Seznamy studentů


sestavy!seznam studentů (dvacítky)seznamy!studentů (dvacítky)dvacítky

Aplikace Seznamy studentů slouží k vytváření seznamů studentů určitého období podle zvolených kritérií nebo jejich kombinací (například podle studijního programu, oboru, ročníku, semestru, stavu studia, studovaného předmětu, ukončení předmětu atd). Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním stud-p nebo stud-e.

Po výběru studijního období se zobrazí formulář pro bližší specifikaci seznamu studentů. Formulář se skládá z několika nabídek, která usnadňují a urychlují definici budoucího seznamu studentů. Nabídky na konci formuláře jsou věnovány způsobu vytvoření seznamu (zobrazení, tisk, data pro Excel) a typu generovaného seznamu – sestavy.V některých filtrech je podporována funkce multivýběru, která umožňuje volbu více položek, stačí přidržet klávesu Ctrl a kurzorem klikat na vybrané položky zvoleného filtru, například je možné současně zvolit více studijních programů. Filtr Obor je závislý na filtru Program, proto zvolením několika studijních programů se automaticky upravuje obsah filtru Obor.

Pro výběr studenta a jeho zařazení do patřičné kategorie je rozhodující stav studia k datu porovnání (pole Rozhodné datum). U běžících období je pro porovnání použito aktuální datum, u historických pak datum konce období. Jako aktivní jsou klasifikováni ti studenti, kteří se zapsali do zvoleného období a k datu porovnání nebyli ani přerušeni ani vyřazeni. Podmínce přerušení vyhoví všichni studenti, kteří mají k datu porovnání evidováno přerušení studia. Pod vyřazené studenty spadají všichni ti, kteří ukončili studium od začátku období do data porovnání.

Je-li ve formuláři vybrán předmět (případně typ rozvrhové akce) a stisknuto tlačítko , zobrazí se seznam všech rozvrhových akcí předmětu (s omezením na zvolený typ akce) v aktuálně zvoleném období. Jejich označením a stisknutím tlačítka se zobrazí vybraný typ seznamu studentů pro označená rozvrhové akce.

Pokud má alespoň jeden student fakulty ve vybraném období zapsán předmět jiné fakulty Mendelovy univerzity v Brně, načte se předmět do seznamu předmětů v roletkovém menu Předmět. Předměty jiné fakulty jsou uvedeny až v závěru seznamu. U každého názvu předmětu je v závorce uvedena zkratka fakulty, která jej vyučuje. Seznam studentů předmětu jiné fakulty obsahuje pouze jména studentů fakulty, ne všech studentů, kteří jej studují.

V nabídce Způsob prezentace je možné vybrat způsob zobrazení sestavy (zobrazení v aplikaci, tisk do PDF, export dat). Další nabídkou je možné zkrátit záhlaví sloupců sestavy. Zkrácené sloupce jsou označeny číslicemi a přesunuty pod seznam do legendy. Používá se zejména pro zobrazení nebo tisk seznamů s více sloupci. Možné varianty zkrácení záhlaví jsou:

 • nezkracovat záhlaví – záhlaví budou ponechána - nastaveno implicitně;

 • všechna záhlaví přesunout do legendy – všechna záhlaví budou prezentována číslicí, jejíž význam bude uveden v legendě;

 • dlouhá záhlaví přesunout do legendy – do legendy budou přesunuta pouze dlouhá záhlaví, krátká zůstanou bez změny;

 • dlouhá záhlaví na víc řádků (jen tisk) – v tištěném seznamu budou dlouhá záhlaví rozdělena do více řádků.

Vytisknout lze tabulku do 26 sloupců, další budou při tisku vynechány. Počet možných sloupců k vytištění na A4 závisí na obsahu sloupců, případně na rozsahu záhlaví, které je možné zkrátit.

Zatržením volby zahrnout datum a čas pořízení sestavy bude sestava opatřena datem jejího vytištění. Konkrétní podoba požadované sestavy se zvolí výběrem z nabídky Typ sestavy. Na začátek seznamu jsou předřazeny základní předdefinované sestavy, za nimi pak následují uživatelské sestavy definované v aplikaci Evidence sestav. V nabídce Formát jména lze zvolit formát výpisu jména studentů. Zvolit lze z celé jméno v jednom poli, celé jméno s tituly, jméno a příjmení v samostatných polích, příjmení a jméno, zkrácené jméno apod.

