Úprava předmětu


U každého předmětu je evidována řada atributů, které vkládá integrátor fakulty podle studijních plánů, dat sesbíraných od garantů předmětu a některé podle svého uvážení a zkušeností z předchozích období. Vkládání a úpravu těchto atributů konkrétního předmětu umožňuje aplikace Úprava předmětu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-e.

Atributy předmětu lze podle provozních podmínek rozdělit na tři typy:

 • povinné – jsou nutné pro založení a správnou funkci předmětu ve všech navazujících aplikacích. Jsou jimi: název a kód předmětu, garant, garantující pracoviště, standardní ukončení, ukončení předmětu a hodnota kreditu odpovídající ukončení předmětu;

 • provozní – používají se pro správný chod aplikací a většina se vyplňuje postupně. Například jsou to atributy: zapisuje se, registruje se, barva rozvrhové kartičky, smí být modifikován garantem;

 • podmínkové – vyjadřují nějaké podmínky, či omezení pro některé skupiny uživatelů. Například jsou to atributy: prerekvizita, limit počtu studentů k zápisu, pouze pro opakující studenty.

Samozřejmě, že je nejvhodnější nastavit všechny atributy předmětu ihned na počátku období. Některé nemusí být u některých předmětů vyplněny.

Existují speciální předměty jako například uznané, které se ze skladu zakládají automaticky do období, kam byly uznány. U těchto předmětů většina atributů chybí, protože nejsou klasickými předměty určenými k výuce. Základní atributy jsou překopírovány ze skladu předmětů, včetně ukončení, počtu kreditů.

V následujících odstavcích jsou jednotlivé atributy předmětu vyjmenovány, popsán je jejich způsob editace, případně aplikace, které mohou ovlivnit, a jakým způsobem. Atributy předmětů jsou rozděleny do několika záložek:

Základní údaje

Kód (zkratka) předmětu

Kód neboli zkratka předmětu je nejdůležitějším identifikačním prvkem předmětu a v rámci fakulty a studijního období je jedinečný. Do jednoho studijního běhu a období nelze zadat dva předměty se stejným kódem. Duplicita kódů se kontroluje již při zakládání nového předmětu. Při zjištění duplicity kódukód předmětu!duplicita u nově zakládaného předmětu je uživateli vypsáno upozornění, že předmět s takovým kódem již existuje.

Kontrola duplicit je zapracovaná do zakládání nového předmětu, editace předmětu a kopírování předmětu mezi obdobími. Pokud jsou předměty kopírovány hromadně a jsou splněny podmínky pro vypsání upozornění s tlačítkem u více předmětů, vypíše se upozornění pro každý předmět zvlášť.

Kód předmětu se skládá z několika znaků, vycházejících z názvu předmětu. Kód může obsahovat všechny znaky abecedy (i s diakritikou), číslice a znaky podtržítko a pomlčku. Doporučováno je používat maximálně pět znaků, nejlépe bez diakritiky a velká písmena.

Tyto zkratky se pro zachování návaznosti a konzistence dat nesmí měnit!

Podle kódů: jsou sestavovány návaznosti předmětů (prerekvizity), je prováděna kontrola odstudovaných předmětů studentům (a to i několik období nazpět) a jsou dohledávány veškeré návaznosti na předměty fakulty.

Kód SBZ je v UIS rezervován pro virtuální předmět státní bakalářské zkoušky. Ten je využíván v kontrole prerekvizit pro rozlišení předmětů určených pro magisterský navazující stupeň studia. U studií magisterského navazujícího stupně je SBZ automaticky považována za splněnou (pouze virtuálně, není uvedena mezi splněnými předměty), naopak u bakalářského stupně nikoliv. Z tohoto důvodu nelze kód SBZ pro jiný předmět než státní bakalářskou zkoušku použít.

Postupem času může docházet ke změně názvu předmětu, jeho garanta, sylabu nebo způsobu ukončení, ale dokud zůstává zachován kód předmětu, jsou tyto předměty v různých obdobích považovány za ekvivalentní vzhledem k nutnosti jejich absolvování.

