Studium


studium!na MENDELU

Pravidla studia ve studijních programech univerzity stanovuje Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brněstudijní a zkušební řád (dále jen SZŘ).

Plné znění SZŘ je uvedeno na webových stránkách MENDELU (www.mendelu.cz).

Student

student

Studentem MENDELU se uchazeč stává v den zápisu do studia, a to po splnění všech podmínek přijímacího řízení, které stanovuje děkan příslušné fakulty.

Podrobnosti pravidel přijímacího řízení a zápisů jsou součástí SZŘ.

Před nástupem do prvního semestru studia složí všichni studenti imatrikulační slib a obdrží imatrikulační list, index, aktivovaný průkaz studenta, informace o studiu na fakultě a informační kartičku s přístupovými údaji a prvními pokyny k přihlášení do  Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně.

Současně se zápisem do studia je uchazeči založena studijní evidence v  UIS. Student v informačním systému získá roli studenta role!studenta, která jej opravňuje k využívání neveřejných aplikací UIS. Jsou to aplikace části Moje studium, např. kontrola studijního plánu, elektronické přihlašování na zkoušky, registrace předmětů na příští období, tvorba individuálního rozvrhu, a některé další aplikace pro podporu studia, nastavení a přizpůsobení informačního systému, Poštovní schránka k elektronické korespondenci a  Dokumentový server.

Jistě zajímavou aplikací pro studenty se zájmem o ubytování na kolejích je i aplikace Kolejní administrativa, umožňující elektronické podávání žádostí o ubytování na kolejích.

Pozor! Dovršením 26 let věku ztrácejí studenti mnoho studentských výhod, např. stát za ně přestává platit zdravotní pojištění, na což by si studenti měli dávat pozor vzhledem k účtovanému penále, a to i za opožděnou platbu.

Doklady o studiu

studium!doklady

Základním dokladem o studiu, kterým se student prokazuje na studijním oddělení a případně i při uplatňování studentských slev, je karta studenta (většinou ISIC).

Záznamy o průběhu studia jsou studentovi vkládány průběžně do  Univerzitního informačního systému. Záznamy v UIS jsou prvotní a závazné.

Ke všem svým záznamům, které jsou vloženy do  UIS, mají studenti přístup.

Protože záznamy v UIS jsou závazné, je důležité při změně osobních údajů (kontaktní adresa apod.) upozornit studijní oddělení, při nepřesnosti v hodnocení studia kontaktovat zkoušejícího, případně cvičícího, který známky nebo zápočty vložil.

Studentská karta

karta studentaISIC

MENDELU vydává studentům prezenční formy studia mezinárodní studentskou kartu ISIC, která poskytuje mnoho výhod i mimo území univerzity.

Studentům kombinovaného (distančního) studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, a studentům, kteří o kartu ISIC nemají zájem, je vystavována Karta studenta MENDELU.

Platnost ISIC karty je časově omezená a prodlužuje se prodlužovací známkou, kterou získáte na studijním oddělení při zápisu do zimního semestru (výše poplatku za prodlužovací známku ISIC karty je stanovována pro každý akademický rok rektorem univerzity).

Takto označená karta potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Karta ISIC studenty také opravňuje k využívání studentských slev.

Karta studenta je aktivována pro následující akademický rok automaticky zápisem provedeným v UIS. Není-li karta aktivní, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou pípnout.

V případě vydání neaktivní karty se studenti obracejí na své studijní oddělení.

Příklady využití studentské karty:karta studenta!využití

 • V rámci univerzity:

  • při stravování v menze – k objednání menu a po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy;

  • k půjčování knih v knihovně – kartu je nutné v knihovně aktivovat;

  • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých mají studenti oprávněn přístup.

 • Mimo univerzitu:

  • k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě;

  • k uplatnění slev, jejichž soupis je na stránkách GTS International http://www.gtsint.cz.

Ztráta studentské karty se oznamuje na studijním oddělení kvůli možnému zneužití, například ke vstupu do vymezených prostor univerzity. Studijní oddělení kartu deaktivuje, a znemožní tak její využití v prostorách celé Mendelovy univerzity v Brně.

