Uživatelská nastavení


Aplikace Uživatelská nastavení umožňuje nastavit zobrazení některých informací, které jsou zveřejněny uživatelům UIS na stránce Lidé na MENDELU (např. doplnit kontaktní údaje, konzultační hodiny, ovlivnit zobrazení fotografie), nebo ovlivnit vzhled informačního systému či funkci některých aplikací.

Aplikace je pro přehlednost rozdělena do několika záložek. U jednotlivých nastavitelných položek je uveden nápovědný popis. Přísluší-li k vyplňovanému poli tlačítko , je možné danou informaci rozšířit o další údaj (například pro zveřejnění několika e-mailových adres). Po skončení úprav je vždy nutné vložené nebo opravené údaje uložit tlačítkem .

Osobní stránka

V části Osobní stránka lze nastavit režim zobrazování údajů ve stránce Lidé na MENDELU jako fotografie, rozvrh, přesměrování pošty apod. Dále je možné nastavit osobní údaje a další informace.

Režim zobrazování informací na osobní stránce

Stránka aplikace Lidé na MENDELU zobrazuje základní informace o osobě zaměstnané nebo studující na Mendelově univerzitě v Brně. Zvolit lze ze tří režimů zobrazení:

  • Nikde – informace se nebudou zobrazovat žádným uživatelům.

  • Po přihlášení – informace se budou zobrazovat jen těm uživatelům, kteří se přihlásí do Osobní administrativy UIS.

  • Veřejnosti – informace se budou zobrazovat všem, tedy i nepřihlášeným uživatelům.

Implicitně je režim zobrazování projektů, publikací, stáží a přesměrované pošty nastaven na veřejné zobrazení, u fotografie je nastaven na zobrazení pouze v UIS (tj. po přihlášení) a u osobního rozvrhu na hodnotu nikde. Nastavit lze:

Zobrazovat fotografii

Atribut nastavuje režim zobrazení fotografie uživatele v UIS. Další informace k režimu fotografie jsou uvedeny níže na stránce.

Zobrazovat rodné příjmení

Umožňuje zobrazit i rodné příjmení, je-li evidováno.

Zobrazovat osobní rozvrh

Ovlivňuje zveřejnění rozvrhu učitele a studenta.

Zobrazovat působení na projektech

Ovlivňuje zobrazení informací o působení na VV projektech na osobní stránce uživatele.

Zobrazovat absolvované stáže z životopisných údajů

Ovlivňuje zobrazení stáží v rámci učitelských mobilit a studijních pobytů, které jsou uvedeny ve Vědecko-výzkumném systému UIS. Stáže a pobyty, které zadává studijní nebo zahraniční oddělení, se zobrazují vždy.

Zobrazovat, kam mám přesměrovanou poštu

Ovlivňuje zobrazení e-mailové adresy, na kterou je přeposílána pošta.

Zobrazovat mnou zadané kontaktní údaje

Ovlivňuje zobrazení všech kontaktních údajů zadaných uživatelem (telefon, e-mail, kontakt, bydliště, ICQ, Skype, Jabber, MSN, LinkedIn).

Režim fotografie

Režim fotografie se řídí zvláštními pravidly. Fotografii si uživatelé mohou nastavit do tří režimů stejně, jako pro ostatní položky na stránce. Volbou nezobrazovat fotografii nikde si uživatelé zamezí přístup k fotografiím ostatních uživatelů. Pro jejich opětovné zveřejnění musí svoji fotografii zpřístupnit.

Svoji vlastní fotografii vidí přihlášený uživatel vždy bez ohledu na nastavení.
Fotografie studentů zapsaných v předmětech aktuálního období vidí všichni učitelé, jimž byla přidělena jakákoliv role vyučujícího k příslušnému předmětu.
Existuje skupina pracovníků fakult a univerzity, disponujících právem fotky-a, kteří vidí fotografie zaměstnanců a studentů za každých okolností (je-li fotografie v UIS vložena).

Mé osobní údaje

V této části je možné nastavit doplňující kontaktní údaje a další informace, které budou zobrazeny na osobní stránce uživatele v aplikaci Lidé na MENDELU.

Další informace

Pole umožňuje zveřejnění libovolného textu v osobní stránce uživatele – aplikace Lidé na MENDELU v záložce Další informace.

