Zařazení výsledků doktorského studia


doktorská studia!výsledkyvýsledky Ph.D studia

Výsledky studentů doktorského studia jsou jednou ročně hodnoceny prostřednictvím Zprávy o průběhu doktorského studiaZprávy o průběhu doktorského studia. Hodnocení sestavuje školitel studenta vždy za celý akademický rok. K tomu jsou v UIS připraveny příslušné aplikace. Vyplněné hodnocení schvaluje předseda oborové rady.

Aplikace Zařazení výsledků doktorského studia slouží k přiřazení publikací a konferencí doktorského studia ke konkrétnímu univerzitnímu období, k zobrazení evidovaných účastí na projektech a absolvovaných stáží. Zobrazení je vždy platné ke zvolenému univerzitnímu období. Volba období se musí potvrdit tlačítkem . Před přiřazováním údajů je vhodné zkontrolovat, pro jaké období se údaje zobrazují. Údaje jsou automaticky doplňovány do Zprávy o průběhu doktorského studia pro zvolený akademický rok. Oblasti, které se do zprávy vyplňují:

Není možné přidělovat výsledky studia do uplynulých let ani je tam rušit.
Pedagogika

Vyučované předměty uvedené v Záznamníku učitele, ve kterých studentovi byla přidělena role vyučujícího (roli přiděluje zpravidla garant předmětu).

Publikace

Aplikace slouží k přiřazení publikací studenta do správného roku studia. Zobrazeny jsou publikace, které podle roku publikování mohou spadat do zvoleného akademického roku (publikace roku 2007 může logicky patřit do akademického roku 2006/07 nebo 2007/08). Nezobrazují se publikace bez zadaného roku publikování. V seznamu je u každé publikace uveden rok publikování a případně akademický rok, do kterého byla publikace zařazena. Pokud je uvedena pomlčka, je možné publikaci k výsledkům studia zařadit. Zařadit publikaci lze dvěma způsoby:

  • články ve sbornících lze přerozdělit podle data konání konference stisknutím tlačítka . Pokud je u konference uveden pouze rok, pak přerozdělení nebude provedeno;

  • v seznamu se označí publikace, které mají být ve zvoleném akademickém roce zahrnuty do výsledků studia, a následně se stiskne tlačítko . Podobným způsobem lze zařazení publikace zrušit tlačítkem .

Přerozdělení publikací v minulých letech studia není možné.

Publikace se zadávají nebo upravují přes aplikaci Vědecko-výzkumného systému Moje publikace.

Projekty

Aplikace zobrazuje projekty, které probíhaly ve zvoleném univerzitním období a v nichž byla studentovi přidělena jakákoliv role. Pokud je pracovníkem na hlavním projektu i jeho podprojektech, je vypsán pouze hlavní projekt. Projekty se evidují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Záznamník výzkumníka.

Konference

Aplikace zobrazuje účast na konferencích ve zvoleném univerzitním období. U konferencí, které mají evidováno přesné datum ukončení a zahájení, je jejich příslušnost ke konkrétnímu období daná. Z toho důvodu se příslušnost k určitému univerzitnímu období zjišťuje pouze u konferencí, u kterých je uveden jen rok konání. Účast na vybraných konferencích se zařadí do aktuálně vybraného akademického roku studia stiskem tlačítka . Přiřazení označených konferencí se zruší tlačítkem .

Konference se zadávají nebo upravují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Životopisné údaje – Vědecko-výzkumné aktivity – Účast na konferencích.

Stáže

Aplikace zobrazuje stáže, kterých se student zúčastnil. Stáže se evidují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Životopisné údaje – Pedagogické aktivity – Akademické stáže.

Zpráva o průběhu doktorského studia

Aplikace zpřístupňuje studentovi Zprávu o průběhu doktorského studia doktorská studia!Zpráva o průběhu doktorského studiaZpráva o průběhu doktorského studia. Ve sloupci Stav je zobrazen stav vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia jednotlivými osobami (předseda oborové rady). Ikona  umožňuje zobrazit zadané údaje.

Kliknutím na ikonu  se vytiskne zpráva o průběhu studia. Ikona je zobrazena vždy. Zprávu je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.