Učitelé a rozvrhy


Garant předmětu, případně osoba pověřená administrativou předmětu, definuje prostřednictvím aplikace Učitelé a rozvrhy všechny vyučující předmětu a jejich role. Po zveřejnění rozvrhu studijním oddělením přiděluje garant, případně osoba pověřená administrativou předmětu, jednotlivým rozvrhovým akcím vyučujícího. Může přidělit i více vyučujících na jednu rozvrhovou akci, s udáním procentuální účasti na výuce. Tento údaj se využívá v evaluaci zaměstnanců k výpočtu studento/učitelo-hodin.

Vyučující, kterým byla v předmětu přidělena role, se kopírují i s předmětem do dalšího období. Jsou-li v předmětu stálí vyučující, garant předmětu na začátku období pouze zkontroluje seznam vyučujících a přidělí jim rozvrhové akce, případně odebere nebo přidá dalšího vyučujícího předmětu.

Vyučující

Záložka Vyučující slouží ke správě vyučujících předmětu a jejich rolí, které v předmětu zastávají. Správu vyučujících provádí garant předmětu nebo administrativa, ostatní role změny provádět nemohou.

V seznamu vyučujících jsou uvedeny osoby, které mají na předmětu alespoň jednu roli. Vedle jména je uvedeno pracoviště osoby, přidělené role a telefon a kancelář. Ikona  slouží k odeslání e-mailu učiteli a ikona  pro zobrazení osobního rozvrhu učitele. Kliknutím na jméno vyučujícího se zobrazí stránka s jeho údaji zveřejněnými v aplikaci.

Roletkové menu pod seznamem slouží k hromadnému rozeslání e-mailu všem vyučujícím předmětu nebo podle role, kterou v předmětu zastávají.

Nového vyučujícího předmětu vyhledáte pomocí pole Přidat vyučujícího jménem, kam je zapotřebí zadat jméno hledané osoby nebo jeho část a stisknout tlačítko . Má-li hledání probíhat pouze mezi zaměstnanci a studenty doktorského studia, musí být ještě před dohledáním označena položka Omezit výběr jen na zaměstnance a prezenční doktorandy. Dohledané jméno osoby označíte a volbu potvrdíte tlačítkem . Tímto krokem se osoba zařadí do seznamu vyučujících. Ihned po přiřazení vyučujícího k předmětu je nutné určit jeho roli, kterou bude v předmětu zastávat, označením příslušného pole (P, C, Z, A) nebo jejich kombinací a změnu uložit tlačítkem . Je-li předmět vyučován ve více místech studia, pak lze role nastavit pro jednotlivá místa nebo bez omezení (mimo role A, která je společná pro celý předmět).

Vyučujícího lze ze seznamu odebrat zrušením všech jeho rolí v předmětu (odznačením všech políček) a uložením změn.

Vyučujícího, který má přidělenu rozvrhovou akci, nelze ze seznamu odebrat. V takovém případě je nutné nejprve vyučujícího odebrat ze všech rozvrhových akcí a teprve poté je možné jej odebrat ze seznamu vyučujících předmětu.

Učitele u speciálních předmětů typu závěrečná práce nebo seminář závěrečné práce nastavuje UIS automaticky na základě založeného zadání závěrečné práce.

Rozvrhy

rozvrhy!zpřesnění

Záložka Rozvrhy poskytuje přehled všech rozvrhových akcí předmětu a umožňuje garantovi nebo administrativě předmětu provádět jejich zpřesnění. Zpřesnění rozvrhu lze provést ve chvíli, kdy garant nebo administrativa přidělí k předmětu vyučující a nastaví jim příslušné role. Současně musí být v UIS zveřejněn rozvrh pro příslušné období akademického roku.

Pro historická studijní období zobrazuje aplikace přehled rozvrhových akcí předmětu s přidělenými vyučujícími a jejich procentuální účast ve výuce. Aplikace v tomto případě neumožňuje editaci.

Všechny rozvrhové akce předmětu jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každé akce jsou pak uvedeny základní údaje jako:

 • Přizn. – v případě, kdy se u příslušného záznamu liší nastavení vyučujících nebo jejich podílů na výuce u některého konání oproti definici u rozvrhové akce, zobrazuje se v tomto sloupci ikona červeného kolečka.

 • Den – určuje den, resp. datum, kdy bude rozvrhová akce probíhat.

 • Od – Do – určuje začátek a konec rozvrhové akce.

 • Kde – zobrazuje se označení místnosti, ve které se rozvrhová akce koná.

 • Typ – určuje, o jaký typ rozvrhové akce se jedná (např. přednáška, cvičení apod.).

