Editace strávníků


stravování!ruční kategoriestravování!editace strávníků

Aplikace Editace strávníků slouží k individuální správě dotačních kategorií uživatelům stravovacího systému. Aplikace je dostupná uživatelům s právem stravnici-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno vyhledávací pole pro individuální dohledávání, do něhož se vepíše jméno strávníka nebo jeho část jména, ID nebo rodné číslo. Kliknutím na tlačítko je vypsán seznam všech strávníků, kteří vyhovují zadanému řetězci. Pro snadnější orientaci jsou jména opatřena barevnou značkou symbolizující fakultu, ke které osoba náleží a identifikace studia nebo pracoviště zaměstnance. Vyhledat vyhledávání!strávníků lze pouze aktivní uživatele UIS. Kliknutím na jméno osoby se zobrazí individuální nastavení stravovacího účtu osoby.

Pokud uživatel není strávník (nemá implicitně nastaven stravovací účet), lze mu jej nastavit kliknutím na odkaz nastavit ručně. Zde se mu nastaví dotační kategorie a středisko.

Pro uživatele se založeným účtem ve stravování se zobrazí výpis nastavení stravovacího účtu. Klíčovým údajem strávníka je dotační kategoriestravování!dotační kategorie. Tato se generuje automaticky na základě nastavení přiřazení kategorií uživatelům. Pokud kategorie neodpovídá skutečnosti, lze ji nastavit ručně - pak nebude dále systémem automaticky měněna. Strávníci, kterým je dotační kategorie přidělena ručně, budou do systému Kreditu odesílání jako aktivní s danou dotační kategorií neustále až do doby, dokud přiřazení ruční kategorie nebude zrušeno. Seznam strávníků s ručně nastavenou dotační kategorií je zapotřebí pravidelně kontrolovat prostřednictvím aplikace Zobrazení ručních a sledovat aktuálnost evidovaných údajů.

Dále lze ručně nastavovat parametr Strhávat, který rozhoduje o typu stravovacího účtu. Možnosti jsou:

  • ne – strávník si na svoji kartu vloží určitý finanční obnos, který se mu při odběru jídla snižuje. Takový způsob platby má implicitně nastaven každý strávník;

  • ano – strávníkovi se částka za odebrané obědy odečte z jeho výplaty, z čehož plyne, že tento způsob úhrady může mít nastaven pouze zaměstnanec univerzity. Nastavení se přebírá z ekonomického informačního systému. Při ukončení pracovního poměru se nastavení ruší.

Atribut Aktivováno popisuje stav stravovacího účtu v systému Kredit. Je-li tento atribut nastaven na hodnotu ne, neodesílá se strávník do KREDITu. U nových strávníků, kteří ještě nemají vydanou kartu je účet vždy deaktivován. Po vydání karty se aktivuje automaticky, má-li příslušná dotační kategorie nastavenu implicitní aktivaci. Atribut Systém KREDIT pak zobrazuje aktuální stav aktivace účtu přímo v systému Kredit. Oba údaje jsou mezi sebou vzájemně synchronizovány a v době mezi synchronizací se mohou lišit.

Další atributy zobrazují doplňující informace o strávníkovi, jako je např. číslo průkazu, číslo čipu, stav aktivace karty nebo doba platnosti stravovacího účtu.

Níže na stránce je pak uveden odkaz na aplikaci Vydávání identifikačních karet a odkaz pro zobrazení historie změn atributů stravování daného uživatele v aplikaci Změny uživatele ve stravovacím systému.