Správa kritérií


Aplikace Správa kritérií slouží k evidenci kritérií, která se využívají k omezení nabídek vkládaných prostřednictvím aplikace Správa nabídek. Prostřednictvím kritérií je možné ke zveřejňovaným nabídkám nastavovat jakých cílových skupin a okruhů činností se nabídka týká. Aplikace je přístupná uživatelům s přiděleným oprávněním praxe-kriteria.

Správa kritérií probíhá na úrovni univerzity. Nové kritérium se založí pomocí připraveného formuláře, kde se vyplní název kritéria a jeho typ, případně se zvolí fakulta, pro kterou je kritérium určeno. Typy kritérií jsou:

  • pracoviště - kritérium má hodnoty automaticky přednastaveny podle číselníku pracovišť;

  • výčet hodnot - hodnoty kritéria zadává sám uživatel.

Seznam evidovaných kritérií je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každé kritérium jsou zobrazeny základní informace jako název, typ kritéria a pracoviště, pro které je kritérium dostupné. Pomocí šipek ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí jednotlivých kritérií. Změna pořadí se projeví jak v přehledové tabulce, tak i ve výběru kritérií v Portálu spolupráce s praxí. Pro editaci konkrétního kritéria je určena ikona ve sloupci Upravit.

U kritérií typu Výčet hodnot je dále zobrazena ikona ve sloupci Hodnoty, prostřednictvím které je možné spravovat jednotlivé hodnoty zvoleného kritéria. Položky je rovněž možné řadit pomocí zobrazených šipek a editovat přes ikonu ve sloupci Upravit.

Nepotřebná kritéria je možné zrušit zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Pozor! Jedná se o nevratnou operaci. Zrušené kritérium již nelze obnovit. Stav kritéria je uveden ve sloupci Zrušeno. Zrušená kritéria nejsou při vkládaní nových nabídek spolupráce. U stávajících nabídek zůstávají tato kritéria dále nastavena, pokud je nutné zrušení i zde, provádí se individuální editací nabídek.