Studium

studium

Forma studia

studium!forma studiaforma studia

Na MENDELU jsou v současné době akreditovány následující formy studia:

 • prezenční – student navštěvuje výuku prezenční formou (denně) a současně využívá veškerých výhod poskytovaných studentům (například do dovršení určitého věku je mu státem placeno zdravotní a sociální pojištění, má nárok na zvýhodněné stravování v menze atp.);

 • kombinovaná – student studuje při zaměstnání, nejsou mu poskytovány téměř žádné studentské výhody kromě těch, které studentům nabízí univerzita (například přístup na školní počítače, internet, do knihovny).

Stav studia

studium!stav studiastav studia

Stav studia určuje vztah studenta k jeho studiu na fakultě. Stav je evidován ve studijní evidenci UIS a ovlivňuje chování některých aplikací. Rozlišujeme tyto základní stavy studia studentů:

 • aktivní – řádně zapsaní studenti;

 • přerušené – studenti s přerušeným studiem;

 • vyřazené – studenti, kteří byli ve studiu úspěšní a ukončili je státní závěrečnou nebo státní bakalářskou zkouškou, nebo naopak neúspěšní a studium jim bylo ukončeno předčasně.

Standardní doba studia

studium!doba studiastandardní doba studia

Standardní doba studia je dána dobou studia programu stanovenou studijním plánem.

U bakalářského studia činí tato doba šest semestrů, u navazujícího magisterského čtyři semestry a u magisterského deset semestrů.

Do doby studia se započítávají i předchozí neúspěšně ukončená studia, na což je třeba si dávat pozor. Při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok je podle zákona stanoven poplatek za další studium, a to za  každých započatých šest měsíců. Do celkové doby studia se nezapočítává tzv. uznaná doba mateřství.

Přerušení studia

studium!přerušenípřerušení studia

Studentovi může být na základě jím podané a děkanem nebo rektorem (podle toho, kde se studijní program uskutečňuje) kladně vyřízené žádosti přerušeno studium. Přerušení může být opakované, avšak nesmí přesáhnout polovinu standardní doby studia. Doba přerušení se nezapočítává do standardní délky studia. Součástí žádosti o přerušení studia by měl být termín předpokládaného ukončení přerušení.

V době přerušení studia přestává být osoba studentem a nemá právo využívat poskytovaných studentských výhod.

Studentem se opět stává v den ukončení přerušení, kdy jej studijní referentka zapíše do studia. Při zápisu se přenášejí neúspěšné pokusy o ukončení předmětů. Například student v předmětu Matematika vyčerpal dva pokusy ke splnění zkoušky. Po ukončení přerušení má už jen jeden pokus.

Student může požádat o předčasné ukončení přerušení.

V době přerušení studia je studentovi pozastavena platnost ISIC karty, a tím i vstupy přes přístupové body v rámci MENDELU, do Informačního centra, knihovny, jídelny, a dále pozastavena práva k využívání studentských serverů. O zrušení účtů je student informován elektronickou poštou. Po tomto oznámení plyne ochranná lhůta (délka je uvedena v informačním e-mailu), ve které má student možnost přesunout si svá data. Účet je dnem opětovného zápisu do studia aktivován, stejně tak i karta ISIC.

Podmínky přerušení jsou podrobně popsány ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU.

Ukončení studia

studium!ukončení

Jestliže je studentovi ukončeno studium, ať už na základě vlastní žádosti, nebo z důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu, může opět začít studovat pouze v případě, že znovu projde přijímacím řízením a vyhoví jeho podmínkám.

Příklady možného ukončení studia:

 • řádné – splněním všech studijních povinností a vykonáním státní zkoušky;

 • zanecháním studia – ve vlastním zájmu by o tomto měl student co nejdříve informovat studijní oddělení. V případě dalšího studia se mu započítávají dny, měsíce a roky předchozích vysokoškolských studií. Tato skutečnost neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studia v  navazujícím magisterském studiu;

 • nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu;

 • odnětím nebo zánikem akreditace studijního programu;

 • vyloučením ze studia.

