Generování vstupních proměnných


Aplikace Generování vstupních proměnných slouží k vygenerování všech vstupních proměnných nutných pro výpočet bodů (vzdálenost, minutáž, prospěch). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-vkuk.

Generování vstupních proměnných k žádostem o udělení kolejí probíhá zvlášť pro každou skupinu rozhodování. U dodatečně vkládaných žádostí je možné provádět individuální generování proměnných v žádosti o koleje.

Po vstupu do aplikace se nejdříve zvolí správný akademický rok. Následně je zobrazen seznam skupin rozhodování s definovanými kritérii, případně jsou zobrazeny chyby. Každé skupině přísluší tlačítko . Jeho stisknutím se spustí generování proměnných, které jsou dané zvoleným algoritmem. Doba generování závisí na počtu podaných přihlášek a počtu proměnných.

Při výpočtu dojezdových časů a vzdáleností se nejprve k rozhodnému dni uvažuje průměr ze tří časově nejkratších spojů přijiždějících mezi 5:00 a 9:00 z místa bydliště do místa výuky a pokud není žádný takový spoj možné nalézt, uvažuje se průměr získaný ze tří časově nejkratších spojů odjíždějících z místa výuky mezi 3:00 a 15:00 do místa bydliště. Rozhodný den je stanovován pro každý rok individuálně, ale vždy je to pracovní den v semestru v době platnosti nových jízdních řádů, typicky úterý.