Název předmětu

Název předmětu se uvádí ve tvaru, v jakém je akreditován. Eviduje se jak v  české, tak anglické mutaci. Anglický název předmětu se využívá k tiskovým výstupům v anglické verzi, například přehled studentem studovaných předmětů (V7).

Garant předmětu

Garant předmětu z pohledu UIS je osoba, která zajišťuje správu garantovaných předmětů v období, ve kterém je předmět vypsán. Garantovi se předměty vypsané v katalogu předmětů zobrazují v Záznamníku učitele a to jednotlivě pro všechna období, ve kterých byl předmět vypsán. Správou předmětu je myšleno evidování vyučujících v předmětu a jejich vkládání do rozvrhových akcí předmětu. Dále pak kontrola vypisovaných termínů zkoušek a kontrola vyplňování zkušebních zpráv, případně jejich průběžné vyplňování do termínu určeného fakultou a zveřejněného ve zkušební zprávě. Garant také určuje návaznosti (prerekvizity) předmětu a přes integrátora zařizuje jejich vložení do svých předmětů.

Garant předmětu je standardně dohledáván pouze mezi zaměstnanci (osobami s úvazkem). Má-li být garantem externista, je nejdříve nutné nastavit atribut pracoviště Externista garantem předmětu, aby bylo možné externistu dohledat.

Garantující pracoviště

Pracoviště, které garantuje výuku předmětu. U předmětu je evidována zkratka pracoviště a pro snadnější orientaci je uvedena i příslušnost k fakultě. Dohledat jej lze podle jeho číselného označení nebo zkratky prostřednictvím vyhledávacího pole uvedeného ve formuláři pro založení nebo úpravu již založeného předmětu.

Prerekvizity

Prerekvizity jsou vyjadřovány kódy předmětů a slouží ke specifikaci nutných předpokladů (úspěšně absolvované nebo současně studované předměty) pro to, aby si student mohl zapsat nebo zaregistrovat vybraný předmět. Pokud nejsou prerekvizity splněny (nebo nejsou splněny jiné podmínky), není studentovi dovoleno zaregistrovat nebo zapsat si zvolený předmět. Student má pak možnost požádat, prostřednictvím aplikace v informačním systému, garanta předmětu o výjimku. Rozhodnutí o udělení výjimky záleží potom na garantovi.

Prerekvizity fungují i při mezi fakultním zápisu předmětů. Spojitost prerekvizity s jinou fakultou se vyjadřuje zkratkou fakulty a dvojtečkou. Například PEF:MT1 je prerekvizita předmětu Matematika I se zkratkou MT1, který má v katalogu předmětů Provozně ekonomická fakulta jejíž kód je PEF.

U studentů navazujícího studia se kódy předmětů odstudovaných na bakalářském stupni studia v zápisových aplikacích neberou v úvahu, to znamená, že se prerekvizity chovají ke studentovi tak, jako by předmět neodstudoval. Nelze je tedy využít k vymezení návaznosti na předmět.

Speciální prerekvizitu představuje kód SBZ, který je v UIS rezervován pro virtuální předmět státní bakalářské zkoušky. Pro magisterské navazující programy je v kontrole prerekvizit tento kód interpretován jako splněný předmět a studenti tak vyhoví prerekvizitě SBZ. Zápisem !SBZ je naopak možné naopak odlišit studenty bakalářského stupně, u nichž se SBZ automaticky neuplatňuje. Skutečný předmět státní bakalářské zkoušky může mít v katalogu jiné označení. Kód SBZ však nemůže být použit pro označení jiného předmětu (předmět by pak byl automaticky vyhodnocován jako splněný). Další virtuálně splněné předměty je možné definovat nastavením atributu Virtuální uznaný předmět v atributech studijního programu (viz Atributy studijního programu).

Pokud je předmět nabízen studentům bakalářského studia a současně studentům navazujícího studia a je nutné vložit pro studenty bakalářského studia nějaké prerekvizity, je vhodné vložit současně s kódy jiných předmětů i kód bakalářské zkoušky (skutečný, nebo virtuální kód SBZ).

Prerekvizita FAKULTA(zkratka_fakulty) umožňuje omezit registraci a zápis předmětu podle fakulty (pracoviště) a to i v negativním významu. Znamená to, že daný předmět si může nebo nemůže zaregistrovat pouze student dané fakulty.

