Sestavy


Aplikace Sestavy zobrazuje přehled dostupných sestav. V úvodu jsou zobrazeny základní sestavy, pod nimi pak sestavy definované uživatelem. Volba požadované sestavy se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup.

Ikona , zobrazená u uživatelských sestav ve sloupci Editace, umožňuje úpravu uživatelské sestavy. Zvolenou sestavu lze přejmenovat, upravit popis nebo konfiguraci filtrů. Změny je zapotřebí uložit tlačítkem , případně tlačítkem Uložit změny a zobrazit sestavu, po jehož stisknutí se provede uložení konfigurace s následným zobrazením sestavy dle uložené konfigurace. Tlačítkem lze zobrazit sestavu dle zadané konfigurace filtrů, avšak nedojde k uložení provedených změn v konfiguraci.

Po výběru typu sestavy se zobrazí sada filtrů pro bližší specifikaci parametrů sestavy. U každého filtru jsou zobrazeny ovládací prvky, pomocí kterých lze zobrazit nebo skrýt položky filtru, vybrat všechny položky filtru nebo zrušit výběr všech položek filtru . Obsahuje-li daný filtr větší množství položek, je jejich výpis rozdělen do stránek, kterými lze listovat pomocí šipek . Pozor! Ikony pro výběr/zrušení výběru všech položek filtru pracují vždy se všemi položkami filtru, nikoliv jen se zobrazenými na dané stránce. Jednotlivé filtry jsou na sobě závislé - tzn. volba položek v jednom filtru, ovlivní zvolené položky v dalších filtrech. Závislost se projevuje shora dolů (volba oblasti ovlivní výběr kritérií, volba kritéria ovlivní volbu ukazatelů apod.). Pro zobrazení sestavy dle zvolených filtrů je třeba stisknout tlačítko . Tlačítkem se data dle zvolených filtrů vyexportují do MS Excel.

U častých sestav je vhodné si konfiguraci filtrů uložt pomocí formuláře v dolní části aplikace. Do formuláře se zadá název sestavy, pod nímž bude konfigurace uložena, případně se uvede popis a stiskne se tlačítko . Uložené konfigurace jsou pak přístupné pod výběrem základních sestav v části Uživatelské sestavy.

Tvorba sestav s větším počtem dotazníků je časově náročná a její sestavení může trvat i několik minut. Vyčkejte prosím na vytvoření sestavy a stránku zbytečně neobnovujte.

V úvodu sestavy je zobrazen její název a označení a také název hodnoceného období. Dále jsou uvedeny použité filtry (lze je skrýt/zobrazit), datum a čas zobrazení sestavy a jméno uživatele, který sestavu zobrazil. Pod touto hlavičkou je zobrazen vlastní obsah zvolené sestavy. U sumačních údajů mohou být zobrazeny ikony pro zobrazení grafu se stupni nebo soulady se standardem. Tlačítkem , které je umístěno pod vlastní sestavou, lze zobrazenou sestavu exportovat a následně zpracovat v MS Excel.

Přehled dostupných sestav

  • A - Hodnocení ukazatelů - sestava zobrazuje hodnocení ukazatelů v jednotlivých dotaznících zahrnutých do výběru. Pro každý hodnocený ukazatel v dotazníku je zobrazeno dosažené hodnocení (konkrétní hodnota pro počítané ukazatele, zkrácený popis stupně pro nepočítané ukazatele), dosažený stupeň (po kliknutí lze zobrazit celou stupnici) a ikona znázorňující soulad se standardem. Pod ikonou mohou být uvedeny zkratky STUPSTD indikují přetížení stupnice nebo standardu vzhledem ke vztažnému období, případně (stup)(std), které indikují přetížení stupnice nebo standardu u daného ukazatele vůči základní stupnici. Pod každým dotazníkem je uveden součtový řádek obsahující počet ukazatelů, počty pro jednotlivé stupně i soulady.

  • A1 - Ukazatele vs. dotazníky - porovnává hodnocení ukazatelů v rámci jednotlivých dotazníků stejné úrovně a role. V řádcích jsou uvedeny sledované ukazatele, ve sloupcích pak dotazníky. Pro každý hodnocený ukazatel v dotazníku je zobrazeno dosažené hodnocení (konkrétní hodnota pro počítané ukazatele, zkrácený popis stupně pro nepočítané ukazatele), dosažený stupeň (po kliknutí lze zobrazit celou stupnici) a ikona znázorňující soulad se standardem. Pod ikonou mohou být uvedeny zkratky STUPSTD indikují přetížení stupnice nebo standardu vzhledem ke vztažnému období, případně (stup)(std), které indikují přetížení stupnice nebo standardu u daného ukazatele vůči základní stupnici. Pod každým dotazníkem je uveden součtový řádek obsahující počet ukazatelů, počty pro jednotlivé stupně i soulady.

  • A2 - Dotazníky vs. ukazatele - porovnává hodnocení ukazatelů v rámci jednotlivých dotazníků stejné úrovně a role. V řádcích jsou uvedeny dotazníky ve sloupcích pak sledované ukazatele. Pro každý hodnocený ukazatel v dotazníku je zobrazeno dosažené hodnocení (konkrétní hodnota pro počítané ukazatele, zkrácený popis stupně pro nepočítané ukazatele), dosažený stupeň (po kliknutí lze zobrazit celou stupnici) a ikona znázorňující soulad se standardem. Pod ikonou mohou být uvedeny zkratky STUPSTD indikují přetížení stupnice nebo standardu vzhledem ke vztažnému období, případně (stup)(std), které indikují přetížení stupnice nebo standardu u daného ukazatele vůči základní stupnici. Pod dotazníky dané role je uveden součtový řádek obsahující počet dotazníků, počty pro jednotlivé stupně i soulady.

  • B - Četnosti hodnocení - poskytuje přehled ukazatelů s četností dosažených stupňů hodnocení (A, B, C, D). Dále je uveden počet provedených hodnocení - tedy součet čísel z předchozích políček. Započítávají se pouze provedená hodnocení, pokud hodnotitel dotazník či ukazatel nevyplnil, nezapočítává se. Zeleně označené políčko znamená standard. Při tvorbě sestavy lze z nabídky Řádky v sestavě seskupit podle zvolit úroveň seskupení ukazatelů. Vlivem zvoleného seskupení pak může být pro jeden ukazatel zobrazeno i více standardů (vlivem přetěžování stupnic/standard).

  • C - Počty ukazatelů a naplnění standardů - sestava poskytuje sumarizaci naplnění standardů ve sledovaných datech. V sestavě se zobrazují počty ukazatelů pro jednotlivé úrovně standardu (nadstandard, standard, podstandard), dále počet neprovedených hodnocení, v posledním sloupci pak celkovým počtem ukazatelů. Pod daným seskupením je vždy součtový řádek pro dané seskupení. Při tvorbě sestavy lze zvolit, podle čeho se mají data o ukazatelích seskupit (např. podle rolí, typu studia, org. součástí) a dále úrověň zobrazení výsledků (po oblastech činnosti, po kritériích, po ukazatelích).