Registrace a zápis


Tato aplikace se dvakrát do roka stává nejžádanější aplikací celého Univerzitního informačního systému. Slouží k registraci předmětů, zápisu předmětů a ke změnám po zápisech.

Zmíněné akce jsou postupně spouštěny studijním oddělením podle schváleného harmonogramu, který je přístupný všem uživatelům UIS v aplikaci Harmonogram akademického roku v části Osobní administrativy Portál veřejných informací. O konkrétních termínech akcí jsou studenti informováni studijním oddělením na úředních vývěskách fakult, elektronickou poštou, v zásadních informacích umístěných v UIS atp. Aplikace může být využita k elektronickým zápisůmelektronickým změnám po zápisech.

Aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech studentům obecně umožňuje:

Základní uživatelské kroky v aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech jsou stejné jak pro registrace, tak pro zápisy a změny v zápisech. Snad jediný rozdíl je v možnosti výběru rozvrhu cvičení v období zápisů a změn po zápisech. Použití aplikace pro jednotlivé akce je popsáno v následujících odstavcích – Registrace, Zápisy, Změny po zápisechObdobí po zápisech.

Do uvedených aplikací je vstup přes stejnou ikonu  z  aplikace Moje studium.

Registrace

registraceRegistrace

Po spuštění aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období registrací by se studenti měli nejprve seznámit s informacemi, které pro ně připravilo studijní oddělení a se stručným návodem k použití aplikace. V aplikaci je studentům zobrazena tabulka se seznamem předmětů registrace!seznam předmětů, které předregistrovalo studijní oddělení. Význam jednotlivých sloupců tabulky je uveden zde. Stránka je velmi podobná jako v průběhu zápisů. Totéž platí i pro studenty prvního semestru navazujícího studia.

Předměty, které si studenti přejí zaregistrovat, si mohou vybíratregistrace!výběr předmětů jednotlivě podle jejich kódu nebo názvu z katalogu předmětů vlastní fakulty nebo katalogů předmětů ostatních fakult MENDELU. Pro výběr předmětu (i jazykového) z jiné fakulty je nutné před dohledáním předmětu zatrhnout políčko Výběr předmětů ze všech fakult, které je umístěno vedle vyhledávacího pole. Pro zobrazení podrobností o dohledaných předmětech (prerekvizity a limit předmětu) je nutné označit pole Detaily.

Dále je možné přidat předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, které jsou dané studijním plánem, nebo je vyhledat přes tematické skupiny předmětů. Tlačítkem se provede výběr všech předmětů, které jsou pro dané období určeny studijním plánem jako povinné. Mohou se zde objevit i předměty jako Státní závěrečná zkouška (SZZ), Státní bakalářská zkouška (SBZ), Diplomová práce (DP) apod. Budou-li se chtít studenti v následujícím období těchto státních zkoušek zúčastnit, musí mít zapsanou dvojici předmětů – Státní bakalářská zkouška a Bakalářská práce nebo Státní závěrečná zkouška a Diplomová práce.

Studenti, kterým jejich studium končí, mají plán na následující období prázdný, požadované předměty si musejí dohledat. Pokud na studium navazuje další studium lze zvolit navazující studijní plán a podle něj zaregistrovat předměty.

Ostatní a volitelné předměty si studenti musí vybrat přes vyhledávací pole nebo přes tematické skupiny předmětů, které jsou rozděleny podle fakult. Podrobnější postup výběru předmětů je stejný jako u aplikace Zápisy a je uveden zde.

Pokud studenti nemají správně nastaven obor studia, může se stát, že tlačítkem budou přiděleny jiné předměty, než jsou uvedeny v tištěných studijních plánech nebo nebudou přiděleny předměty žádné.

Předměty lze odebírat po jejich označení kliknutím na . Předměty je nutné odebírat s rozvahou, protože jejich odebráním se ztrácí registrované pořadové místo. Týká se zejména žádaných předmětů s omezenou kapacitou.

Aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období mezi registracemi a zápisy zobrazuje zaregistrované předměty a termíny zápisů a změn po zápisech jednotlivých fakult.

Zápisy

zápisy

Po spuštění aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech – v období zápisů – se studentům zobrazuje jejich zápisový arch. Zápisový archzápisový arch obsahuje informaci o termínech zápisů na jednotlivých fakultách, seznam předmětů z předchozích registrací, předměty, které měli studenti během studia zapsány, úspěšně je neukončili a nyní jsou nabízeny ke studiu, dále pole pro dohledání a přiřazení dalších předmětů a ikony s aktuálním studijním plánem a tematickými skupinami předmětů. Zaregistrovaný předmět, který se z nějakého důvodu ke studiu neotevře, si studenti nemohou zapsat a musí si ho ze zápisového archu odebrat (v některých případech je odebrán automaticky). Studenti jsou o tomto úkonu informováni e-mailem.