Prerekvizita TYP_STUDIA(zkratka) kontroluje, zda je student na požadovaném stupni studia. Zkratkou je první písmeno z identifikace studia, například B – bakalářské studium, D – doktorské studium. Všechny typy studia s jejich zkratkou lze dohledat v aplikaci Seznam číselníků v číselníku SC_STUPNE vždy ve sloupci Zkratka bez ohledu na jazyk systému.

Prerekvizitou může být i vstupní test, kde na základě jeho vyhodnocení si student ke studiu může nebo nesmí zapsat. Tvar prekvizity je pak VSTUPNÍ_TEST(číslo), kde číslo udává procento bodů, které musí student z testu získat, aby si předmět směl zapsat. S touto prefekvizitou souvisí atribut předmětu Vstupní test pro zápis umístěný v katalogu předmětů v záložce Podmínky zápisu, kterým se určuje, který test se k danému předmětu vztahuje. Pro správnou funkčnost musí být tedy kromě prerekvizity sestaven a v atributech předmětu přiřazen test.

Například prerekvizita předmětu Bankovnictví II je BAP || SBZ, kde BAP je zkratka předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví a SBZ předmětu Státní bakalářská zkouška. Prerekvizita studentům oznamuje, že si jej může zapsat pouze ten student, který má odstudován předmět Bankovnictví a pojišťovnictví nebo složil Státní bakalářskou zkoušku.

Prerekvizity každého předmětu vkládá integrátor podle požadavku garanta předmětu. Nejlépe však umí vystihnout veškeré kombinace kódů prerekvizit zřejmě integrátor, protože garant většinou neuvažuje studia několik let zpět nebo všechny kódy předmětů s podobnými názvy a obsahem (toto se však integrátorům doporučuje u garanta nebo studijního proděkana ověřovat). Při ukládání prerekvizity je kontrolována správná syntaxe prerekvizit předmětu (kontroluje se formální správnost jejího zápisu, ne její smysluplnost).

Bez prerekvizit

Atribut předmětu rozlišuje, zda předmět má nebo nemá vložené prerekvizity. Pokud prerektivizity vloženy nejsou, musí být atribut označen.

Vyučován pro formu

Atribut definuje, pro jakou formu studia je předmět vyučován (prezenční, kombinovaná a distanční). Výběr formy se provádí označením jedné nebo více možností. Atributem je řízeno zobrazení polí v atributech Dotace hodin. Pokud není atribut nastaven na stejnou formu studia v jaké je student zapsán, předmět si nezapíše.

Dotace hodin (př./cv.)

Dotace hodin přednášek a cvičení předmětu je údaj pocházející z připravovaných studijních plánů akreditovaných studijních programů a oborů a zpravidla se vyplňuje při přípravě katalogu předmětů. Má-li předmět pouze přednášky vkládá se do pole pro počet hodin cvičení 0. Je to doba, kterou stráví student na jedné přednášce a cvičení. Do počtu cvičení se započítávají všechny periodicky se opakující akce, které nejsou typu přednáška nebo terénní cvičení. Dotace hodin se eviduje i pro kombinovanou formu studia a mimosemestrální kurz. Zde se uvádí počet hodin výuky za celou dobu výuky nebo trvání kurzu.

Údaje o hodinové dotaci jsou využívány v celé řadě aplikací – zobrazení sylabu předmětu, tisku studijních brožurek, v informacích o předmětu v Záznamníku učitele, při generování podkladů pro rozvrhy, apod.

Terénní cvičení

Atribut vyjadřuje počet dnů terénního cvičení v semestru. Má-li být počet dní terénního cvičení evidován, je nutné nastavit atribut Terénní cvičení v atributech daného období (semestru) – viz Evidence období. Eviduje se zvlášť pro prezenční a kombinovanou (distanční) formu studia.

Formy výuky předmětu

Atribut vyjadřuje formu výuky předmětu podporovanou v daném v období. Jeden předmět může být vyučován pro více forem, většina předmětů má nastavenu přednášku a cvičení.

Vyučován v jazyce

Atribut určuje jazyky výuky předmětu. Výběr se provádí označením jednoho nebo více jazyků. Je-li označeno více jazyků, nabízí se jazyk v aplikacích studijní evidence, včetně registrací a zápisů jako volitelný parametr předmětu.

