Přijíždějící zahraniční hosté


Aplikace Přijíždějící zahraniční hosté slouží k evidenci zahraničních hostů, jejich správě a zobrazování statických údajů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-h přiděleným na příslušný subjekt (pracoviště). Aplikace je rozdělena do několika částí (záložek) popsaných níže.

Nový host

Záložka Nový host umožňuje zaevidovat nového přijíždějícího hosta.

Nový zahraniční host se vkládá přes formulář, který je rozdělen do několika částí (údaje o osobě a cestě, financování cesty a zdůvodnění předpokládaných výdajů). Povinné položky formuláře jsou podbarveny, návrh není bez jejich vyplnění podán. Na chybějící údaje je uživatel upozorněn při odeslání formuláře.

Při vyplňování formuláře se nejprve zvolí, zda bude host vkládán jako nový uživatel UIS nebo jako uživatel v UIS již evidovaný. Podle této volby se mění část formuláře s osobními údaji hosta. Pokud se jedná o hosta, který je v UIS evidován, pak se formulář zjednoduší a nabídne se známé dohledávací pole. Pokud je hostem osoba, která v UIS není evidována, pak je nutné vyplnit její jméno, příjmení, datum narození a pohlaví.

V další části formuláře zobrazeny položky:

  • Program mobility – druh dohody, v rámci které je příjezd uskutečňován.

  • Specifikace – specifikace mobility odpovídající zvolenému programu mobility.

  • Instituce – zahraniční instituce, ze které host přijíždí. Seznam institucí lze spravovat přes aplikaci Správa zahraničních institucí.

  • Důvod cesty – volí se z číselníku.

  • Odkdy/dokdy – datum určující začátek a konec pobytu hosta na MENDELU.

  • Poznámka – nepovinná interní poznámka k osobě nebo jejímu pobytu.

Další část formuláře slouží pro evidenci údajů o financování příjíždějícího hosta. Cesta může být financována následujícími způsoby:

  • Financování z rozpočtu – financování z rozpočtu pracoviště MENDELU dohledaného přes pole Nákladové pracoviště. Dále je nutné zvolit zdroj financování a případně SPP prvek.

  • Financování vyjíždějící institucí – financování z rozpočtu organizace, ze které host přijíždí.

  • Financování z jiných zdrojů – financování z jiného zdroje, než jsou předcházející možnosti, například z vlastních zdrojů. Pole Jiný zdroj je nutné vyplnit.

V poslední části formuláře je možné blíže zadat a zdůvodnit přepokládané výdaje.

Vyplněný formulář pro založení nového hosta se uloží stisknutím tlačítka . Je-li vše v pořádku vyplněné, jsou údaje o přijíždějícím hostovi vloženy do evidence a je možné je zobrazit v záložce Přehled hostů.

Přehled hostů

Záložka Přehled hostů umožňuje vypsat přehled přijíždějících zahraničních hostů dle zadaných kritérií.

Parametry sestavy se zvolí pomocí formuláře v úvodu stránky a potvrdí se stisknutím tlačítka . V zobrazeném seznamu jsou uvedeny základní informace, jako jméno hosta, instituce, ze které byl host vyslán, termín výjezdu, důvod a celková částka rozpočtu. Detailní údaje včetně rozpisu financování pobytu jsou umístěny pod ikonou ve sloupci Detail. Editace evidovaných údajů je možná po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

Seznam lze exportovat do MS Excel tlačítkem . Označené návrhy výjezdu je možné smazat tlačítkem .

Statistiky financování

Záložka Statistiky financování zobrazuje přehled nákladů na přijíždějící hosty dle evidence příjezdů.

Pracoviště, kalendářní rok, případně měsíc, pro které se má přehled nákladů zobrazit se zvolí z příslušných nabídek a potvrdí se tlačítkem .

V zobrazeném přehledu jsou náklady rozděleny na nákladová střediska. Ty se mohou dále dělit za vybrané zdroje. Pokud zdroj obsahuje SPP prvek, je jeho název uveden pod zdrojem. Podbarvené částky tvoří součet celkové částky. Pod přehledem je zobrazena statistika počtu evidovaných cest, přijíždějících hostů a celkový počet dní pobytů. Zohledňují se pouze dny pobytu spadající do zvoleného časového úseku.