Pomocí odkazu Přehled dostupných sestav, který je umístěn v nápovědném textu nebo ve zpětných odkazech lze přejít do aplikace Přehled dostupných sestav, kde je možné nežádoucí sestavy/filtry deaktivovat a uzpůsobit si tak podobu formuláře.

Aktuální nastavení filtrů formuláře je možné uložit pro pozdější použití zatržení políčka Uložit konfiguraci pod jménem a vyplněním jména, pod kterým má být konfigurace uložena. Jméno nově vzniklé konfigurace musí být jedinečné. V případě, kdy se jméno nové konfigurace shoduje s názvem konfigurace dříve vytvořené, je původní konfigurace nahrazena konfigurací novou. Výběr uložených uživatelských konfigurací je nabízen nad formulářem s filtry společně s tlačítky pro načtení konfigurace nebo její odstranění.

Seznam studentů podle zadaných parametrů a ve struktuře dle zvolené sestavy se vytvoří po stisknutí tlačítka . Sestava je automaticky doplněna o jméno studenta, které je zároveň odkazem do aplikace Studijní evidence. Studium, na které je ze seznamu odkazováno, je ve studijní evidenci zvýrazněno podbarvením.

Zobrazenou sestavu studentů lze řadit podle různých sloupců kliknutím na název sloupce. Seznam se seřadí podle zvoleného sloupce vzestupně. Pokud se klikne na více sloupců po sobě, řadí se seznam kompozitně podle více sloupců. V záhlaví seznamu je uvedeno, podle čeho je seřazen. Implicitně zůstává řazení podle příjmení a jména studentů. Má-li být řazení zrušeno, stiskne se opět tlačítko .

Při tisku sestavy, kdy je požadováno jiné řazení, je třeba sestavu nejprve zobrazit, seřadit klikáním na záhlaví a pak změnit způsob prezentace na tisknout. Řadit je možné dle více sloupců najednou.

Základní sestavy

Při spuštění systému jsou předdefinovány základní typy sestav. Další sestavy lze definovat přes aplikaci Definice sestav.

 • pro zahraniční oddělení – sestava umožňuje zkontrolovat naplnění údajů o studentech přijíždějících studovat na  Mendelově univerzitě v Brně ze zahraničí. Tyto údaje jsou nutné k odeslání do databáze SIMS;

 • prostý seznam – zobrazuje pouze pořadové číslo a jméno studenta, což je základem ostatních seznamů a sestav;

 • seznam s řádky – zobrazuje navíc řádky pro doplnění poznámek v tištěném seznamu;

 • seznam s okénky – zobrazuje navíc okénka, takový seznam je vhodný například pro vyplňování docházky;

 • seznam s fotografiemi – základní seznam je doplněn fotografií studenta;

 • sestava s identifikací studia – seznam je doplněn bližším určením studia (zkratka fakulty, studijního programu, oboru, specializace, formy studia a údaj o semestru a odhadnutém ročníku studia;

 • sestava s adresami – sestava s plnou adresou studentů, která je vhodná například k vytvoření adresních štítků;

Význam některých filtrů

 • Ext. vzděl. instituce – externí instituce zajišťující výuku studentů doktorského studia. Filtr umožňuje získat seznam studentů zvolené instituce.

 • Financování – umožňuje zobrazit seznam studentů se stavem financování. Doporučujeme užít v kombinaci s typem seznamu Financování studia. Je možné získat sestavu s přehledem financování vybrané skupiny studentů nebo sestavu studentů s určitým kódem financování (například skupinu studentů, kteří si za své studium již musí platit).

 • Kód zápisu – umožňuje zobrazit sestavu studentů s různým kódem zápisu, například řádně zapsané studenty, studenty s přerušením studia, studenty s odloženou státní zkouškou, studenty, kteří přestoupili z jiné vysoké školy.