Obecný uznávací předmět

Atribut se nastavuje na Ano pouze u předmětů ve skladu předmětů. Jedná se o předměty, které jsou určeny k uznávání předmětů odstudovaných studenty na jiné univerzitě nebo v zahraničí. U takových předmětů lze při uznávání vložit skutečný název uznávaného předmětu, které pak figuruje na seznamu odstudovaných předmětů (V7). Jakmile je předmět zapsaný alespoň jednomu studentovi, nelze tento atribut měnit (označit ani odznačit), součástí checkboxu je informace o zápisu předmětu studentům.

Název obecného uznávacího předmětu je zpravidla Uznaný předmět x a jeho kód UPx. Např. Uznaný předmět 1 a jeho kód UP1.

Speciální předmět

Speciálními předměty jsou myšleny předměty, které se nějakým způsobem odlišují od běžně vyučovaných předmětů. Za speciální předmět se považuje: odborná praxe, seminář závěrečné práce, závěrečná práce a závěrečná zkouška. Atribut má za úkol speciální předměty od sebe odlišit. U běžně vyučovaných předmětů se nenastavuje.

Význam speciálních předmětů:

 • Dílčí státní zkouška – státní zkouška konaná průběhu studia.

 • Disertační zkouška - využívá se u doktorských studií pro označení státní disertační zkoušky konané v průběhu studia. Zapsáním předmětu je doktorandovi zpřístupněno podání přihlášky k disertační zkoušce.

 • Obhajoba závěrečné práce – využívá se u doktorských studií a umožňuje uložit hodnocení obhajoby závěrečné práce, které se vkládá do vysvědčení o státní disertační zkoušce.

 • Státní zkouška - označuje státní zkoušku konanou v průběhu studia.

 • Závěrečná práce – označuje předměty, jejichž účelem je vypracování závěrečné práce pro ukončení stuida (předmětů jako jsou Diplomová práce, Bakalářská práce, Závěrečná práce apod). Zkoušející takto označených předmětů se plní automaticky každou hodinu. Jako zkoušející je nastaven vyučující, který vede v aktuálním studijním období alespoň jednu závěrečnou práci studenta, jež má tento předmět zapsán.

 • Závěrečná zkouška – předměty pod nimiž je vedena závěrečná zkouška (SZZ, SBZ apod.), kterou je završováno studium. Tímto atributem se řídí aplikace pro zadávání a tisk diplomů, dodatků k diplomu a vysvědčení.

 • Seminář závěrečné práce – používá se pro označení předmětů jejichž účelem je průběžná příprava a práce na závěrečné práce studenta (předměty typu bakalářský/diplomový projekt/seminář, , na LDF se používá i pro předmět předdiplomní praxe). Umožňuje každému učiteli, který založí alespoň jedno zadání závěrečné práce, zadávat ukončení předmětu (protože se stane zkoušejícím tohoto předmětu). Aktualizace zkoušejících probíhá každou hodinu, proto se při přidělování zkoušejících může projevit zpoždění; Studenti, kteří si zapíší takový předmět, se zpřístupní aplikace Závěrečná práce.

Úprava sylabu garantem

Atribut, kterým integrátor povoluje garantovi předmětu editaci sylabu ve skladu předmětů fakulty. Atribut musí být nastaven na Ano ve skladu i v aktuálním období. Sylabus je pak garantem vložen do skladu předmětů a úkolem integrátora je překopírovat jej do aktuálního období.

Místo výuky předmětu

Slouží pro nastavení místa výuky předmětu. U jednoho předmětu může být nastaveno více míst výuky. Nabídka závisí na sídle univerzity, fakulty a detašovaných pracovištích.

Historický předmět

Atribut je dostupný pouze v období hlavního skladu předmětů. Předmět označený jako historický nelze v UIS dohledat a použít v jiných aplikacích, například při tvorbě studijních plánů. Historický předmět nelze ze skladu kopírovat do veřejných období.

