Studijní průměr


Průběžně během studia jsou počítány různé varianty průměrů, které jsou využívány například při zápisech do dalšího období studia, k postupu z bakalářského do navazujícího typu studia, k výpočtu prospěchových stipendií, vyhodnocování žádostí o koleje. Dohledat je lze v aplikacích Přehledy a informace o studiu, V7, Seznamy studentů apod. Studenti mohou svůj aktuální průměr zobrazit zejména v aplikaci E-index.

Společné charakteristiky všech průměrů počítaných v UIS z prospěchu studentů jsou:

 • Průměr je počítán jako aritmetický průměr hodnot známek ze zkoušek získaných v období, za které je průměr získán.

 • Průměr je počítán jako prostý, tj. kreditová hodnota jednotlivých předmětů nemá na výsledek vliv.

 • Známkám jsou pro účely výpočtu průměru přiděleny následující hodnoty: A – 1, B – 1.5, C – 2, D – 2.5, E – 3. Známka F a hodnocení nedostavil se mají hodnotu 4. V některých případech (viz níže) je s hodnotou 4 započten předmět, který nebyl ukončen žádným hodnocením (student nebyl na žádném termínu).

 • U zapsaného předmětu je pro výpočet průměru relevantní pouze známka z posledního pokusu. Na výsledný průměr nemá žádný vliv, na kolikátý pokus student předmět ukončil.

 • Předměty ukončené zápočtem nejsou do výpočtu průměru zahrnovány.

 • Do průměru je zahrnováno celkové hodnocení státní závěrečné (bakalářské) zkoušky jako jeden samostatný předmět.

 • Zrušené předměty nejsou do žádného průměru počítány.

Používané průměry dělíme podle rozsahu započtených období na:

 • Průměr za vybraná období (varianty – za jeden semestr, za celý akademický rok, za minulý semestr, za poslední dva uzavřené semestry) – započteny jsou pouze předměty zapsané v určitých obdobích, nejsou počítány předměty uznané bez započtení kreditů do průběhu, předměty uznané se započtením kreditů jsou počítány normálně.

 • Průměr za celé studium – jsou započteny všechny předměty v celé historii studia, včetně všech předmětů uznaných.

Podle způsobu započtení neukončených (dosud žádný pokus) a neúspěšně ukončených předmětů se průměry dělí na:

 • Průměr se započtením pouze úspěšně ukončených předmětů – předměty neukončené a neúspěšně ukončené do výpočtu průměru vůbec nevstupují.

 • Průměr se započtením všech předmětů – do průměru vstupují všechny předměty, předměty neukončené a neúspěšně ukončené jsou započteny hodnotou 4. Průměr bývá označen popisem včetně neúspěšně ukončených předmětů.

Konkrétní varianty průměrů používané v aplikacích jsou:

 • průměr za jedno období (semestr) za úspěšně ukončené předměty – k dohledání v aplikaci E-index;
 • průměr za jedno období, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů – k dohledání v aplikacích E-index, V7, a v žádosti o koleje;
 • průměr za akademický rok, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů – k dohledání v aplikaci E-index;
 • průměr celého studia za úspěšně ukončené předměty – k dohledání v aplikaci E-index;
 • průměr celého studia, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů – k dohledání v aplikacích V7, E-index, tiskne se na dodatek k diplomu;
 • průměr celého studia, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů, bez započtení předmětů v posledním období studia – používá se v přijímacím řízení do navazujícího studia (průměr stanovován za předchozí Bc. studium pro potřebu případných extrabodových kriterií);
 • vážený průměr za akademický rok, včetně včetně neúspěšně ukončených předmětů a neukončených předmětů – k dohledání v aplikaci E-index;
 • průměr celého studia, bez započtení předmětů v posledním období studia – používá se v přijímacím řízení do navazujícího studia;
 • další varianty průměrů jsou používány fakultami individuálně, např. dostupné v aplikaci Seznamy studentů a jsou používány fakultami individuálně, např. pro vyhodnocení nároků na prospěchové stipendium.