Ubytovací stipendia


Ubytovací stipendia jsou zvláštním typem stipendií, která se od ostatních odlišují způsobem podávání žádostí a jejich výplatou. Jsou poskytována studentům podle zákona o vysokých školách a jejich vyplácení se řídí Stipendijním řádem MENDELU. Týkají se studentů ubytovaných na kolejích i studentů obývajících priváty.

Žádost o ubytovací stipendium si podávají studenti sami prostřednictvím UIS přes aplikaci Žádost o ubytovací stipendium, která je součástí Portálu studenta. Žádost se podává jednou za celé studium bez ohledu na typ studia, tzn., že v případě zahájení studia na bakalářském typu a následném přechodu na navazující typ není nutné opakovaně podávat žádost. Opakovaná žádost se podává pouze v případě, kdy osoba nebude studentem déle než jeden rok. Studenti, kteří si žádost nepodají, nemají na ubytovací stipendium nárok. Žádost mohou studenti v případě potřeby deaktivovat (ztrácejí nárok na vyhodnocení a poskytnutí ubytovacího stipendia) a následně opět aktivovat. Žádosti mohou studenti podávat do konce kvartálu, pak se tato možnost zablokuje do doby vyhodnocení (cca na první tři týdny následujícího kvartálu) s udáním důvodu blokace.

Při podání žádosti musí student uvést své bankovní spojení, na které bude stipendium vyplaceno. Má-li student v UIS již nějaké bankovní spojení evidované a je-li toto spojení v aktivním stavu, pak je použito v žádosti. Nové bankovní spojení může vložit student nebo studijní referentka v aplikaci Evidence bankovních spojení.

Po ukončení termínu pro podávání žádostí provede správce UIS jednorázové vyhodnocení všech podaných žádostí. Ekonomické oddělení (EO) následně v aplikaci Hromadná výplata ubytovacích stipendií provede jednorázové zadání stipendií do UIS s okamžitým nastavením stavu 2 - připraveno k vyplacení. Následně se provede výplata jako u ostatních typů stipendií. Po vyhodnocení žádostí je možné tisknout sestavy a rozhodnutí o stipendiu v aplikaci Rozhodnutí o ubytovacích stipendiích.

Ubytovací stipendia lze zahraničním studentům vyplatit i přes aplikaci Evidence stipendií ve Studijní evidenci.

Studenti se ve své žádosti dozvědí, zda mají nárok na výplatu ubytovacího stipendia a také výši stipendia, která jim za každý měsíc daného čtvrtletí náleží.

Protože podklady pro vyhodnocení žádostí se berou z UIS a ze SIMS, měly by studijní referentky před vyhodnocením žádostí vložit veškeré změny ve studiích studentů, které by se mohly dotknout vyhodnocování žádostí (například ukončení přerušení nebo studia, korekce v SIMS).