrdí se stisknutím tlačítka . Jednotlivé zdroje financování je možné přidávat až do úplného pokrytí celkové částky. Rozdíl mezi celkovou částkou a přidanými zdroji zůstává účtován na zdroj 1101. Změny v rozúčtování je možné provést odebráním zadaných zdrojů a novým zadáním.

Historie nákladů

Aplikace Historie nákladů zobrazuje rozdělení nákladů CCS karet v historii. Měsíc a rok pro zobrazení rozúčtování se vybere z nabídek a potvrdí se stisknutím tlačítka . Jsou-li ve zvoleném období evidovány náklady, je v první tabulce zobrazen jejich celkový součet pro jednotlivé druhy. Pro každý druh nákladu je níže zobrazen samostatný rozpis rozdělení celkové částky nákladu na různé zdroje a SPP prvky, tak jak byl zaúčtován.

Delegování oprávnění

CCS karty!delegování nákladů

Aplikace umožňuje nastavení dalších osob, které budou mít možnost provádět rozúčtování nákladů CCS karet stejně jako vedoucí pracoviště. Záložka se zobrazuje pouze vedoucímu pracoviště a jeho zástupcům nastaveným přes Portál vedoucího.

Seznam osob s delegovaným oprávněním je zobrazen v přehledové tabulce. U každé osoby je uvedeno její jméno a rozsah období, na které byla oprávnění přiděleno. Není-li stanoveno datum Dokdy, je oprávnění neomezeno až do okamžiku jeho odebrání. Odebrat oprávnění uživateli je možné zatržením příslušného pole ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Nová osoba se přidá pomocí formuláře pod seznamem, kde se v nabídce Uživatel zvolí příslušná osoba evidovaná na pracovišti a případně se vloží časové omezení. Kliknutím na se přidělení oprávnění potvrdí.

Uživatelé, jimž bylo oprávnění delegováno, provádějí rozúčtování nákladů CCS karet v aplikaci Rozúčtování CCS karet, která se jim zpřístupní v Osobní administrativě v části eAgenda.