Evidence stipendií


Aplikace Evidence stipendií umožňuje vkládat (udělovat) stipendia jednotlivým studentům. Pro přístup do aplikace je nutné mít přidělena oprávnění stips-studentistips-pracoviste, případně jejich varianty pouze pro čtení stips-studenti-rstips-pracoviste-r.

Stipendia lze zadávat pouze studentům s aktivním studiem, dále ukončeným studentům (maximálně tři měsíce po ukončení studia) a pouze do měsíců, ve kterých byli alespoň jeden den studentem (typicky pro zadání stipendia na měsíc září musí být student zapsán do zimního semestru). Studentům s přerušeným studiem lze stipendia vyplácet pouze v období, kdy měli aktivní studium. Sociální stipendium může být zadáno nejpozději do měsíce, kdy student dovrší 26 let věku nebo kdy nepřekračují standardní délku studia v daném studijním programu.

Pro výplatu stipendia bankovním převodem musí mít student evidováno bankovní spojení. Nemá-li student bankovní spojení evidováno, lze jej doplnit v aplikaci Evidence bankovních spojení. Bez evidovaného bankovního spojení lze výplatu stipendia provést pouze přes pokladnu.

V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro vložení nového stipendia zvolenému studentovi. Zde se zvolí období studia (nabízí se aktuální a předchozí období), ke kterému se stipendium váže, měsíc a rok, pro který je stipendium vkládáno a zadá se částka a měna. V nabídce Bankovní spojení je zobrazeno bankovní spojení evidované u studenta, na které lze provést výplatu. Pro výplatu přes pokladnu zvolí položka nezadáno a ze zobrazené nabídky Pokladna se zvolí, která pokladna stipendium vyplatí. Nemá-li student bankovní spojení evidováno, lze výplatu provést pouze přes pokladnu. Z nabídky Typ se zvolí typ zadávaného stipendia. Zadat lze i stipendia ubytovací, ale pouze u zahraničních studentů. Dále se zvolí klasifikace stipendia a zdroj pro, ze kterého bude stipendium vypláceno. Klasifikace musí odpovídat zvolenému typu stipendia. Nakonec se určí nákladové středisko, z jehož prostředků bude stipendium vyplaceno a případně se vyplní pole Zakázka (pro některé typy stipendií může být vyplnění zakázky povinné). Po stisknutí tlačítka se zkontrolují zadané hodnoty a je-li vše v pořádku, přidá se záznam do zobrazeného přehledu.

Sociální stipendium lze zadat pouze studentům s verifikovaným nárokem na sociálním stipendium v daném měsíci. Nárok na sociální stipendium lze zaevidovat v aplikaci Nárok na sociální stipendium.

V přehledové tabulce jsou zobrazena všechna stipendia studenta evidovaná v aktuálním kalendářním roce. V průběhu prvních tří měsíců roku (leden–březen) se zobrazují i stipendia vložená v předchozím kalendářním roce. V posledním měsíci v roce se zobrazují i stipendia zadávaná do následujícího roku. Stipendia vyplacená v dřívějších letech lze zobrazit přes aplikaci Vyplacená stipendia, do které lze přejít po kliknutí na odkaz Zobrazení vyplacených stipendií v nápovědném textu.

U každého stipendia jsou zobrazeny evidované údaje, jejichž změnu je možné provést po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Editovat lze pouze stipendia ve stavu 1 - zpracovává studijní, případně 4 - evidence zahraničních stipendií.

Ve sloupci Bank. spojení (pokladna) je uvedeno číslo účtu, na které bylo/bude stipendium vyplaceno. Je-li číslo účtu zobrazeno červeně, jedná se stipendium k vyplacení na neaktivní účet. POZOR! Tomuto stavu je nutné věnovat zvýšenou pozornost a pokud je to možné, převést stipendia na aktivní účet, aby nedošlo k vyplacení stipendia na neaktivní účet. Změnu účtu lze provést editací příslušného záznamu, kdy bude aktivní účet automaticky přednastaven. Kliknutím na ikonu ve sloupci Kopie lze přednaplnit formulář pro vložení nového stipendia podle zvoleného záznamu, což zjednodušuje zadávání opakujících se stipendií.

Stipendia ve stavu 1 - zpracovává studijní, případně 4 - evidence zahraničních stipendií lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Stipendia v mimo tyto stavy odebírat nelze.

Stipendia ve stavu 1 - zpracovává studijní jsou následně pomocí aplikace Příprava stipendií k vyplacení převedena do stavu 2 – připravené k vyplacení a nakonec prostřednictvím aplikace Převod do banky vyplacena (převedena do stavu 3 – vyplaceno).