Povolení přístupů


přístupový systém!povolení přístupu

Aplikace Povolení přístupůpřístupový systém!fyzický bod!povolení přístupů slouží k udělování a ke kontrole oprávnění k přístupovému bodu. Jeden vstup do budovy může být v menu uveden několikrát s další poznámkou (například Budova A – hlavní vchod – studenti), která by měla upřesnit, komu by tento bod měl být přidělen (s největší pravděpodobností se jedná o logický bod přístupového bodu). Fyzický bod se pozná podle jeho stručného názvu, například Budova A – hlavní vchod. Jeden fyzický přístupový bod může mít definováno několik logických přístupových bodů, které umožňují definovat konkrétní časové omezení přístupu.

Oprávnění k přístupovému bodu může být udělováno buď individuálně (jednomu uživateli) nebo hromadně (skupině uživatelů). Automaticky získávají přístup správce a administrátoři bodu.

Individuální povolení

Záložka Individuální povolení slouží k ručnímu přidělování oprávnění k průchodu přístupovým bodem jednotlivým uživatelům. V zadávacím formuláři se zvolí příslušný přístupový bod, dohledá se uživatel, případně se vloží další nepovinné údaje (poznámku a datum, dokdy má být právo přiděleno) a stiskne se tlačítko . Právo vstupu získává uživatel k aktuálnímu datu (tedy v den vložení povolení), nelze je vkládat dopředu. Datum dokdy je systémem kontrolováno, jeho uplynutím ztrácí uživatel právo k průchodu bodem.

Seznam uživatelů s individuálně přiděleným oprávnění přístupu k bodu, u kterého je uživatel stanoven správcem nebo administrátorem, lze omezit podle konkrétního přístupového bodu. Zobrazit lze všechny uživatele s ručně přiděleným povolením nebo uživatele, kterým bylo povolení přiděleno. Kliknutím na jméno uživatele nebo osoby, která povolení přístupu zadala, se otevře její osobní stránka.

Povolení lze uživateli zrušit označením jeho jména a stisknutím tlačítko .

Hromadné povolení

Záložka Hromadné povolení slouží ke skupinovému přidělování oprávnění průchodu přístupovým bodem. Hromadné přidělování oprávnění probíhá na základě kvalifikátorů. V prvním menu se zvolí přístupový bod, v dalších se specifikuje skupina uživatelů, kterým má být povolení uděleno:

 • První menu – Přidat skupinu (kvalifikátor) – umožňuje přidat obecnou skupinu uživatelů, například Učitelé v aktuálním univerzitním období.

 • Druhé menu – Přidat skupinu (parametrický kvalifikátor) – umožňuje bližší specifikaci skupiny uživatelů. Nejprve se zvolí skupina (např. Studenti (aktivní) dané fakulty) a pak v následně zobrazeném menu parametr skupiny (název konkrétní fakulty).

V obou případech je nutné volbu potvrdit tlačítkem , které je umístěné u příslušného menu.

Seznam hromadně definovaných skupin uživatelů lze omezit podle přístupového bodu. Zobrazit je možné všechny uživatele s ručně přiděleným povolením nebo uživatele, kterým bylo povolení uděleno vámi. Povolení lze označené skupině zrušit kliknutím na tlačítko .

Kontrola oprávnění

Záložka Kontrola oprávnění umožňuje zkontrolovat platnost oprávnění ke zvolenému bodu kterémukoliv uživateli. Zvolí se přístupový bod, podle jména nebo identifikačního čísla se dohledá uživatel a stisknutím tlačítka se zobrazí výsledek dotazu. Význam jednotlivých druhů povolení:

 • ruční – povoleno individuálně;

 • implicitní – povoleno hromadně nebo skupinově;

 • automatické – je superuživatel, správce bodu nebo administrátor.

Povolené body uživatele

Záložka Povolené body uživatele umožňuje zobrazit přístupové body, ke kterým má vybraný uživatel oprávnění. Uživatel, jehož povolené přístupové body se mají zobrazit, se dohledá přes vyhledávací formulář. Do aplikace má přístup:

 • uživatel s přiděleným oprávněním ps-sprava – uživatel má zobrazeny všechny body, ručně přidělené body může odebrat tlačítkem ;

 • uživatel s přiděleným oprávněním ps-sprava-p – uživatel má zobrazeny všechny body, ale nemá možnost je odebírat;

 • správce bodu – uživatel nemá ani jedno z výše uvedených práv, zobrazeny jsou mu pouze body, u kterých je evidován jako správce.

U každého přístupového bodu je ve sloupci Druh uveden původ oprávnění uživatele k tomuto bodu (ruční, automatické, implicitní). Ve sloupci Stupeň oprávnění je uveden stupeň oprávnění uživatele k přístupovému bodu. Možnosti jsou:

 • Správce přístupového systému - je uvedeno u všech přístupových bodů, má-li uživatel právo ps-sprava;

 • Administrátor bodu - je uvedeno u přístupových bodů, u kterých je uživatel administrativou nebo správcem;

 • Základní oprávnění - uvedeno u všech bodů, u kterých nemá uživatel žádné zvláštní oprávnění (není administrativa ani správce).