Zpráva o průběhu


Zpráva o průběhu doktorského studia!školitel

Aplikace Zpráva o průběhu doktorského studia umožňuje pro jednotlivé studenty doktorského stupně studia sestavit Zprávu o průběhu doktorského studia. Obsah některých částí zprávy se vkládá automaticky z údajů evidovaných v UIS, některé vkládá školitel studenta.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce, kde je pro každého studenta uvedeno jeho jméno, aktuální ročník studia studia, stav průběhu studia a role uživatele (typicky školitel). Pomocí ikon ve sloupci Stav je vyjádřen stav vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia příslušnými osobami. Význam jednotlivých ikon a jejich stavů je vysvětlen v legendě umístěné pod seznamem studentů. Seznam studentů je možné omezit na studenty zvoleného období.

Po kliknutí na ikonu  ve sloupci Vkládání lze přejít k editaci Zprávy o průběhu doktorského studia. Přes ikonu  ve sloupci Náhled je možné zobrazit obsah hodnocení. Kliknutím na ikonu  lze zadané hodnocení vytisknout. Ikona je zobrazena vždy. Hodnocení je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.

Zprávu o průběhu doktorského studia schvaluje předseda oborové rady. Schvalování probíhá hierarchicky, pokud Zprávu o průběhu doktorského studia neschválila předchozí role, nemůže schválení provést následující role. Podobně je zamezeno úpravám, předchozí role nemůže Zprávu o průběhu doktorského studia upravovat, pokud následující role už potvrdila schválení. Školitel však může do editace Zprávy o průběhu doktorského studia vstupovat i v případě, že student svoji část dosud nevyplnil. V takovém případě školitel vyplněním své části uzavře studentovi možnost editace.

Sestavení hodnocení studenta

Zpráva o průběhu doktorského studia podává každý rok informace o studentovi a jeho plnění studijních povinností. Zahrnuje údaje, které jsou přejímány z příslušných aplikací UIS, bodového hodnocení studenta, další údaje lze do formuláře podle potřeby doplnit. Zpráva o průběhu doktorského studia zahrnuje položky:

  • Podíl doktoranda na pedagogické činnosti – pedagogická činnost studenta zahrnuje několik aktivit a vlastní pedagogickou činnost, což je seznam předmětů, na jejichž výuce se student podílí. Uvedeny jsou všechny předměty, u nichž mu byla garantem předmětu v Záznamníku učitele stanovena role vyučujícího (přednášející, cvičící apod.).

  • Podíl doktoranda na vědecko-výzkumné činnosti – seznam projektů, na nichž se student podílí. Uvedeny jsou všechny projekty, u kterých mu byla garantem projektu v Záznamníku výzkumníka stanovena role výzkumníka.

  • Publikační činnost a aktivní účast na konferencích a seminářích – seznam publikací, které student zaevidoval ve vědecko-výzkumném systému v aplikaci Moje publikace. Po vložení publikace do aplikace musí student provést přiřazení publikace do správného studijního období, to provede v aplikaci Portál studentaVýsledky Ph.D. studia.

  • Tuzemské a zahraniční stáže – seznam stáží, které student zaevidoval v aplikaci Životopisné údaje - Pedagogické aktivityAkademické stáže.

  • Další aktivity, překážky ve studiu a odborné zkušenosti významné pro průběh studia – povinný údaj, který je nutné vyplnit.

  • Stav rozpracování disertační práce – povinný údaj, který je nutné vyplnit.

  • Závěry a doporučení školitele – povinný údaj, který je nutné vyplnit.

  • Doporučení školitele – školitel zde označí, zda doporučuje ve studiu pokračovat, přerušit nebo jej ukončit, dále vyplní datum (implicitně je vyplněno aktuální datum). Touto položkou školitel současně potvrzuje kompletnost hodnocení studenta a jeho zpřístupnění k posouzení předsedovi oborové rady.

Související témata nápovědy