Při prvním vstupu do aplikace by se studenti měli nejprve seznámit s informacemi a pokyny studijního oddělení fakulty. Je připraven také stručný návod k použití této aplikace. Informace studijního oddělení a návod k použití jsou umístěny pod odkazy vedle ikon . Po opakovaném vstupu je možné tyto informace zobrazit kliknutím na odkaz zde, který je umístěn v úvodní části stránky.

Nesplněné předměty a předměty z registrací jsou seřazeny v tabulkách:

Pod tabulkami je vedle ikony  umístěn odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období, ve kterém si každý student může zkontrolovat svůj studijní plán a seznam povinně volitelných předmětů doporučených ke studiu. Pod tabulkami jsou umístěny statistiky předmětů vybraných ke studiu s počtem kreditů, zapsaných předmětů, předmětů s ukončením zkouška a zápočet.

Jsou-li v zápisu chyby, je zobrazena tabulka s jejich vysvětlením – Přehled chyb. U každého předmětu je uveden důvod, proč si je nelze zapsat. Mezi těmito předměty jsou i neukončené a podruhé zapsané předměty, pokud u nich nebyl zrušen zápis, jsou důvodem k ukončení studia. O nesplnění podmínek k dalšímu studiu je vypsáno upozorněni pod seznamem chyb v zápisovém archu.

Význam jednotlivých sloupců tabulky s předměty, které jsou společné pro registrace, zápisy a změny po zápisech:

Vložení předmětu do zápisového archu

Předměty je možné přidat do zápisového archu zápisy!přidání předmětuněkolika způsoby:

Tabulky pod zápisovým archem informují studenty o statistice zápisu, a případně popisují chyby, které se v zápisu vyskytují.

Odebrání předmětu ze zápisového archu

Odebrání předmětu ze zápisového archu je snadné. Předmět se označí a jeho smazání se potvrdí tlačítkem . Smazaný předmět lze do zápisového archu opět vložit podle předcházejících možností. Není-li odebírání předmětů povoleno, není zobrazeno zaškrtávací pole.

Zobrazení osobního rozvrhu studenta

osobní rozvrh

Během semestru se v osobním rozvrhu studenta zobrazují všechny přednášky zapsaných předmětů a cvičení zvolená studentem. V období zápisů se zobrazují přednášky předmětů zvolených k zápisu a jejich vybraná cvičení. To studentům usnadňuje přípravu rozvrhu následujícího studijního období. Stejně tak v období změn v zápisech se zobrazují rozvrhové akce nezapsaných, ale přidaných předmětů.

Studenti si svůj osobní rozvrh zobrazují nebo tisknou z veřejné aplikace Zobrazení a tisk rozvrhů. Všem studentům se po výběru období rozvrhu (zde pozor na termín začátku a konce zobrazení rozvrhů) nebo fakulty a jejích rozvrhů zobrazí formulář pro výběr kritérií pro zobrazení rozvrhu. V jeho horní části je umístěno menu pro zobrazení Osobního rozvrhu studentarozvrh!osobní. Po volbě formátu zobrazení a kliknutí na tlačítko se zobrazí přehled rozvrhových akcí studenta – Rozvrh – podle provedených zápisů.

Pro kompletní zobrazení rozvrhu v případě studia předmětů i z jiných fakult MENDELU (například světové jazyky) doporučujeme využít výběr rozvrhů podle období jejich platnosti a zvolit rozvrh všech fakult. Výběrem pouze vlastní fakulty budou v rozvrhu zobrazeny jen rozvrhové akce vybrané fakulty.
Podrobný popis výběru rozvrhů pro zobrazení osobního rozvrhu je uveden zde.

Zápisy studentů navazujících studií

Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia, avšak předměty mají pouze zaregistrované. To znamená, že si je musí zapsat stejně jako ostatní studenti po spuštění zápisové aplikace, případně e-zápisů. Provedou kontrolu zaregistrovaných předmětů, eventuálně upraví jejich skladbu, vyberou si rozvrh a potvrdí zápis podle pokynů studijního oddělení. Stejně jako ostatní studenti mohou po zapsání předmětů provádět změny po zápisech.

Zápisy studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů

zápisy!studentů bakalářského studia

Studenti bakalářského studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení. Povinné předměty prvního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty.

Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů – s registrací

zápisy!studentů navazujících studiízápisy!studentů inženýrského studia

Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří na konci bakalářského studia provedli registraci předmětů prvního semestru navazujícího studia. Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia, ale předměty mají jen zaregistrované. Studentům se předměty přenesou do zápisové aplikace, kde si je musí zapsat stejně jako ostatní studenti po spuštění zápisové aplikace, případně e-zápisů. Provedou kontrolu zaregistrovaných předmětů, eventuálně upraví jejich skladbu, vyberou si rozvrh a potvrdí zápis podle pokynů studijního oddělení. Stejně jako ostatní studenti mohou po zapsání předmětů provádět změny po zápisech.

Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů – bez registrace

Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří neprovedli registraci předmětů. Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia. Povinné předměty prvního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty.

Změny po zápisech

Období Změn po zápisech probíhá podle studijního a zkušebního řádu v prvních čtrnácti dnech výukové části semestru. Aplikace je většinou spuštěna současně se Zápisy, aby studenti s požadovanými změnami v zápisových arších nemuseli čekat na období po zápisech.

Zprovoznění aplikace Změny po zápisech se pozná podle možnosti provádět změny u zapsaných předmětů. Otevřením aplikace se studentům zobrazí tabulka se zapsanými předměty a jejich kódem, ukončením, kredity, vybraným rozvrhem a pořadím při zápisu. Druhá tabulka je označena jako Zvolené předměty. V této tabulce provádějí studenti požadované změny (změnu ukončení předmětu, změnu rozvrhu cvičení, změnu celého předmětu po předchozím schválení studijním oddělením) stejným postupem jako při zápisech.

Současně se smazáním předmětu ve změnách po zápisech bude automaticky smazáno i zapsané cvičení tohoto předmětu.
Veškeré změny v zápisové aplikaci je nutné nechat potvrdit referentkou studijního oddělení, výjimkou jsou e-změny v zápisech.
Změna rozvrhu cvičení se na studijním oddělení nepotvrzuje.

E-zápisy studentů

Pojem e-zápis znamená elektronický zápis studenta do dalšího studijního období, aniž by musel navštívit své studijní oddělení. E-zápis může provést pouze student, který má připravený svůj zápisový arch, tedy vybrané všechny předměty, jež chce v následujícím období studovat, vybrané rozvrhové akce a nemá ve svém zápisovém archu žádný problém (např. s prerekvizitami, kapacitou předmětu). Pak je v dolní části zápisového archu zobrazeno tlačítko . V případě jakéhokoliv nedostatku v zápisu se místo tlačítka objeví informace o chybě v zápisovém archu a výzva k opravě vybraných předmětů. V případě závažnějších problémů (nesplněný počet kreditů k postupu apod.) si student připraví svůj zápisový arch, jak je uvedeno v předchozím odstavci, a ve stanoveném termínu se dostaví na své studijní oddělení.

Veškeré úpravy v aplikaci jsou automaticky ihned ukládány, proto je možné do zápisové aplikace vstupovat opakovaně až do okamžiku potvrzení zápisu. Student zápis potvrdí stisknutím tlačítka , a tak je zapsán do dalšího období studia. Zápis musí být potvrzen v termínu, který je stanoven studijním oddělením. Studenti, kteří nepotvrdí svůj e-zápis v aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech nebo se fyzicky nedostaví ve stanoveném termínu na studijní oddělení, mohou být vyřazeni ze studia z důvodu nedostavení se k zápisu.

E-zápis nemohou provádět studenti samoplátci. Ti musí zápis do dalšího období provést prostřednictvím studijního oddělení.
Během zápisu si studenti mohou zkontrolovat doporučený studijní plán například v zápisovém archu kliknutím na odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období umístěný pod seznamem zapisovaných předmětů.

E-změny po zápisech

Elektronické změny po zápisech mohou provádět studenti, kteří nemají ve svém zápisovém archu žádný problém. Ostatní studenti si v aplikaci provedou pouze přípravu změn a poté musí navštívit studijní oddělení (netýká se změn v rozvrhu). Aplikace umožňuje provést změnu v zápisovém archu v termínu stanoveném SZŘ bez účasti studenta na studijním oddělení. Zmíněnou změnou může být odebrání předmětu ze zápisového archu, přidání dalšího předmětu, změna cvičení, a to vše v rámci pravidel pro zápisy a změny v zápisu – dodržení kapacity, prerekvizit předmětů nebo dalších limitních podmínek zápisu daných SZŘ. Současně je při změnách nutné dávat pozor na plnění studijního plánu daného studijního programu a oboru, který je možné zobrazit v zápisovém archu kliknutím na odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období umístěný pod seznamem zapisovaných předmětů.

E-změny v zápisu se provádějí v dolní části zápisového archu v sekci E-zápis kliknutím na tlačítko .

Období po zápisech

Po skončení období registrací, zápisů a změn po zápisech zobrazuje aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech pouze informace o předmětech zapsaných v aktuálním období. Ve zkouškovém období zde budou průběžně přibývat zápočty a známky ze zkoušek zaznamenané cvičícími a zkoušejícími.

Související témata nápovědy