Doktorský předmět pro ISP

Pokud je nastaveno na ano, jedná se o předmět, který se nabízí v aplikaci pro sestavení individuálního studijního plánu doktorského studia (v nabídce předmětů pod volbou akreditovaný předmět). Nastavuje se pouze pro předměty doktorských studií, u ostatních předmětů se nenastavuje.

Akreditován pro program

Atribut předmětu doktorského studia, kterým lze určit, pro který studijní program je předmět akreditován. V nabídce jsou všechny doktorské studijní programy vaší fakulty. Předměty se pak nabízejí v menu při tvorbě studijního plánu podle programu, do kterého je student zapsán. Nastavit lze jeden a více programů. Nastavuje se pouze ve skladu předmětů, u ostatních předmětů se nenastavuje.

Akreditován pro obor

Atribut předmětu doktorského studia, kterým lze určit, pro který studijní obor je předmět akreditován. V nabídce jsou všechny doktorské studijní obory vaší fakulty. Předměty se pak nabízejí v menu při tvorbě studijního plánu podle oboru, do kterého je student zapsán. Nastavit lze jeden a více oborů. Nastavuje se pouze ve skladu předmětů, u ostatních předmětů se nenastavuje.

Cizí předmět

Atribut předmětu doktorského studia, který umožňuje zapsat studentům do průběhu cizí předmět z ISP, který je ve skutečnosti vyučovaný na jiné univerzitě. Zakládá se ve skladu předmětů a kopíruje se do období. Název může být např. Cizí předmět 1, Cizí předmět 2. Takových předmětů je nutné založit více jak jeden. Studentům se cizí předmět zapisuje se skutečným názvem (dle názvu v ISP) a zobrazuje se u něj, ze které školy pochází. Práci s cizím předmětem lze přirovnat k práci s uznávacími předměty.

Podmínky zápisu

Zapisuje se a Registruje se

Položky, které zpřístupňují studentům předmět k registracím a zápisům. Na funkci aplikací studijního oddělení nemají vliv, tzn. je-li atribut Zapisuje se nastaven na Ne a Registruje se nastaven na ne, student si sám předmět zapsat/zaregistrovat nemůže. Studijní referentka mu takový předmět může zapsat.

V nastavení předmětu se může objevit například kombinace Registruje se = Ano, Zapisuje se = Ne. To v případě, že se do předmětu zaregistruje nedostatečný počet studentů a předmět se pro zápis neotevře.

Limit registrace, zápisu a zápisu mimosemestrálních kurzů

Je to údaj omezující počty studentů, kterým bude umožněna registrace a zápis, a tato čísla nemusí být vždy stejná. Údaj v položce zápis může být vyšší, pak má garant rezervu v kapacitě pro studenty, kterým udělí po podání žádosti výjimku. Pokud má garant neomezené možnosti, co se týče kapacity vyučujících a místností, tyto dva údaje nevyplňují. Obsahem pole může být vždy jen číslo. Údaj o limitu počtu studentů k registracím a zápisu nemusí být vložen vždy. Tento údaj se zobrazuje garantovi předmětu v Záznamníku učitele v aplikaci Registrace a žádosti. Pokud je předmět vyučován pro více forem studia, pak lze evidovat limity registrací a zápisů zvlášť pro každou formu.

S ohledem na normální nebo konzultační typ studia předmětu se limit zadává pouze jeden, platí však pro každý typ studia samostatně. Studenti s požadavkem na normální typ studia tvoří jednu řadu, studenti s požadavkem na konzultační typ studia tvoří druhou řadu. Každá řada samostatně je omezena nastaveným limitem. Pro mimosemestrální kurz se vkládá samostatný limit pro zápis, registrace se pro tuto formu studia neprovádějí.

Pouze pro opakující

Předmět s atributem Pouze pro opakující nastaveným na ano si mohou zapsat pouze studenti, kteří předmět měli zapsán v některém z předchozích období svého aktuálního studia (samozřejmě se stejnou zkratkou). Využit může být společně s atributem Forma výuky u předmětů, které se vyučují pouze v jednom období akademického roku (např. jen v zimním semestru).

Příkladem může být vypsání předmětu pro studenty, kteří jej opakují pouze z důvodu vykonání zkoušky. Pak takový předmět bude mít nastaven atribut Pouze pro opakující na ano, formu výuky Konzultace nebo Samostatné studium a nebudou pro něj vytvořeny žádné rozvrhové akce.

