Testy a zkoušení


testy a zkoušení

Aplikace Testy a zkoušení slouží k přípravě elektronických testů pro jednotlivé skupiny studentů. Volba Mimosemestrální studenti se zobrazuje až ve chvíli, kdy existuje student, který předmět mimosemestrálně studuje. Pro úspěšnou tvorbu testů je nutné nejprve naplnit bázi otázek. Otázky mohou být tematicky členěny ve složkách. Druhy otázek, jejich prezentace a způsob tvorby je uveden zde. Jakmile je test založen, lze jedním z následujících způsobů určit, kdy mají studenti test psát:

 • navázáním testu na konkrétní termín vypsaný v aplikaci Vypisování termínů;

 • nastavením místnosti a času přímo u testu. Zde je nutné dát pozor, zda je termín vypisován pro určitou skupinu studentů, nebo pro studenty celého předmětu. Tímto je omezen přístup studentů k e-testu. V seznamu učeben se zobrazují pouze ty, které jsou určeny pro psaní e-testů.

Z pohledu studentů uvedené způsoby neovlivňují zobrazení ani funkci testu.

Vytvoření nového testu

e-testy!novýE-testy!vytvořit

Lze vytvořit zcela nový test, nebo je možné využít již dříve vytvořený test, jeho volba se provede z menu před stisknutím tlačítka . Test se založí přes formulář, v němž je nutné vyplnit alespoň název testu a zvolit otázky. Dalšími položkami formuláře je možné ovlivnit chování testu. Následující popis jednotlivých položek formuláře není úplný. Více o jednotlivých položkách je uvedeno zde.

 • Typ – slouží pro uživatelské rozlišení typu testu. Má spíše informační význam.

 • Pokyny – pokyny, kterými se mají studenti při zpracování testu řídit.

 • Doba trvání – doba od spuštění testu, po jejímž uplynutí se test automaticky uzavře.

 • Řadit složky – umožňuje nastavit v testu stejné pořadí otázek, jako je v bázi otázek.

 • Stejné testy – umožňuje nabídnout všem studentům stejný test.

 • Zobrazovat body – umožňuje studentům zobrazit bodové hodnocení otázek.

 • Zobrazovat nápovědu – umožňuje studentům zobrazit nápovědu k řešení otázky, která byla při tvorbě otázky uvedena.

 • Způsob vyhodnocení – určuje způsob, jakým se test bude vyhodnocovat.

 • Způsob interpretace výsledků – určuje způsob výpočtu procenta úspěšnosti.

 • Způsob zobrazení výsledků – určuje způsob, jakým se budou studentům výsledky zobrazovat.

 • Otázky – položka obsahuje pomyslný strom složek s otázkami. Složky lze rozbalovat. Pro složky, jejichž otázky se mají v testu použít, vyplňte počet otázek pro použití v testu a počet bodů, které se mají studentům za správnou odpověď na otázku z dané složky přidělit.

Tlačítkem se test uloží.

Vypsání e-testu

e-testy!vypsáníe-testy!termíny

Založený e-test se dohledá v seznamu testů. Přes ikonu  je možné stanovit studenty předmětu, kteří budou mít přístup k připravenému testu. Určení lze provést přiřazením zkušebních termínů k testu, kdy mohou test vypracovat pouze studenti přihlášení na daný termín, nebo určením místa a času psaní testu. Potom mohou psát test studenti předmětu, kteří jsou v určený čas na daném místě.

 • Propojit termín s testem – regulérní termíny je možné vypsat v aplikaci Vypisování termínů. Jednotlivé charakteristiky testu jsou pak přebírány právě z termínů – jedná se především o místnost, ve které bude test psán, datum a čas konání a přihlášení studenti. Proto je nutné dbát na správné založení termínů. Pokud je termín připraven na využití v blíže nespecifikované místnosti, bude možné test zpracovat odkudkoliv.

  Zobrazují se termíny, které lze propojit s testem. Test je založen jako předmětový test. Z tohoto důvodu je doporučeno propojit jej pouze s termíny typu průběžný test 2, průběžný test 3, průběžný test 1, písemná zkouška, zápis na cvičení, náhradní test 1, náhradní test 2, náhradní test 3. Jedná se pouze o termíny, které právě probíhají, nebo teprve budou probíhat.

  Pro připojení termínu k testu se klikne na termín a následně na tlačítko . Test lze připojit k několika termínům. Přidělený termín lze upravit, vstoupit do jeho správy nebo jej lze z testu odebrat.

 • Určit datum a čas konání testu – pro psaní testu není nutné vypisovat konkrétní zkušební termín, pokud je nežádoucí informovat studenty o konání testu nebo není vyžadován zápis studentů na test a povinné termíny nevyhovují. V tomto případě je třeba stanovit pouze datum konání testu, případně místnost. Přístup k testu potom budou mít ti studenti předmětu, kteří se v daný čas dostaví do vybrané místnosti. Časových termínů i místností je možné pro jeden záznam o konání vybrat i více. V tomto případě bude možné napsat test v každém z daných časových úseků v každé z vybraných místností. Pokud je vyžadováno psaní testu v různých časových úsecích v různých místnostech, je nutné stanovit více záznamů. Pokud nebude zadána žádná místnost, bude možné psát test odkudkoliv. V případě nezadání časového úseku bude test dostupný v okamžiku zveřejnění do ukončení zveřejnění.

