Zadávání typů bodů


Aplikace Zadávání typů bodů slouží k evidenci kritérií, která budou zohledněna při výpočtu celkového počtu bodů pro jednotlivé žádosti. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-vkuk.

Podle evidovaných kritérií jsou ohodnoceny žádosti studentů o ubytování a následně jsou studentům, resp. jejich žádostem, přiděleny body. Některé body se přidělují automaticky, jiné je možné přidělovat ručně. Podle přidělených bodů je sestaven pořadník k udělování míst na kolejích. Kritéria se stanovují pro každou skupinu rozhodování, která se definuje pro každý akademický rok.

Kritéria musí být připravena před spuštěním aplikace pro podávání žádostí!

Vložení nového kritéria

Nová kritéria se vkládají přes formulář. Jeho položky se liší podle zvoleného typu kritéria. U některých kritérií lze rozhodnout, zda se podle nich budou body přidělovat ručně nebo automaticky. V současnosti existují následující typy kritérií, které umožňují nastavení různých variant přidělování bodů:

 • Pevné kritérium – má pevně stanovené maximální body, které je možné přidělit:

  • automaticky zvolené skupině studentů (například studenti končící studium příští akademický rok nebo studenti daného studijního programu) – body jsou studentům přiděleny ihned po podání žádosti. Pro automatické přidělení bodů je nutné u daného kritéria stanovit skupiny studentů. Pozdější úpravy se projeví pouze u nově podaných žádostí;

  • individuálně – body může přidělit správce administrativy kolejí.

 • Maximální ruční – má předem stanovenou maximální bodovou hranici. Body lze přidělit dvojím způsobem:

  • individuálně – konkrétní počet bodů se přiděluje k žádosti o koleje v aplikaci Individuální manipulace s žádostmi o koleje. Nelze přesáhnout bodovou hranici;

  • automaticky – lze přidělit plný bodový zisk určité skupině studentů. Body jsou přiděleny ihned po podání žádosti. Pro automatické přidělení bodů je nutné u daného kritéria stanovit skupiny studentů. Pozdější úpravy kritéria se projeví pouze u nově podaných žádostí.

  Pro pevné a maximální ruční kritérium se určuje typ důvodu, který se eviduje a aktivuje v aplikaci Evidence zvláštních důvodů.
 • Maximální vzorcové – body se studentům přidělují automaticky dle předem stanoveného kritéria. Od předchozích typů kritérií se liší tím, že se volí typ algoritmu, který musí připravit datamanažer. V aplikaci nelze kritérium připravit ani upravit jeho tvar. Body jsou studentům přidělovány automaticky na základě podmínek daných algoritmem. Podmínkami mohou být prospěch, dojezdová vzdálenost, minutáž (čas nutný k přepravě z místa trvalého bydliště do místa studia).

  Pro každý typ algoritmu je nutné stanovit koeficient, kterým se konfiguruje vstupní proměnná algoritmu.

Vložení kritérií kopírováním

Pokud se mají v nové skupině rozhodování použít kritéria definovaná v jiné skupině, případně ve skupině z minulých let, je možné využít nástroj pro kopírování vzorce do skupin. Založí se nová skupina, vstoupí se do evidence bodů původní skupiny. V dolní části aplikace se zvolí nová skupina a tlačítkem se kritéria zkopírují do nové skupiny rozhodování.

Možnost kopírování se nabízí pouze v případě, že existuje skupina, do které ještě nebyly podány žádosti, a nebyla nastavena žádná kritéria.