Individuální manipulace s žádostmi o koleje


Aplikace Individuální manipulace s žádostmi o koleje umožňuje individuální podání žádosti o ubytování, její opravu, zamítnutí nebo stornování, dále umožňuje individuální uložení bodů za zvláštní důvody stanovené kritérii a generování vstupních proměnných kritérií. Implicitně by si žádosti měli podávat sami studenti, ve výjimečných případech může žádost za studenta podat ubytovací referentka.

Žádosti se podávají na každý akademický rok. Výběr akademického roku se provede po výběru příslušného studenta, je-li možné vybírat z více období (jinak je použito období aktuální). Nabídka akademických roků je vázána na nastavení milníku Podávání žádostí o koleje, příslušný akademický rok se v aplikaci začne nabízet až v době platnosti tohoto milníku.

  • Vložení žádosti – žádost o ubytování se podá přes formulář, ve kterém je uvedeno jméno studenta, kontaktní adresa. Stisknutím tlačítka je žádost podána. Pro podanou žádost je nutné vygenerovat vstupní proměnné pro jednotlivé algoritmy. Pokud koleje nejsou preferovány, jsou studentovi přiřazeny automaticky.

  • Ruční nastavení bodů – mají-li studenti podanou žádost o ubytování a doručili důvody pro přidělení extrabodů (kritérium typu pevné body nebo maximální – ruční), je možné je nastavit v části, kde jsou vypsána hodnotící kritéria. U některých důvodů se pouze označí, zda se body přidělují či nikoliv, u jiných se vyplňuje konkrétní hodnota (maximální možná hodnota je uvedena). Po vyplnění je nutné stisknout tlačítko .

  • Ruční generování vstupních proměnných – vstupní proměnné se hromadně generují v aplikaci Generování vstupních proměnných. V případě individuálního zanesení žádosti je vhodné spustit generování pouze pro tuto žádost, protože generování proměnných pro všechny podané žádosti je časově náročné. Proměnné se vygenerují stisknutím tlačítka .

  • Schvalování extrabodů – součástí podané žádosti o ubytování jsou návrhy extrabodových důvodů, které si student do žádosti zadal. Ubytovací referentka má možnost pomocí formuláře umístěného nad seznamem bodových kritérií, přidat další extrabodový důvod. Ikony , ve sloupci Schvalování slouží pro schválení nebo zamítnutí vložených návrhů. Schvalování může probíhat na základě dokumentů, které student k žádosti připojil. Ikona slouží pro převod extrabodového kritéria zpět do stavu navrženého studentem (do stavu před schválením nebo zamítnutím). V závislosti na stavu schválení jsou studentovi do žádosti započítávány udělené extrabody, přičemž do výsledného součtu jsou započtena pouze schválená kritéria. Kritéria nacházející se ve stavu návrhu, nebo zamítnutá do celkového součtu bodů započítávána nejsou.

  • Vyhovět žádosti – tlačítkem lze vyhovět žádosti a udělit ubytování.

  • Zamítnutí žádosti – zamítnutí se provádí ve chvíli, kdy se definitivně rozhodlo, že student v daném akademickém roce ubytování v internátě nezíská, například z důvodu porušení ubytovacího řádu. Zamítnutí žádosti se provede tlačítkem . Zamítnutou žádost je možné převést zpět do stavu podaná stisknutím tlačítka .

  • Podání odvolání – k zamítnuté žádosti mohou studenti podat odvolání. Pokud je vyhověno jejich důvodu odvolání, stiskem tlačítka se změní stav žádosti na vyhověno, zamítnutí odvolání se provede tlačítkem .

  • Stornování žádosti – v době podávání žádostí mohou žádosti stornovat sami studenti. Po tomto termínu pouze ubytovací referentka. Stornovanou žádost lze později převést zpět do stavu podané žádosti. Storno žádosti se provede stisknutím tlačítka .

  • Zrušit storno žádosti – zrušit storno žádosti o ubytování může jen ubytovací referentka. Storno se zruší tlačítkem . Tlačítko se zobrazuje pouze u stornovaných žádostí.