Metajazyk (rozšířená sada)


Pro formátování vybraných textových položek lze v UIS využít zvláštní metajazyk, který se při zpracování (tisku, exportu do RTF) převádí do odpovídajícího zápisu dle příslušného výstupu.

Formátování textu

  • tučné písmo - text, který má být vysázen tučně, se obalí znakem hvězdičky *takto*;
  • kurzíva - pro zápis textu kurzívou se používá znak zavináče. Příslušný text se označí @takto@;
  • tučná kurzíva - předchozí možnosti lze kombinovat a získat tak tučnou kurzívu - např. @*takto*@. Pořadí zapsání značek je nutné dodržet, opačné pořadí možné není.

Při formátování delšího textu (odstavce, seznamy apod.) je zapotřebí dodržet správné pořadí zápisu značek tak, aby nedošlo k jejich křížení (např. v případě tučného odrážkového seznamu nelze ztučnit celý seznam, ale je nutné ztučnit každou odrážku samostatně).

Pro výpis speciálních znaků metajazyka (*, @, [, ], {, }, -, #) do běžného textu je zapotřebí přidat před daný znak zpětné lomítko (\*, \\, \@, \[, \], \{, \}, \-, \#).

Odstavce

Za odstavec je považován souvislý blok textu ukončený novým řádkem (enterem). Pro odsazení odstavců lze použít vertikální mezeru v podobě více volných řádků pod sebou.

  • zarovnání odstavce vpravo - je-li na začátek odstavce umístěna značka //p:right, je celý odstavec zarovnán vpravo;
  • zarovnání odstavce na střed - je-li na začátek odstavce umístěna značka //p:center, je celý odstavec zarovnán na střed.

Seznamy a číslování

Pomocí značek metajazyka lze rovněž vytvářet číslované nebo odrážkové seznamy.

  • seznam s odrážkami - pokud je prvním znakem na řádku minus (-), je daný řádek chápán jako odrážka seznamu. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu seznamu;
  • seznam s číslováním - pokud je prvním znakem na řádku křížek (#), je daný řádek chápán jako položka číslovaného seznamu a je automaticky očíslován. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu seznamu;

Tabulky

Řádek začínající znakem svislítka (|) je interpretován jako řádek tabulky. Znak je rovněž použit pro oddělení jednotlivých částí řádků, které mají být zarovnány pod sebe (sloupců). Počet sloupců v jednotlivých řádcích může být proměnlivý, systém se snaží dopočítat rozumně šířky jednotlivých sloupců. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu tabulky.

Odkazy

Pro vysázení odkazu lze použít symbol dvojité hranaté závorky, do nichž se uvede URL a text odkazu. Zápis se provede následovně: [[URL odkazu|text odkazu]]. Text odkazu je nepovinný, pokud není zadán, zobrazí se jako text odkazu zadané URL. Uvnitř URL lze použít i speciální znaky jako křížek a procento apod., nelze použít znaky hvězdička (*), zavináč (@) a složené závorky ({ a }). Odkazy je možné zvýraznit tučně i kurzívou.

Ostatní

  • volný řádek - značka //emptyline je interpretována jako prázdný řádek (značce musí předcházet volný řádek nebo musí být na samém začátku textu);
  • čáru napříč stránkou - posloupnost tří pomlček (---) na samostatném řádku je interpretována jako čára napříč stránkou (značce musí předcházet volný řádek);
  • stránkový zlom - značka //page na samotném řádku je interpretována jako stránkový zlom (značce musí předcházet volný řádek);