Typ studia předmětu

Způsob výuky určuje, jakým způsobem probíhá výuka předmětu. Výběr se provádí prostřednictvím checkboxu. Volit lze z následujících možností:

 • normální – předmět má rozvrh;

 • konzultační – předmět nemá rozvrhové akce, student nenavštěvuje cvičení a na konci období jde pouze složit zkoušku. Tímto způsobem může studovat jen student, který opakuje předmět z předchozího období. Tzn. má vložen malý zápočet (vkládá jej vyučující v aplikaci Průběžné hodnocení). Student, který daný předmět nikdy před tím nestudoval nebo nezískal zápočet, si může předmět zaregistrovat s tím, že u něj nesplňuje podmínky ke studiu. Ale má možnost podat garantovi předmětu žádost o výjimku. Je-li však současně u předmětu nastaven atribut Pouze pro opakující studenty na ano, pak si student, který jej v některém předchozím období neměl zapsaný, předmět zaregistrovat nemůže vůbec. Této kombinace nastavení atributů lze využít k úplnému odfiltrování studentů, kteří předmět neopakují;

 • mimosemestrální – předmět má blokový rozvrh, je určen pro studenty prezenční i kombinované formy studia. Jeho výuka se řídí vlastním harmonogramem a nesmí přesáhnout dvě univerzitní období. Pro jeho vypsání je nutné speciální nastavení;

 • kombinace uvedených typů – předmět je možné vypsat pro různou kombinaci výše uvedených způsobů výuky.

Při kopírování předmětů katalogu předmětů je možné zvolit možnost Nekopírovat předměty pro opakující studenty – konzultační.

Perzistentní předmět

Jedná se o podtyp mimosemestrálního kurzu. Perzistentní předmět si může student zapsat na začátku studia a splnit jej kdykoliv během studia. Při zápisu předmětu do dalšího období je předmět z předcházejícího období automaticky zrušen, pokusy o úspěšné ukončení se také přepisují. Student předmět může splnit kdykoliv během studia.

Počítat mimosemestrální kurzy do období

Studijní výsledky za mimosemestrální kurzy se implicitně nezapočítávají do studijních průměrů studentů v období a kredity se implicitně nepočítají do kreditů za období. Výsledky i kredity se započítávají až do celkového průměru a celkových kreditů studia.

Atribut Počítat mimosem. do období tyto vlastnosti potlačuje. Je-li nastaven, pak se budou výsledky i kredity započítávat do období. Používá se u mimosemestrálních kurzů.

Počet registračních poukázek

Atribut udává počet registračních poukázek, které se odečtou při registraci předmětu. Pokud není atribut nastaven, bere se jako počet poukázek počet kreditů za zapsané ukončení předmětu. Používá se především pro předměty s nulovým počtem kreditů.

Povinný malý zápočet

Atribut automaticky kontroluje, zda má student daného předmětu zadán zápočet. Je-li atribut nastaven na hodnotu ano, nelze studentovi do zkušební zprávy vložit známku bez uloženého malého zápočtu v průběžném hodnocení. Atribut dále ovlivňuje chování atributu Požadován zápočet v aplikaci pro vypisování termínů. Pokud je nastaven na ano, nelze atribut termínu měnit a zápočet je pro přihlášení na termín vždy vyžadován.

Počet ve skupině

Jedná se o počet studentů na jednu studijní skupinu. Standardně je pole přednastaveno na 22 osob. Pokud má vyučující jiné představy o naplněnosti skupiny studentů při cvičeních, musí tento údaj uvést při sběru dat před tvorbou katalogu předmětů a integrátor jej v atributech předmětu uvede.

Tento údaj se zobrazuje garantovi předmětu v Záznamníku učitele v aplikaci Registrace a žádosti.

Odhad přednášek a cvičení

předmět!atributy!odhad počtu přednášekpředmět!atributy!odhad počtu cvičení

Počet přednášek a cvičení za týden je informace pocházející z registrací a je systémem do katalogu předmětů vkládána hromadně po použití aplikace Počítání skupin z výsledků registrací. Pokud se odhady na počty skupin liší od údajů vzešlých z registrací, je možné ručně informaci upravit editací atributu. V poli Počet hodin přednášek je při hromadném doplnění automaticky nastavena hodnota jedna. Pokud má předmět vícero přednášek je nutné tento údaj změnit ručně.