Nastavení údajů

V záložce Nastavení údajů lze ovlivnit funkci některých aplikací, například zasílání zpráv z Dokumentového serveru, o nových zásadních informacích, jazyk prohlížeče, používání synchronizovaného hesla.

Datum svátku

Nastavení data svátku je nabízeno zejména uživatelům, jejichž jméno není obsaženo v českém kalendáři. Datem svátku se řídí aplikace, která v Osobní administrativě v den svátku automaticky zobrazí blahopřání.

Zasílání informací o nových dokumentech

Pokud mají být pravidelně zasílány informace o vložení nového dokumentu do složky v Dokumentovém serveru, na kterou mají uživatelé nárok, označí se v menu možnost Informovat jako oznámení.

Předvolený jazyk prohlížeče

Jazyk prohlížeče určuje jazyk, ve kterém se bude primárně prezentovat informační systém. Nastavení jazyka v aplikaci Uživatelská nastavení je upřednostňováno před nastavením prohlížeče.

Zasílání informací o nových zásadních informacích

Tato položka ovlivňuje zasílání informačního e-mailu o vložení nové zásadní informace do Osobní administrativy UIS (například informace o termínech zápisů, odstávce serverů, termínech školení uživatelů UIS).

Kliknutím na odkaz Obnovit zobrazení všech aktuálních zásadních informací je možné obnovit zobrazení všech aktivních zásadních informací v Osobní administrativě.

Vzhled informačního systému

Záložka Vzhled informačního systému obsahuje atributy ovlivňující vzhled informačního systému. Význam jednotlivých atributů je následující:

Základní nastavení

Oslovení v e-mailu

Pole umožňuje nastavit oslovení, které se bude vkládat do automaticky generovaných e-mailů (například e-mail o vypsání termínu zkoušky, o potvrzení žádanky).

Šířka bočních portletů

Tato položka ovlivňuje velikost – šířku – používaných portletů. Šířka je udávána v pixelech. Její standardní hodnota je 200 px. Není-li uvedena jiná hodnota, uvažuje se tato standardní. Změna šířky se promítne u všech portletů, které se umísťují vlevo nebo vpravo od obsahu stránky.

Počet zobrazovaných informací

Atribut udává maximální počet informací z vývěsky, které se uživateli zobrazí na úvodní stránce osobní administrativy.

Používat implicitně HTML editor

HTML editor umožňuje formátovat text vkládaný do aplikací UIS. Používá se například v aplikacích eLearningu, ve správě karet, při editaci novinek v UIS. Je-li označena položka ano, je editor v příslušných editačních polích implicitně zapnut.

Nepoužívat našeptávač v aplikacích

Našeptávač je nápovědou ve vyhledávacích prvcích UIS. Postupným doplňováním znaků hledaného výrazu do vyhledávacího pole se zužuje nabídka výběru hledaného objektu.

Vypnout zobrazení elektronických opor v celostránkovém módu

Elektronické studijní opory sestavené v eLearningovém systému UIS se zobrazují přes celou stránku prohlížeče tak, že nejsou dostupné žádné standardní navigační ikony informačního systému. Tento způsob lze potlačit pomocí volby ano. Pak bude společně s oporou zobrazena hlavička stránky s navigačními ikonami i nastavené portlety.

Vypnutí podbarvení řádků

Podbarvování řádků zjednodušuje orientaci v tabulkách. Způsobuje označení řádku v celé jeho délce. Je-li atribut nastaven na ano, nebudou se řádky v tabulkách podbarvovat.

Barevné tiskové výstupy

Atribut umožňuje nastavení tisku barevných log na dopisech a dalších dokumentech tištěných z UIS. Pokud bude nastaven na NE, budou se loga tisknout černobíle.

Zobrazení nabídky aplikací

Styl zobrazování nabídek

Atribut ovlivňuje zobrazení nabídky aplikací úvodní stránky Osobní administrativy. Možnosti nastavení jsou následující:

  • Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe – sekce s odkazy jsou vykresleny v oknech, se kterými lze manipulovat (přemisťovat, vypínat, upravovat jejich obsah).

