Žádanky


žádanky

Aplikace Žádanky slouží ke schvalování a evidenci žádanek podaných zaměstnanci pracoviště. Jedná se o žádanky o údržbu v místnosti pracoviště a o zapůjčení služebního vozidla. Žádanky může podávat každý zaměstnanec univerzity za pracoviště, na kterém má úvazek, lze nastavit podávání žádanek i externím osobám evidovaným v UIS.

Pokud je pro pracoviště stanoven rozpočtový vedoucí, pak vedoucí pracoviště nemůže s žádankami pracovat, aplikace mu zobrazuje pouze jméno rozpočtového vedoucího. Rozpočtového vedoucího může nastavit systémový integrátor v aplikaci Evidence pracovišť.

Schvalování žádanek

žádanky!schvalování

V záložce Schvalování žádanek schvaluje vedoucí veškeré žádanky podané zaměstnanci, případně externisty, svého pracoviště. Vedoucí může žádanky svých podřízených schvalovat ručně nebo si může v záložce Automatické schvalování nastavit pro vybrané osoby svého pracoviště automatické schvalování.

Žádanky lze schvalovat nebo zamítnout individuálně nebo hromadně. Individuální schválení nebo zamítnutí žádanky se provede kliknutím na ikonu , resp. ikonu . Hromadně se žádanky schválí tak, že se vybrané označí a klikne se na . Stejným způsobem lze za použití tlačítka žádanky zamítnout. Žadatel je o zamítnutí nebo potvrzení žádanky informován e-mailovou zprávou.

Po schválení je žádanka automaticky odeslána k vyřízení na příslušné pracoviště k vyřízení. Schválené žádanky vyřizují a zpracovávají pracovníci autoprovozu v externím systému IBS.

Uživatel může svoji podanou žádanku zrušit až do doby jejího schválení vedoucím pracoviště.

Automatické schvalování žádanek

žádanky!automatické schvalovánínastavení!automatické schvalování žádanek

Záložka Automatické schvalování žádanek umožňuje nastavení osob pracoviště, kterým se budou žádanky schvalovat automaticky, tzn. nemusí být ručně schváleny vedoucím pracoviště.

Seznam všech osob s automatickým schvalování žádanek je zobrazen v přehledové tabulce. Má-li uživatel nastaveno automatické schvalování pro více druhů žádanek, je pro každý druh vypsán samostatný řádek. Ve sloupci Odkdy je uvedeno datum začátku období automatického schvalování podaných žádanek daného druhu příslušným uživatelem. Datum ve sloupci Dokdy pak určuje konec tohoto období. Není-li datum uvedeno, je období neomezené. Označené záznamy je možné zrušit stisknutím tlačítka , čímž bude pro daného uživatele automatické schvalování nově podaných žádanek příslušného druhu ukončeno a převedeno do režimu ručního schvalování.

Tlačítkem lze zobrazit historii povoleného automatického schvalování daného pracoviště.

Nového uživatele, kterému se mají žádanky automaticky schvalovat, lze přidat pomocí formuláře pod seznamem. Příslušná osoba se zvolí z nabídky Uživatel. Dále se určí, které typy žádanek se mají pro zvolenou osobu automaticky schvalovat (implicitně jsou vybrány všechny typy). Volitelně je možné omezit období dokdy má být automatické schvalování pro uživatele povoleno. Tlačítkem se osoba zařadí do seznamu uživatelů s automatickým schvalováním.

Seznam osob v nabídce Uživatel obsahuje všechny zaměstnance a externisty pracoviště. Externisté jsou však zobrazeni pouze pokud mohou některý druh žádanek podávat - viz nastavení extenistů v záložce Nastavení.

Probíhající žádanky

žádanky!probíhající

V záložce Probíhající žádanky je zobrazen seznam podaných a aktuálních žádanek rozdělený podle typu. Žádanky jsou označeny stavem, podle toho, v jakém průběhu je jejich zpracování. Význam jednotlivých stavů je uveden v legendě.

Historie žádanek

žádanky!historie

Záložka zobrazuje historii žádanek zaměstnanců daného pracoviště. Žádanky se řadí podle data vložení, nejnovější jsou na začátku a nejstarší na konci. Seznam umožňuje nahlédnout do historických žádanek a zjistit jejich stav, zda bylo ze strany vedoucího pracoviště vyhověno požadavku zaměstnance a zda byl požadavek vyřešen.

Nastavení

žádanky!nastavení zasílání informacížádanky!podávání externistynastavení!žádanek

Záložka umožňuje nastavení parametrů pro podávání žádanek – externistům možnost podávání jednotlivých žádanek a vedoucímu pracoviště zasílání informací o nově vložených žádankách.

Nastavení externistů

Žádanky mohou běžně podávat všichni zaměstnanci pracoviště. Pokud jsou na pracovišti zaměstnáni externisté a má jim být zpřístupněna možnost podávat žádanky, je možné toto nastavit označením příslušného typu žádanky. Podávání žádanek je pak zpřístupněno všem externistům pracoviště.

Podávání žádanek je možné zpřístupnit osobám bez vztahu k pracovišti. Takovým však musí oprávnění nastavit systémový integrátor přes právní systém. Jedná se o právo fpms-autafpms-udrzba.

Informace o nových žádankách

V části Informace o nových žádankách je možné nastavit zasílání informací o nově podaných žádankách. Informace se zasílají pouze vedoucímu pracoviště e-mailem. Nastavení nebo zrušení zasílání informativních e-mailů se provede označením položky ano, resp. ne a kliknutím na .