Ubytovací stipendia


ubytovací stipendiastipendium!ubytovacíUbytovací stipendia

Od začátku akademického roku 2005/06 mají studenti vysokých škol podle zákona o vysokých školách nárok na ubytovací stipendium. Týká se to studentů ubytovaných na kolejích i privátech. Podmínky přidělení ubytovacího stipendia studentům MENDELU upravuje Stipendijní řád MENDELU.

Aby student mohl vůbec nárok na stipendium získat, musí si sám podat žádost o ubytovací stipendium (studijní referentka ani jiná osoba nemůže žádost za studenty podávat) a uvést bankovní spojení. Jinou cestou než bezhotovostním bankovním stykem nelze ubytovací stipendium poukázat. Žádost o ubytovací stipendium může podat pouze student aktivního prezenčního studia. Žádost o ubytovací stipendium se nemusí podávat opakovaně, stačí ji podat na začátku studia. Žádosti se mohou podávat vždy do konce čtvrtletí, pak se možnost podávání žádostí zablokuje do doby vyhodnocení ubytovacích stipendií (cca na první tři týdny následujícího čtvrtletí) s udáním důvodu blokace.

Pokud byla žádost před přerušením studia aktivní, bude aktivní i po ukončení přerušení. Pokud vznikne mezi ukončením magisterského studia a zápisem do doktorského studia časová prodleva (např. dva měsíce), doporučujeme zkontrolovat, zda je žádost aktivní a v případě potřeby ji znovu aktivovat.
Na pozdě podanou žádost nelze vzhledem ke způsobu výpočtu stipendií brát ohled.

Ubytovací stipendia se vyhodnocují a vyplácejí několikrát ročně, a to zpětně. Bližší informace o měsících nároků a výplat jsou uvedeny v aplikaci Podklady pro vyhodnocení nároků na ubytovací stipendia jsou získávány z matriky studentů SIMS a z Univerzitního informačního systému. Proto doporučujeme každou změnu osobních údajů neprodleně nahlásit studijnímu oddělení.

Údaje o předchozích studiích na vysokých školách evidované v SIMS, je možné zkontrolovat v aplikaci Kontrola osobních údajů umístění v Osobní administrativě v části Nastavení informačního systému. Tyto informace jsou poskytovány o studentech, kteří jsou již za MENDELU zaneseni v SIMS (v minulém sběru), proto typicky u prvních ročníků před prvním sběrem tyto informace neznáme. Chyby v těchto údajích je nutné opravit na mateřské vysoké škole (tj. tam, kde jsou údaje primárně evidovány), studijní oddělení MENDELU je nemůže opravit. Údaje jsou podstatné i pro výpočet financování studia na vysoké škole.

Podání žádosti o ubytovací stipendium

stipendium!ubytovací!podat žádostžádost!o ubytovací stipendium

Studenti podávají žádost o ubytovací stipendium přes aplikaci Žádost o ubytovací stipendium, která je umístěna v Portálu studenta v záložce Moje studium. Doporučujeme přečíst si ještě před podáním žádosti informace o ubytovacích stipendiích, které jsou pod odkazem zde v nápovědném textu.

Nemá-li student v UIS evidován bankovní účet, je nutné jej do žádosti vyplnit. Název banky se vybere z nabídky, která obsahuje kompletní číselník českých bankovních ústavů. Účet, na který se bude ubytovací stipendium vyplácet, musí být veden v českých korunách. Podmínkou podání žádosti je správně vyplněné číslo účtu. Správný tvar je systémem hlídán a špatně vložené číslo bankovního účtu znemožní uložení a podání žádosti. Po zadání čísla účtu, výběru banky a kliknutí na tlačítko je žádost uložena a zařazena mezi ostatní žádosti o ubytovací stipendia na dané období.

Formát čísla účtu příjemcečíslo účtu příjemce obsahuje maximálně 16 číselných znaků ve členění na tzv. předčíslí a číslo účtu. Předčíslí obsahuje maximálně šest číselných znaků. Číslo účtu obsahuje maximálně 10 číselných znaků, které většinou vyjadřují pořadí klienta v bance. Předčíslí a číslo účtu musí být odděleno pomlčkou. Příklad správného formátu čísel účtů: 000012-1234567891, 12-1234567891, 000000-1234567891 nebo 2000145399.

Podanou žádost lze deaktivovat (zneplatnit) stipendium!ubytovací!deaktivovat žádost tlačítkem . Tímto nedojde k jejímu úplnému odmazání, což umožní žádost později opět aktivovat. Deaktivace žádosti se vztahuje na všechny následující měsíce, o čemž jsou studenti informováni ve výpisu okamžitě po deaktivaci. Deaktivovaná žádost nemá nárok na vyhodnocení.

V případě dvou studií začínajících ve stejný den a majících nárok na ubytovací stipendium dostává přednost to studium, které je vedeno na fakultě s nižším kódem v celostátním číselníku – tam je nutné o nárok žádat.

Stav žádosti o ubytovací stipendium

stipendium!ubytovací!stav žádosti

Stav žádosti o ubytovací stipendium studentům oznamuje, jakým způsobem bylo doposud se žádostí naloženo. Studenti mohou stav průběžně kontrolovat. Dozví se, zda má na stipendium nárok, jaká částka mu bude za jednotlivé měsíce poskytnuta a zda stipendium bylo, či nebylo vyplaceno.

Vyhodnocení žádosti

stipendium!ubytovací!vyhodnocení žádosti

Vyhodnocení žádostí studentů probíhá hromadně za celou univerzitu. K vyhodnocení patří zjištění, zda mají studenti na stipendium nárok, a výpočet poskytnuté částky na jednotlivé měsíce. Rozhodnutí o nároku na ubytovací stipendium předá studentům na jejich žádost do vlastních rukou studijní oddělení.

Po vyhodnocení žádostí jsou ubytovací stipendia připravena k vyplacení. Mezi rozhodnutím o poskytnutí částky a jejím skutečným vyplacením je přiměřeně dlouhý časový interval nutný ke zpracování stipendií a jejich odeslání do banky.