Individuální studijní plán


Individuální plán je aplikace, která umožňuje studijním referentkám tisknout a editovat individuální studijní plán studenta doktorského studia za školitele a další osoby. Nemá však sloužit k suplování jejich práce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V úvodu aplikace je zobrazena ikona umožňující tisk ISP. Studijní plán je možné tisknout v jakékoli fázi vyplnění, proto je nutné sledovat stav vyplnění plánu jednotlivými osobami. Pokud nebudou údaje některou z osob vyplněny, nebude se na ISP tisknout její jméno. Dále jsou zobrazeny záložky pro každou roli zapojenou do tvorby ISP (jejich popis následuje).

Školitel

Školitel doktoranda má za úkol vložit do UIS studijní plán, který sestavil společně se studentem. Části studijního plánu, které se vyplňují, jsou:

  • Zkoušky, resp. předměty, které student musí v jednotlivých letech studia splnit. Předměty jsou evidovány v katalogu předmětů. Pro každý předmět se nastavuje examinátor (vyučující předmětu s funkcí zkoušející nebo garant, kteří jsou pro daný předmět nastaveni ve skladu předmětů.

  • Další úkoly jako například stáže, které student musí při svém studiu plnit.

  • Disertační práce, jejíž název a stručná charakteristika je evidována od počátku studia.

  • Časový plán, který udává termíny související s ukončením doktorského studia, například termín státní doktorské zkoušky, obhajoby disertační práce.

  • Potvrzení kompletnosti a postoupení plánu dále. Tímto krokem je studijní plán postoupen k posouzení a schválení vedoucímu pracoviště, předsedovi oborové rady.

Vedoucí pracoviště

Vedoucí pracoviště vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas se sestaveným individuálním studijním plánem pomocí. Zde je zapotřebí vyplnit stanovisko vedoucího pracoviště a vložit datum.

Vedoucí pracoviště vkládá své stanovisko k ISP prostřednictvím aplikace Individuální plán, která je dostupná v Portálu vedoucího v záložce Pedagogika.

Předseda oborové rady

Oborová rada doktorského studijního programu vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas se sestaveným individuálním studijním plánem. Do informačního systému tyto údaje vkládá předseda oborové rady pomocí aplikace Individuální studijní plán – oborová rada, umístěné v Osobní administrativě v sekci Studijní systém. Přiřazení předsedy oborové rady studentovi probíhá v závislosti na studijním programu nebo oboru, do kterého je student zapsán při zápise do studia. Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo obor, přiřazený předseda se změní na předsedu programu nebo oboru, do kterého student přestoupil.