 • Četnost – určuje, s jakou četností se rozvrhová akce bude opakovat (každý týden, sudý nebo lichý týden). Lichost a sudost týdne se odvozuje z ISO normy. Není-li četnost uvedena, jedná se o rozvrhovou akci s nepravidelnou výukou. Podrobnosti o akci je možné zjistit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Výjimky.

 • Program / obor – obsahuje identifikaci studijního programu a oboru, pro který je rozvrhová akce určena.

 • Ročník – určuje, pro který ročník je rozvrhová akce určena (většinou se uvádí v rozvrhu pro studenty prvního semestru společně se studijním oborem).

 • Skupina – určuje, pro kterou studijní skupinu je rozvrhová akce určena. Většinou se uvádí v rozvrhu pro studenty prvního semestru společně s ročníkem a oborem.

 • Kapacitarozvrh!kapacita místnosti – určuje kapacitu rozvrhové akce, nejvyšší možná kapacita rozvrhové akce je kapacita místnosti.

 • Obsazeno – obsahuje počet studentů na rozvrhové akci. Údaj zohledňuje všechny studenty se zvolenou rozvrhovou akcí, bez ohledu na to, zda již prošli zápisem.

 • Vyučující (podíl) – z roletkového menu volí garant/administrativa vyučujícího příslušné akce. Seznam osob v nabídkách se mění v závislosti na typu akce – u přednášek se nabízí pouze osoby s rolí přednášející, naopak u cvičení pouze osoby s rolí cvičící. Nastavení vyučujících je vždy nutné potvrdit tlačítkem . Přidělení vyučujících se ihned promítne do rozvrhu.

  Pokud nelze vybrané rozvrhové akci přidělit vyučujícího (cvičícího, přednášejícího), je vhodné zkontrolovat, zda je vybraná osoba přiřazena k předmětu v záložce Vyučující a zda jí byla přidělena příslušná role. Je-li předmět vyučován ve více místech studia, je vhodné zkontrolovat nastavení rolí pro místo odpovídající místu výuky rozvrhové akce.

  Ke každé rozvrhové akci lze přidělit více vyučujících.Součet podílů všech vyučujících musí být vždy 100 %. Pozor! Při změně vyučujících u rozvrhové akce bude změna aplikována na všechny periodické předpisy a konání této rozvrhové akce. Budou tak přepsáni všichni individuálně nastavení vyučující u všech konání dané rozvrhové akce. Pokud potřebujete výjimky zachovat, proveďte změny vyučujících na úrovni periodických předpisů, případně jednotlivých konání. Rozvrhové akce, u kterých tyto výjimky v periodických předpisech nebo konáních existují, jsou označeny ikonou ve sloupci Přízn.

 • Poznámka – zobrazuje se poznámku vložená k rozvrhové akci.

 • Výjimky – kliknutím na ikonu  se zobrazí výjimky rozvrhové akce. Ikona se zobrazuje u akcí, které mají evidovány výjimky oproti periodickým předpisům, obsahují nepravidelnou výuku nebo neobsahují žádnou výuku (nemají předpisy ani konání).

 • Periodické předpisy – umožňuje přejít na seznam všech periodických předpisů zvolené rozvrhové akce. Zde je možné nastavit vyučující individuálně pro periodické předpisy. Pozor! Při změně vyučujících na úrovni periodického předpisu budou přepsáni všichni vyučující a výjimky všech konání měněného záznamu. Pokud potřebujete výjimky zachovat, proveďte změny vyučujících na úrovni konání. Kliknutím na ikonu  ve sloupci Konání lze zobrazit všechna konání náležící danému periodickému předpisu.

 • Konání – zobrazuje seznam všech konání vybrané rozvrhové akce. Konání představují konkrétní jednu instanci výuky rozvrhové akce v konkrétní den a čas. Přehled všech konání zvolené rozvrhové akce je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu jsou uvedeny základní informace jako datum a čas konání, typ akce a místnost, ve které bude výuka probíhat. Ve sloupci Přízn. jsou zobrazovány ikony určující dodatečně přidané konání nebo změnu konání vůči periodickému předpisu.

  Ve sloupci Vyučující je možné pro příslušné jedno konání provádět nastavení vyučujících a jejich podílů na výuce. Stejně jako na úrovni vyučujících celé akce i zde je možné nastavit více vyučujících současně. Provedené změny je nutné uložit stisknutím tlačítka .

  Pro nastavení vyučujících pro všechna konání najednou je vhodnější provést nastavení na úrovni periodického předpisu, případně celé rozvrhové akce.
Související témata nápovědy