Pokud student ukončí studium, je povinen vypořádat své závazky na fakultě i univerzitě a odevzdat průkaz a kartu studenta.

Student, jemuž bylo ukončeno studium na univerzitě, nemá možnost využívat výhod poskytovaných nejen univerzitou. Je mu ukončena platnost studentské karty a zrušena práva k využívání studentských serverů. O tomto je student informován e-mailem, ve kterém se dozví více o ochranné lhůtě jednotlivých serverů pro přesun dat.
Pokud je student (kterému bylo studium na MENDELU ukončeno) v následujícím roce (semestru) opět přijat do studia, jsou mu na studentských serverech založeny nové účty. Má-li student důvod ponechat si stávající účty, může se obrátit na správce serverů.

Odložené vyřazení ze studia

O odložené vyřazení se jedná v případě ukončení studia kódy 73 (nesplnění studijních požadavků), 76 (vyloučení ze studia podle paragrafu 65).

Aplikace UIS se ke studentovi chovají, jako by byl ze studia vyřazen. Studentovi běží odvolací lhůta. Pokud se student v daném termínu odvolá a návrh na vyřazení ze studia není potvrzen, vrátí se aplikace UIS do původního stavu. Pokud je návrh na vyřazení potvrzen nebo se student neodvolá do stanovené lhůty, je ze studijní evidence vyřazen.

Uznání předmětu

předmět!uznání

Předměty studované v předchozích studiích (do pěti let od jejich ukončení) nebo na jiných univerzitách (i v zahraničí) může studentovi na jeho žádost uznat děkan fakulty. Žádost je třeba doložit potvrzeným výpisem odstudovaných předmětů s počtem kreditů a osnovou předmětů. Podle rozhodnutí děkana může být předmět, a tím i počet kreditů, uznán následujícím dvojím způsobem. Kredity uznané:

 • Za studium předmět!uznání kreditů!za studium – kredity se nezapočítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou započítány do součtu kreditů získaných za celé studium. Jedná se většinou o uznané předměty z předchozího studia.

 • V období předmět!uznání kreditů!v období – kredity se započítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou to předměty studované v rámci studijního pobytu nebo předměty studované současně na jiné fakultě či univerzitě.

Počet kreditů uznaného předmětu může být děkanem upraven podle kreditové hodnoty předmětu akreditovaného studijního programu, který uskutečňuje univerzita nebo její fakulta.
Více o uznání předmětu ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU.

Úspěšné a neúspěšné ukončení předmětu

předmět!ukončení

Předmět může být ukončen zkouškou nebo zápočtem. Každému ukončení odpovídá kreditová hodnota zveřejněná v katalogu předmětů fakulty.

Po splnění všech požadavků pro úspěšné ukončení předmětu je studentovi zapsána známka (zápočet) do indexu a současně i do  UIS a je mu započítána příslušná kreditová hodnota. Vlastní záznamy jsou přístupné každému studentovi.

V případě, že se student nemůže na daný termín dostavit a neodhlásí se, ani se zkoušejícímu do 5 dnů po termínu (podle SZŘ) uspokojivě neomluví, je mu termín hodnocen jako neúspěšně ukončený, tedy známkou F – nevyhověl.

Pokud student předmět podruhé ukončí neúspěšně, jeho studium na fakultě končí.

Hrozí-li studentovi, že předmět úspěšně neukončí, má možnost dvakrát za studium požádat děkana o zrušení zápisu předmětu, a využít tak možnosti třetího zápisu předmětu. Žádost o zrušení zápisu lze podat nejpozději poslední den zkouškového období, a to prostřednictvím písemné žádosti, kterou je nutné odevzdat na studijním oddělení.

Studijní průměr

studijní průměr

Průběžně během studia jsou počítány různé varianty průměrů, které jsou využívány například při zápisech do dalšího období studia, k postupu z bakalářského do navazujícího typu studia, k výpočtu prospěchových stipendií, vyhodnocování žádostí o koleje. Dohledat je lze v aplikacích Průběh studia, V7, Seznamy studentů apod. Studenti mohou svůj aktuální průměr zobrazit v aplikaci E-index.