 • Místo studia – filtr se zobrazuje pouze v případě, že má daná fakulta (pracoviště) definována detašovaná pracoviště. Umožňuje získat seznam studentů, kteří studují na zvoleném pracovišti.

 • Počáteční období – počáteční období je univerzitní úsek (semestr), ve kterém student začal studovat. Filtr umožňuje získat seznam studentů, kteří začali studovat v tomto zvoleném období.

 • Předmět – filtr obsahuje všechny předměty vyučované v daném studijním období. Řazeny jsou abecedně, nejprve jsou uvedeny předměty fakulty, za nimi následují předměty, které si studenti zapsali ke studiu z jiných fakult. Je možné vytvořit sestavy studentů, kteří mají zapsaný zvolený předmět. Další možností je zobrazit seznamy studentů pro jednotlivá cvičení předmětu (kliknout na , v zobrazeném seznamu cvičení označit, zvolit typ sestavy a kliknout na ).

 • Přihláška k SZ – umožňuje získat kontrolní sestavu o stavu podání přihlášek studentů ke státní zkoušce (podána, nepodána).

 • Stav studia – umožňuje zobrazit sestavu studentů se zvoleným stavem studia, například aktivní studenti (studenti řádně zapsaní do studia v daném období), studenti s přerušeným studiem (seznam obsahuje i studenty s přerušeným studiem v některém z předcházejících studijních období, jejichž přerušení mělo podle uvedeného data již skončit, ale nebylo dosud v systému ukončeno návratem z přerušení), studenti na výměnném pobytu. Význam voleb:

  • všichni studenti – je sjednocením voleb aktivní studenti, přerušení studenti a vyřazení studenti ve filtru Stav studia. Jejich význam je posán v následijícím textu;

  • aktivní studenti – studenti zahrnuti do sestavy splňují následující podmínky:

   • musí být zapsáni v období zvoleném v úvodu aplikace (před zobrazením filtrů) a záznam v průbehu studia s daným semestrem musí existovat;

   • k zadanému rozhodnému datu musí mít aktivní, nepřerušené studium;

   • zadáním rozhodného data před datum nástupu se studia s datem nástupu po rozhodném datu odfiltrují, do sestavy se nezahrnou;

  • přerušení studenti:

   • studenti musí mít k zadanému rozhodnému datu přerušené studium, tj. rozhodné datum spadá dovnitř evidovaného přerušení studia;

   • dosud neukončená přerušení neukončených studií jsou brána tak, že končí v nekonečnu (jejich evidovaný konec přerušení je brán pouze jako plánovaný);

   • studenti nemusejí být zapsáni ve zvoleném období;

  • vyřazení studenti – v seznamu jsou zahrnuti studenti, kteří splňují jednu z následujících podmínek:

   • studenti byli zapsáni do zvoleného období a datum ukončení jejich studia je před začátkem tohoto období. Takoví studenti jsou do sestavy zahrnuti vždy a to bez ohledu na rozhodné datum;

   • studenti byli vyřazeni v období od začátku zvoleného období do zadaného rozhodného data včetně. Datum nástupu na školu je nižší než tzv. limitní datum odvozené z roku a semestru (pro LS je to vždy 1.7. kalendářního roku, v němž se LS nachází, tj. 1.7.2014 pro LS 2013/14). Studenti nemusejí být zapsáni ve zvoleném období, vyhoví i studenti, kteří byli například naposled zapsáni v předcházejícím období, ale jejich vyřazení spadá datumem už do zvoleného období.

 • Stav vložení ZP – umožňuje zobrazit sestavu studentů s určitým stavem závěrečné práce (studenty bez zadání, se zadáním, bez vložené závěrečné práce do UIS apod.). Například v kombinaci s filtrem Předmět lze získat seznam studentů, kteří mají zapsán předmět státní zkoušky, ale neodevzdali svoji závěrečnou práci. Pro potřeby závěrečných zkoušek jsou připraveny různé typy sestav.

 • Studijní plán – umožňuje zobrazit sestavu studentů podle splnění svého studijního plánu (např. plán splněn, plán nesplněn, studia bez studijního plánu), čehož je možné využít při hromadné kontrole studijních povinností studentů.