Z položek Odhad přednášek a cvičeníDotace hodin se plní údaje pro tisk rozvrhových kartiček k sestavování rozvrhů do položek Délky cvičeníDélky přednášek. Odhad počtu cvičení se zobrazuje garantovi předmětu v Záznamníku učitele v aplikaci Registrace a žádosti.

Délky cvičení a Délky přednášek

Atribut slouží pro zadání řetězce definujícího počet a šířku rozvrhových kartiček (hodinovou délku akce), které se mají vytisknout pro jednotlivá cvičení, resp. přednášky v aplikaci Tisk rozvrhových kartiček. Řetězec lze k předmětům hromadně generovat aplikací Počítání skupin z výsledků registrací. Počty a délky přednášek lze vložit a případně upravit i ručně.

Příklad řetězce a jeho vysvětlení: Pole Rozvrhované délky cvičení obsahuje řetězec 2,2,2,2,2,2, což znamená, že pro předmět bude vytištěno šest rozvrhových kartiček a narozvrhováno šest cvičení týdně o délce jednoho cvičení dvě hodiny.

Text na rozvrhové kartičce

Pole umožňuje zadat alternativní název předmětu, který se má vytisknout na rozvrhové kartičce kartičce v aplikaci Tisk rozvrhových kartiček. Používá se např. u předmětů s příliš dlouhým názvem. Není-li nastaven, tiskne se název předmětu. Způsob tvorby zkráceného textu je popsán na příkladě v nápovědném textu.

Barva rozvrhové kartičky

Atribut určuje barvu rozvrhové kartičky. Ty se tisknou hromadně jako sestava na barevné archy papíru a kartičky předmětů jsou zde seskupeny právě podle nastavených barev. Nemá-li předmět nastavenu barvu rozvrhové kartičky, budou kartičky cvičení a přednášek tohoto předmětu vytištěny na samostatný arch s ostatními předměty, které nemají zadány barvu kartičky. Tisk kartiček umožňuje aplikace Studijního oddělení – Tisk rozvrhových kartiček.

Zkrácený název v rozvrhu a Zkrácený název v rozvrhu anglicky

Atribut se používá u předmětů s delším názvem. Zkrácený název v originálním a anglickém jazyce se bude zobrazovat v HTML rozvrzích a tištěných rozvrzích. Pravidla zápisu pro dělení slov nebo odřádkování jsou stejná jako u atributu Text na rozvrh. kartičce. Pokud není atribut vyplněný, zobrazuje se v rozvrzích celý název předmětu.

Lze studovat vícekrát

Je-li nastaveno na ano mohou studenti takto označený předmět studovat opakovaně i když jej už jednou řádně ukončil. Jedná se například o jazykové předměty a tělocvik.

Pozor: Tato položka musí být zatržena i u předmětů se stejnou zkratkou v období v minulosti, kdy jej student měl zapsán.

Pozor! Po veškerých úpravách každého předmětu je nutné stisknout tlačítko .

Max. počet termínů

Maximální počet termínů (pokusů) zkoušky daného předmětu. Tento atribut se používá výjimečně a přebíjí základní nastavení maximálního počtu termínů v atributech období. Používá se pouze u mimosemestrálních kurzů.

Vstupní test pro zápis

Atribut určuje, podle kterého testu se kontroluje prerekvizita VSTUPNI_TEST(číslo). Ta umožní zápis předmětu pouze tomu, kdo v tomto testu splní požadovaný výsledek (číslo udává procenta). Pro použití musí být nejprve sestaven test v modulu eLearning. Nastavení se využívá při rozřazování studentů do předmětů, například před zápisem jazyku. Studenti vypracují test a na základě jeho výsledku si předmět zapíší nebo ne.

