Přístupový systém


přístupový systém

Přístupový systém umožňuje kontrolovaný vstup osob do areálů a místností Mendelovy univerzity v Brně, který je oprávněným osobám umožněn pouze po přiložení identifikační karty ke čtečce karet, jež je součástí každého vstupního bodu. Povolení ke vstupu do míst opatřených přístupovým systémem vydávají správci nebo administrátoři přístupových bodů. O přístup do některých prostor je nutné žádat příslušného správce nebo zažádat prostřednictvím systémového integrátora. Některá povolení vstupu jsou vydávána automaticky, například studentům na studijní oddělení v úředních hodinách, zaměstnancům na oddělení (katedry) v pracovní době. Nastavení je však plně na správci přístupového systému, přístupových bodů a potřebách pracoviště.

Základní pojmy

Pochopení následujících pojmů může usnadnit práci s přístupovým systémem a jeho aplikacemi. Zejména je nutné pochopit rozdíl mezi fyzickým a logickým bodem, kdo je to správce přístupového bodu.

Přístupový bodpřístupový systém!přístupový bod
Slouží k překlenutí dvou oddělených prostor, představuje překážku do určitého uzavřeného prostoru, např. vstupní dveře budovy. Rozlišujeme body fyzické nebo logické.
Fyzický bodpřístupový systém!fyzický bod
Představuje fyzickou realizaci bodu zařízením tvořící přístupový systém. Obsahuje atributy vztahující se k fyzické infrastruktuře bodu – umístění bodu, typ bodu, zda se jedná o registrační bod, o oboustranný bod apod. Rozlišujeme následující typy bodu: vstup do budovy, závora, vjezd do garáže, vstupní dveře (překážka), katedra, registrační místo, vstup do místnosti, vstup do areálu pro pěší a turniket.
Logický bodpřístupový systém!logický bod
Tvoří souhrn definic specifikujících časové režimy přístupu skupin uživatelů nebo jednotlivých uživatelů. (Průchod hlavním logickým bodem nelze časově omezit.) Každému fyzickému bodu je automaticky založen hlavní logický bod. Další logické body mohou zakládat správci a administrátoři fyzických bodů. Časové režimy mohou být týdenní (pondělí až neděle) nebo kalendářní (konkrétní den v roce určený dnem, měsícem a rokem).
Zónapřístupový systém!zóna
Prostor, do kterého je možné vstoupit nebo jej opustit pomocí přístupových bodů. V evidenci přístupového systému si lze zónu představit jako logické uskupení několika přístupových bodů. Zóny jsou hierarchicky řazeny. Například budova A představuje zónu s přístupovými body do jednotlivých učeben, ústavů, studovny apod., které jsou umístěny v budově A. Nadřazenou zónou může být areál univerzity, kterého je budova A součástí.
Správcepřístupový systém!zóny!správce
Osoba administrativně spravuje příslušný přístupový bod. Správcem bodu je vždy pouze jedna osoba. Oprávnění ke správě přístupového bodu může delegovat jiné osobě – tzv. administrátorovi. Správce bodu je určován kvestorkou.
Administrátorpřístupový systém!zóny!administrátor
Osoba, která byla správcem přístupového bodu určena k jeho administrativnímu spravování. Jeden přístupový bod může mít definováno několik administrátorů.
Kontrola zóny – kontrolorpřístupový systém!zóny!kontrola
Osoba se věnuje administrativní správě přístupových zón.

Uživatelé přístupového systému

V rámci přístupového systému můžeme uživatele rozdělit do tří skupin. Pro každou skupinu je definována sada oprávnění (tzv. role) k aplikacím přístupového systému, od základních ke zjištění povolených bodů a vlastních průchodů přístupovým systémem, až po definici oprávnění přístupu ostatním uživatelům. Uživatelské role a jejich význam je následující:

Seznam práv přístupového systému

přístupový systém!práva

Aplikace přístupového systému jsou jednotlivým typům uživatelů přístupné podle typu přidělené role nebo podle přiděleného oprávnění. Práva používaná v rámci přístupového systému a jejich význam je následující:

Technické vybavení přístupového systému

přístupový systém!technické vybavení

Mezi technické vybavení, které zajišťuje provoz a správnou funkci přístupového systému, patří následující komponenty:

Evidence přístupového systému v nové budově

Stručný popis jednotlivých kroků, které je nutné provést při zavedení přístupového systému v nové budově, aby bylo možné přidělovat práva k přístupu koncovým uživatelům přístupového systému:

  1. Zaevidovat budovu a založit její místnosti v aplikaci Pasportizace.

  2. Založit fyzické body přístupového systému – aplikace Správa fyzických bodů.

  3. Zaevidovat datové koncentrátory a čtečky, které jsou umístěny v nové budově – aplikace Správa DK.

  4. Založit logické body konkrétním fyzickým přístupovým bodům – aplikace Správa logických bodů.

  5. Založit zóny – aplikace Správa zón.

  6. Přidělit správce fyzickým přístupovým bodům – aplikace Nastavení správce.

  7. Oživení datových koncentrátorů – inicializace koncentrátorů jejich softwarem (provádí výhradně správce přístupového systému).

  8. Vložení čísel karet s povolením přístupu (provádí výhradně správce přístupového systému) – používají se čísla karet evidovaná v aplikaci UIS pro správu identifikačních karet.

  9. Fyzická kontrola funkčnosti přístupového bodu a povolení přístupu – pípnutí kartou na čtečce přístupového bodu.

  10. Kontrola správného přiřazení čteček k fyzickým bodům a kontrola směru průchodu.