  Termín konání testu se určí přes formulář, do kterého se vloží časové omezení v podobě dd.mm.rrrr hh:mm, případně se zvolí místnost konání. Formulář se uloží tlačítkem . Údaje o konání testu je možné smazat.

Vypsání testu kopií

e-testy!kopií

Pokud se má vypsat test, jenž má být kopií již založeného testu, klikne se na ikonu  ve sloupci Kopírovat. Zobrazí se formulář jako pro vytvoření nového testu, avšak je předvyplněn. Test je možné upravit nebo doplnit o další otázky a uložit jej.

Náhled na test

e-testy!náhled

Náhled na test se zobrazí přes ikonu  ve sloupci Náhled. Test se zobrazí tak, jak jej uvidí jeho řešitelé, je možné si jej cvičně vyplnit a uložit.

Výsledky testu

e-testy!výsledky

Výsledky testu jednotlivých studentů i s podrobnostmi o konání testu se zobrazí přes ikonu  ve sloupci Výsledky. Výsledky lze exportovat do MS Excel, Post Script, do formátu PDF. Aplikace dále umožňuje:

 • Zobrazit podrobnosti o testu zvoleného studenta, tj. jeho odpovědi na jednotlivé otázky s rozlišením správná nebo špatná odpověď a bodové ohodnocení odpovědí. Otázky lze filtrovat podle úspěšnosti, také lze zapnout režim ruční úpravy získaných bodů.

  Body je možné upravovat po kliknutí na ikonu , a to v rozsahu uvedeném pro každou otázku. Rozsah vychází z původního bodového hodnocení. Úprava probíhá vložením bodů, které se k získaným přičítají. Změny je nutné uložit tlačítkem .

 • Zobrazit a vyhodnotit všechny odpovědi na otevřené otázky, které se v testu studenta vyskytly. Otevřené otázky celého testu lze vyhodnotit přes aplikaci Správa testuHodnotit otevřené otázky.

Správa testu

e-testy!správa

Aplikace Správa testu poskytuje základní informace o vybraném testu, jako například název, popis, typ testu, pokyny k testu, seznam složek a počet použitých otázek. Dále umožňuje nastavit oprávnění k testu, doplňkové vlastnosti testu, nastavit hodnoticí stupnici, zobrazit náhled na test, exportovat test ve formátu HTML, TXT, TEX pro jeho další zpracování nebo ho vytisknout pro případné vypracování mimo UIS, smazat již vypracovaný test zvoleného studenta, prodloužit čas u vybrané rozepsané práce nebo odevzdanou práci vrátit k dopracování, hromadně vyhodnotit otevřené otázky všech studentů, zobrazit výsledky testu, zkopírovat výsledky do archu průběžného hodnocení, porovnat výsledky a zobrazit statistiky testu.

Oprávnění k testu smí nastavovat pouze autor testu.

 • Předmětový test – vyučujícím předmětu lze k testu přidělit práva, učitelé s rolí garant, přednášející, zkoušející a administrativa předmětu mají implicitně nastaveno právo administrace testu a změnit jej nelze. Ostatní vyučující nemají implicitně nastaveno žádné právo, lze jim přidělit právo k administraci nebo prohlížení testu, případně jim právo odebrat.

 • Obecný test – právo k testu lze přidělit kterékoliv osobě evidované v UIS. Po dohledání a přidání osoby je nutné jí přidělit a uložit oprávnění. Oprávnění lze osobě odebrat nastavením položky žádné právo a uložením změny.

V přehledu osob, které mají k testu nějaké oprávnění, lze přes rozbalovací nabídku zvolit typ oprávnění. V aplikaci je možné přidat dalšího oprávněného uživatele přes vyhledávací pole.

Statistiky testů

e-testy!statistiky

Přes ikony umístěné ve sloupci Statistiky je možné zobrazit statistiky týkající se zvoleného testu, nebo statistiky vycházející ze srovnání několika testů se zvoleným testem.

 •  Statistiky testu – aplikace poskytuje statistické údaje o přehledu základních údajů o testu; informacích o složkách testových otázek použitých v testu; o otázkách použitých v testu včetně možnosti zobrazení správných odpovědí; o otázkách a jejich možnostech.

  Kromě posledně jmenované jsou statistiky uvedeny včetně grafického vyjádření a možnosti exportu zobrazených údajů.

 •  Porovnání výsledků testu – aplikace obsahuje všechny testy, se kterými je možné vybraný test porovnat. Jejich vzájemné porovnání se provedete jejich označením a stiskem tlačítka . Se zvoleným testem je možné porovnávat jeden nebo více testů. Průměrné hodnoty lze seskupit buď podle zkoušených, nebo podle jednotlivých otázek. Hodnoty lze také omezit na konkrétní osobu.

  Hodnoty statistiky reprezentují průměrné úspěšnosti vybraných testů. V závislosti na zvolených charakteristikách se jedná buď o úspěšnosti jednotlivých studentů, nebo jednotlivých otázek z předvybraného testu. Barevně jsou odlišeny změny úspěšnosti, rovněž vzhledem k tomuto testu. V posledním sloupci a posledním řádku jsou uvedeny průměrné hodnoty za každou položku, respektive každý test.