Ukončení předmětu

Způsob ukončení a jemu odpovídající počet kreditů musí mít definován každý předmět a patří mezi nejdůležitější atributy předmětu z hlediska funkčnosti předmětu v návazných aplikacích. Ukončení může být u předmětu evidováno více (předmět ukončený zápočtem i zkouškou). Studenti si při zápisech předmět přidají se standardním ukončením a mají možnost jej změnit na ukončení s jakým předmět chtějí odstudovat (samozřejmě s ohledem na svoje studijní plány).

Každé ukončení musí mít definovaný počet kreditů (i když je nulový). Ukončení předmětu a počet kreditů se vkládá přes ikonu ve sloupci Podrobnosti. Ukončení předmětu se i s odpovídajícím počtem kreditů zobrazuje garantovi předmětu v Záznamníku učitele. Ukončení předmětu nelze odebrat v případě, že:

 • předmět je s tímto ukončením vložen do studijních plánů;

 • studenti mají předmět s tímto ukončením zaregistrovaný;

 • studenti mají předmět s tímto ukončením připravený k zápisu;

 • studenti studují předmět s tímto ukončením.

Potřebujete-li odebrat ukončení, které již mají studenti zapsané, použijte tlačítko . Touto operací změníte všem studentům, kteří studují předmět s odebíraným ukončením, ukončení předmětu na standardní. Změna se projeví i ve studijních plánech a průchodu studiem studentů. Aby bylo možné ukončení odebrat a studenty převést, nesmí být pro toto ukončení zadané žádné výsledky ve zkušební zprávě.

Další atributy

Určeno pro studenty na výměnných programech

Používá se pro určení předmětů, které se mají přednabízet zahraničním studentům přijíždějícím na výměnný pobyt pro sestavení Learning Agreement.

Upozornění studentům

Atribut obsahuje text, který se bude zobrazovat studentům v registracích a zápisech jako upozornění, pokud si předmět přidají do zápisu. Může být využito na slovní definici požadavků pro zápis (není nijak automaticky kontrolováno). Je vhodné vkládat text přiměřené délky.

Odborný předmět

předmět!atributy!odborný předmět

Atribut má význam pro předměty, které garantuje pracoviště zajišťující výuku jazyků (pracoviště musí mít v aplikaci Evidence pracovišť nastaven atribut Pracoviště zaměřené na výuku jazyků). Využívá se při počítání extrabodů přidělovaných ve výběrovém řízení na studijní pobyt. Atribut určuje, které předměty studované v cizím jazyce mají být započteny jako odborné předměty. Pokud je nastaven na ne, pak jsou předměty pro pracoviště garantující výuku jazyků považovány za jazykové, ne odborné předměty.

Poznámka

Uložená poznámka je pouze zobrazována v rámci katalogu předmětů (například v hromadném výpisu předmětů), nikde jinde se nezobrazuje.

Nevypisovat na Diploma Supplementu

Atribut určuje, zda se má předmět vypisovat v seznamu odstudovaných předmětů na Diploma Supplementu. Je-li atribut nastaven na hodnotu ne, předmět nebude na dodatku uveden. V ostatních případech bude předmět na dodatku řádně vypsán.

Povinná přednáška

Pokud je atribut nastaven na hodnotu ano, je při zápise předmětu vyžadováno zvolení přednášky (pokud má předmět rozvrhové akce typu přednáška).

Povinné cvičení

Pokud je atribut nastaven na hodnotu ano, je při zápise předmětu vyžadováno zvolení cvičení (pokud má předmět rozvrhové akce typu cvičení).

Nepočítat předmět do počtu zapsaných předmětů

Při kontrole v zápise a změnách v zápise na počet zapsaných předmětů se tento předmět nebude počítat do celkového počtu zapisovaných předmětů.

Předmět není zahrnut do interního hodnocení

Pokud je atribut nastaven na hodnotu ano, nevstupuje předmět do vnitřního hodnocení kvality (nebude pro něj generován dotazník dle předpisu Evaluovaný předmět s kontaktní výukou v HO.

Role vyučujících

Záložka Role vyučujících slouží ke správě vyučujících předmětu a jejich rolí, které v předmětu zastávají. Správu vyučujících provádí zpravidla garant předmětu nebo administrativa prostřednictvím aplikace Učitelé a rozvrhyZáznamníku užitele. Podrobnější popis nastavení rolí předmětu je uveden v textu Učitelé a rozvrhy.