  • Zobrazování sekcí s odkazy pod sebou – úvodní stránka obsahuje odkazy na aplikace rozdělené do sekcí, sekce nelze řadit ani nijak přizpůsobovat řazení odkazů na aplikace, nelze používat zkrácené verze sekcí.

Maximální počet sekcí vedle sebe v nabídce

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Nastavuje počet sekcí vedle sebe. Implicitně jsou nastaveny tři sekce vedle sebe.

Šířka nabídkové části v obrazových bodech

Zde lze změnit standardní nastavení nabídkového pruhu z originálních 980 px na menší (jsou-li vlevo portlety) nebo větší (v případě širokoúhlé obrazovky a potřeby rozšířit nabídku). Do pole se vepíše nová hodnota šířky nabídky v pixelech.

Oddělovač odkazů na stránce osobní administrativy

Oddělovač oddělovač odkazů slouží k oddělení odkazů na aplikace, které jsou umístěny vedle sebe na jednom řádku. Zvyšuje tak přehlednost stránky. Implicitně mají všichni uživatelé nastaven pár dvojteček.

Vypnout zobrazování dekorativních ikon v nabídkách

Tato položka umožňuje vypnout zobrazení dekorativních ikon umístěných v nabídkách některých aplikací, zejména Osobní administrativy. Ikony mají za úkol zpřehlednit stránku plnou odkazů. Pro vypnutí se označí možnost ano.

Automatické zkracování nabídek

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Při hodnotě ano bude obsah nabídek odkazů v jednotlivých sekcích zkrácen na počet odkazů uvedený v atributu Počet odkazů v nabídce ve zkrácené podobě. Na nastavení atributu Způsob řazení odkazů v jednotlivých sekcích závisí, které odkazy se budou zobrazovat. Jednotlivé nabídky lze rozbalit a zobrazit tak jejich ostatní odkazy. Při hodnotě ne budou zobrazeny všechny odkazy nabídek sekcí.

Počet odkazů v nabídce ve zkrácené podobě

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Nastavuje počet odkazů zobrazených v nabídce při aktivaci zkrácené podoby a nasbírání dostatečného počtu přístupů do všech nabídek celkem.

Minimální počet kliků pro zařazení mezi preferované

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Při nastavení atributu Způsob řazení odkazů v jednotlivých sekcích na hodnotu Řadit dle statistiky se na základě uvedeného počtu přístupů začnou v sekcích řadit odkazy podle statistiky přístupů.

Způsob řazení odkazů v jednotlivých sekcích

Atribut se používá v případě nastavení atributu Styl zobrazování nabídek na volbu Zobrazování orámovaných sekcí s odkazy vedle sebe. Význam nastavení:

  • Implicitní řazení odkazů v sekci – výchozí pořadí odkazů tak jak je dáno vývojovým týmem.

  • Řadit dle statistiky mého využívání – odkazy v sekcích budou řazeny podle jejich nejčastějšího používání uživatelem.

  • Řadit dle statistiky využívání celého IS všemi uživateli – odkazy v sekcích budou řazeny podle jejich nejčastějšího používání všemi uživateli UIS.

Notifikace

Záložka Notifikace slouží k nastavení režimu zasílání notifikací z vybraných agend UIS. Jednotlivé události, pro které se dají notifikace zasílat, jsou zobrazeny ve stromové struktuře. Pomocí ikon lze jednotlivé úrovně otevírat a zavírat.

U každé události lze v příslušném sloupci určit způsob zaslání notifikace:

  • Toast - notifikace bude zveřejněna jako zásadní informace v Osobní administrativě (box s informací);

  • E-mail - notifikace bude zaslána formou e-mailové zprávy;

Nastaveno může být více způsobů notifikace součastně. Při zaškrtnutí pole u nadřazené položky se zaškrtnou rovněž všechny podřízené položky. Pro deaktivace podřízené položky je nutné nejprve deaktivovat položku nadřízenou (tím se zpřístupní pole u položek podřízených).

Další atributy

V této záložce jsou dostupné další atributy, kterými lze ovlivnit chování některých aplikací UIS.

Počet dní blogu

Pole udává počet dní, po jejichž uplynutí se příspěvek v blogu bude považovat za přečtený. Více o blogu v 11. svazku dokumentace UIS – Osobní management.