Kontrola katalogu předmětů


katalog předmětů!kontrola

Aplikace Kontrola katalogu předmětů je důležitým kontrolním nástrojem integrátora. Po sestavení katalogu předmětů nastává vhodná doba pro kontrolu všech evidovaných předmětů. Kontroluje se naplnění atributů předmětu a sylabů, absence těch nejdůležitějších je vypsána, např. název předmětu anglicky, prerekvizity, forma studia, rozvrhové akce, vyplnění sylabu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-e nebo predmet-p.

Po spuštění aplikace se nejprve vybere pracoviště a období jehož katalog se má zkontrolovat a kliknutím na se spustí kontrolní mechanismus nad všemi předměty zvoleného období nebo skladu. Vzhledem k velkému objemu dat může generování celé sestavy trvat delší dobu. Výsledkem hledání je seznam všech předmětů v katalogu předmětů s údaji, které nejsou u předmětu vyplněny. Ty jsou rozděleny do následujících skupin:

  • Povinné základní údaje – dotace hodin přednášky a cvičení (jako cvičení se počítá i seminář) a jestli tyto údaje odpovídají rozvrhovým akcím, forma studia předmětu, rozvrhové akce (přednáška, cvičení), jazyk výuky předmětu, prerekvizity. Kontrolována je správná syntaxe prerekvizit předmětu (kontroluje se formální správnost zápisu, ne jejich smysluplnost).

  • Podmínky zápisu předmětu – atributy zapisuje se, registruje se, způsob výuky předmětu (normální, konzultační) a současně nelze nastavit normální způsob výukypouze pro opakující.

    U předmětů vypsaných ke studiu pouze konzultační formou se nekontroluje dotace hodin a zadání rozvrhové akce (přednášky, cvičení atd.).
  • Ukončení předmětu – standardní ukončení předmětu a počet kreditů za standardní ukončení. Jedná se o velice důležité údaje, které nesmějí chybět u žádného předmětu! Jejich absence způsobuje v některých aplikacích nefunkčnost daných předmětů.

  • Obsah předmětu.

  • Sylabus předmětu – kontrola se vztahuje i na anglickou variantu sylabu. Sylaby ostatních jazykových mutací kontrole nepodléhají, jejich evidence je zcela na garantovi předmětu. Kontroluje se založení sylabu a vyplnění alespoň jedné položky z cíl, metody nebo ukončení. V obsahu předmětu se kontroluje existence alespoň jednoho celku. Není-li sylabus založen nebo nejsou vyplněny zmíněné položky sylabu předmětu, zobrazuje se odkaz k doplnění sylabu.

Kliknutím na označení skupiny se otevře editace atributů příslušného předmětu, kde je možné chybějící údaje doplnit.

Protože se stránka se zkontrolovanými předměty dlouho načítá, doporučujeme stránky pro opravu údajů otevírat do nové záložky prohlížeče.