Společné charakteristiky všech průměrů počítaných v UIS z prospěchu studentů jsou:

 • Průměr je počítán jako aritmetický průměr hodnot známek ze zkoušek získaných v období, za které je průměr získán.

 • Průměr je počítán jako prostý, tj. kreditová hodnota jednotlivých předmětů nemá na výsledek vliv.

 • Známkám jsou pro účely výpočtu průměru přiděleny následující hodnoty: A – 1, B – 1.5, C – 2, D – 2.5, E – 3. Známka F a hodnocení nedostavil se mají hodnotu 4. V některých případech (viz níže) je s hodnotou 4 započten předmět, který nebyl ukončen žádným hodnocením (student nebyl na žádném termínu).

 • U zapsaného předmětu je pro výpočet průměru relevantní pouze známka z posledního pokusu. Na výsledný průměr nemá žádný vliv, na kolikátý pokus student předmět ukončil.

 • Předměty ukončené zápočtem nejsou do výpočtu průměru zahrnovány.

 • Do průměru je zahrnováno celkové hodnocení státní závěrečné (bakalářské) zkoušky jako jeden samostatný předmět.

 • Zrušené předměty nejsou do žádného průměru počítány.

Používané průměry dělíme podle rozsahu započtených období na:

 • Průměr za vybraná období (varianty – za jeden semestr, za celý akademický rok, za minulý semestr, za poslední dva uzavřené semestry) – započteny jsou pouze předměty zapsané v určitých obdobích, nejsou počítány předměty uznané bez započtení kreditů do průběhu, předměty uznané se započtením kreditů jsou počítány normálně.

 • Průměr za celé studium – jsou započteny všechny předměty v celé historii studia, včetně všech předmětů uznaných.

Podle způsobu započtení neukončených (dosud žádný pokus) a neúspěšně ukončených předmětů se průměry dělí na:

 • Průměr se započtením pouze úspěšně ukončených předmětů – předměty neukončené a neúspěšně ukončené do výpočtu průměru vůbec nevstupují.

 • Průměr se započtením všech předmětů – do průměru vstupují všechny předměty, předměty neukončené a neúspěšně ukončené jsou započteny hodnotou 4. Průměr bývá označen popisem včetně neúspěšně ukončených předmětů.

Konkrétní varianty průměrů používané v aplikacích jsou:

 • průměr za jedno období (semestr) za úspěšně ukončené předměty – k  dohledání v aplikaci E-index;

 • průměr za jedno období, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů – k dohledání v aplikacích E-index, V7, a v žádosti o koleje;

 • průměr za akademický rok, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů – k dohledání v aplikaci E-index;

 • průměr celého studia za úspěšně ukončené předměty – k dohledání v aplikaci E-index;

 • průměr celého Uznání studia, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů – k dohledání v aplikacích V7, E-index, tiskne se na dodatek k diplomu;

 • průměr celého studia, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů, bez započtení předmětů v posledním období studia – používá se v přijímacím řízení do navazujícího studia (průměr stanovován za předchozí Bc. studium pro potřebu případných extrabodových kritérií);

 • vážený průměr za akademický rok, včetně neúspěšně ukončených předmětů a neukončených předmětů – k dohledání v aplikaci E-index;

 • průměr celého studia, bez započtení předmětů v posledním období studia – používá se v přijímacím řízení do navazujícího studia;

 • další varianty průměrů jsou používány fakultami individuálně, např. dostupné v aplikaci Seznamy studentů a jsou používány fakultami individuálně, např. pro vyhodnocení nároků na prospěchové stipendium.

Sdružené informace matrik studentů – SIMS

SIMS

SIMS je centrální matrikou vysokých škol České republiky. Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách), ukládá vysokým školám vést matriku, která slouží k evidenci studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům. Údaje jsou zpracovávány elektronicky v databázi, kterou si vytvořila příslušná vysoká škola, a její obsah pravidelně zasílá do SIMS. Z matriky může vysoká škola získat například informace o studentech, kteří překročili standardní délku studia.