Správa promocí


Aplikace Správa promocí slouží ke správě promocí absolventů fakulty. Aplikace umožňuje zakládat jednotlivé termíny promocí a sestavovat pro ně členy kolegia. K takto připraveným termínům lze následně přiřazovat studenty a tisknout promoční seznamy. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním promoce-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí příslušné studijní období. V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro založení nového termínu promoce. Zde je zapotřebí zadat datum konání promoce, z nabídky zvolit místnost, ve které promoce proběhne a stanovit maximální kapacitu (počet studentů) termínu. Volitelně lze termín promoce pojmenovat a doplnit k němu poznámku. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Po založení se termín nachází ve stavu připravovaný a je nutné k němu stanovit skupiny studentů, pro které je termín určen a následně termín přepnout do stavu doplnění kolegia. Přepnutí stavu termínu se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Stav v seznamu termínů promocí. Po doplnění kolegia lze termín promoce přepnout do stavu připravený, kdy lze přiřazovat studenty. Po přiřazení studentů je možné stav přepnout na hotový. Jakmile proběhne termín promoce, bude automaticky nastaven stav proběhnutý.

Seznam evidovaných termínů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého termínu jsou uvedeny základní informace jako je datum, čas a místo konání, případně název termínu a poznámka. Tyto údaje lze upravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit do doby, než se termín dostane do stavu připravený. Stav termínu je pomocí ikon rozlišen ve sloupci Stav. Ve sloupci Kapacita je uvedena dvojice čísel udávající kapacitu termínu promoce. První číslo vyjadřuje počet studentů přiřazených k termínu, druhé číslo pak celkovou kapacitu termínu promoce.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Určení se podle programu, oboru a formy se určí okruh studentů, pro které je termín promoce určen. Povinná je pouze volba studijního programu. Jednotlivé skupiny studentů jsou řazeny v přehledové tabulce, odkud je lze v případě potřeby odebrat. Editaci lze provádět pouze ve stavu termínu připravovaný, v ostatních stavech termínu lze prohlížet nastavené údaje. Nastavené skupiny studentů ovlivňují, jaké studenty bude možné k termínu přiřadit.

Přes ikonu ve sloupci Kolegium je možné přejít na členy kolegia příslušného termínu promoce. Členem může být pouze zaměstnanec univerzity. Nový člen se dohledá pomocí vyhledávacího pole a následně se pro něj zvolí jedna nebo více funkcí, které bude v rámci promoce zastávat. Seznam členů je zobrazen v přehledové tabulce, odkud lze v případě potřeby členy odebrat. Editaci kolegia lze provádět pouze ve stavu termínu doplnění kolegia, v ostatních stavech lze členy pouze prohlížet.

Pomocí ikony ve sloupci Studenti se ke zvolenému termínu promoce přiřazují studenti. V aplikaci je zobrazen seznam studentů, kteří vyhovují určení komise a současně potvrdili účast na promoci, mají zadán výsledek státní zkoušky a vytištěný diplom. V seznamu je uvedeno jméno studenta, identifikace jeho studia, ikonou je vyjádřeno získání červeného diplomu a informace o zaplacení poplatku k promoci. Poplatek k promoci je každému studentovi vygenerován automaticky při podání přihlášky k promoci. K termínu lze přiřadit i studenta bez zaplaceného poplatku, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn ještě jednou před přiřazením a musí tuto skutečnost potvrdit. Takovému studentovi je automaticky vygenerován závazek ve financování a informace závazku je uvedena ve studijní evidenci.

Studenty lze k promoci přidávat individuálně označením v seznamu a kliknutím na tlačítko nebo hromadně až do výše kapacity termínu tlačítkem . Pořadí studentů v seznamu lze upravit pomocí šipek. Se studenty na termínu lze manipulovat pouze ve stavu termínu Připravený termín promoce, v ostatních stavech lze pouze prohlížet a tisknout seznamy.

Jakmile je k termínu přiřazen alespoň jeden student, zobrazí se v seznamu termínů ikona ve sloupci Tisk seznamu studentů přes kterou lze vytisknout seznam studentů přiřazených k termínu. V tištěném seznamu je u každého studenta zobrazeno místo narození, informace o získání červeného diplomu, případně o dalších oceněních. Finální tisk seznamu se doporučuje až ve chvíli, kdy je termín promoce přepnut do stavu hotový, protože v tomto stavu již nedochází ke změně skladby studentů.

Stav termínu promoce

Každý termín se může nacházet v jednom z pěti stavů, podle toho s ním lze manipulovat. Změna stavu se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Stav a zvolením a potvrzením nového stavu. Možné stavy a jejich význam:

  • Připravovaný termín promocí – u termínu je možné editovat základní údaje, ale není možné sestavovat promoční kolegium ani přiřazovat studenty na termín.

  • Termín promocí k doplnění kolegia – u termínu je možné editovat základní údaje a sestavovat promoční kolegium, ale není možné přiřazovat studenty na termín.

  • Připravený termín promoce – není možné editovat základní údaje ani sestavovat promoční kolegium, ale je možné přiřazovat na termín studenty a tisknout promoční seznamy studentů.

  • Hotový termín promoce – je možné pouze tisknout promoční seznamy studentů.

  • Proběhnutý termín promoce – termín promoce již proběhl a není možné v něm cokoliv měnit. Lze pouze tisknout promoční seznamy studentů. Stav se nastavuje automaticky po proběhnutí termínu.

Podání přihlášky k promoci

promoce!přihláška

Svůj zájem zúčastnit se promoce mohou studenti vyjádřit v aplikaci Přihláška ke státní zkoušcePortálu studenta v období vymezeném milníkem Vyjádření zájmu studentů o promoce. Zájem o promoci může za studenta potvrdit i studijní referentka přes Studijní evidenci. Student může měnit názor na účast na promoci v období vymezeném milníkem až do doby, než proběhne státní zkouška, referentka může studentův zájem měnit do doby, než je přiřazen k termínu promoce. Současně s podáním přihlášky k promoci je studentovi vygenerován poplatek za promoce. Zrušením zájmu o promoci se zruší i poplatek, pokud je zaplacen, zůstane údaj o platbě zachován.

V harmonogramu existuje milník Promoce, který říká, kdy se v daném období konají promoce. Milník má informativní charakter.

Zájem o promoce se nevyjadřuje u dílčích zkoušek.