Role vyučujících v předmětech


Pod pojmem role se skrývá sada práv, která jsou uživateli jejím prostřednictvím přidělena. Vyučující může zastávat v jednom předmětu více rolí, proto je možné role různě kombinovat (např. P+Z, Z+C). Každý předmět může mít vloženo několik osob se stejnou rolí, jen garantem předmětu může být pouze jedna osoba.

Ať již má vyučující v daném předmětu jakoukoliv roli, jisté je, že veškeré operace provádí vždy pod svým jménem. Na toto je nutné upozornit hlavně uživatele s rolí administrativa předmětu, v souvislosti s vkládáním údajů do zkušebních zpráv, kde je současně se známkou vkládáno i jméno osoby zadávající známku.

Garant předmětu

Garantem předmětu je osoba zodpovědná za rozvoj obsahové náplně a odborné úrovně předmětu, za formy a metody výuky, za kontrolu a hodnocení studia a za koordinaci akademických pracovníků podílejících se na výuce jím garantovaného studijního předmětu. Garant předmětu odpovídá za zveřejnění obsahu a forem výuky předmětu a požadavků na řádné ukončení předmětu.

V rámci Záznamník učitele lze garanta předmětu považovat za správce dat, a proto má ke garantovanému předmětu nejvyšší práva a může vidět veškeré záznamy provedené ostatními vyučujícími. Jako jediná osoba (mimo roli Administrativy předmětu) řeší žádosti o registraci/zápis předmětu.

Právo k předmětu získává garant v okamžiku založení předmětu ve skladu předmětů fakulty a zveřejněním v aktuálním nebo nejbližším období (semestru) v UIS. Předmět zakládá systémový integrátor. V rámci předmětu garant stanovuje vyučující a jejich role, přiděluje vyučující k jednotlivým rozvrhovým akcím a přiřazuje procentuelní podíly na výuce.

Přednášející

Přednášející je osoba, která vede přednášky předmětu. Roli přednášejícího určuje a přiděluje garant předmětu. Garant přednášejícímu přiděluje i konkrétní rozvrhové akce přednášek.

Záznamník učitele může přednášející využívat aplikace: základní údaje o předmětu, seznamy studentů, sylabus, evaluace, hodnocení úspěšnosti předmětu, rozpisy témat, odevzdávárny, testy a zkoušení a studijní opory. Uživatel s touto rolí má pouze práva ke čtení evidovaných údajů, až na výjimky nemá možnost editace.

Zkoušející

Zkoušející je osoba, která je pověřena zkoušením a ověřováním znalostí studentů a jejich ohodnocením za výkony podané u zkoušky. Výsledek zkoušky pak zaznamenává do zkušební zprávy v UIS. Údaj o zkoušce se ihned projeví u referentek ve studijní evidenci i ve studentské aplikaci E-index.

Role zkoušejícího zahrnuje práva k využívání aplikací: základní údaje o předmětu, studenti a kontakty (s možností hromadného rozesílání emailů), zkušební zprávy (s možností editace ukončení předmětu), seznamy studentů, vypisování termínů, evaluace, sylabus, docházka, hodnocení úspěšnosti a průběžné hodnocení předmětu, rozpisy témat, odevzdávárny, testy a zkoušení a studijní opory.

Cvičící

Cvičící je osoba, která vede cvičení předmětu. Garant předmětu přiděluje cvičícímu konkrétní cvičení. Tímto krokem přidělí cvičícímu oprávnění využívat některé aplikace Záznamník učitele (např. pro evidenci docházky, k průběžnému hodnocení studentů, k vypisování termínů zápočtových písemek) a možnost pracovat se seznamy studentů přidělených cvičení.

Cvičící může využívat následující aplikace: základní údaje o předmětu, studenti a kontakty (možnost hromadného rozesílání e-mailů studentům příslušného cvičení), seznamy studentů, vypisování termínů, evaluace předmětu, sylabus, docházka (možnost editace), hodnocení úspěšnosti, průběžné hodnocení předmětu (možnost zakládání a vyplňování hodnoticích archů), zkušební zpráva (zobrazení bez možnosti editace), rozpisy témat, odevzdávárny, testy a zkoušení a studijní opory.

Přes aplikaci List záznamníku učitele může studenty seznamovat s jejich docházkou, zadanými úkoly, bodovým zhodnocením testů. Cvičící také může vypisovat studentům svého cvičení termíny průběžných testů, které se zobrazují společně s termíny zkoušek v aplikaci Přihlašování na zkoušky.

Administrativa předmětu

Osoba s rolí administrativy předmětu má stejná práva jako garant předmětu, má tedy možnost editace a prohlížení v rámci všech cvičení a aplikací předmětu.

Tutor

Tutor je osoba, která může používat eLearningové nástroje, zejména pro přípravu scénáře studia předmětu – osnovu. Tutor by se měl věnovat přípravě a zveřejňování studijních materiálů, cvičných testů a dalších aktivit, jejichž splnění by mělo tvořit součást hodnocení jednotlivých studentů. Tyto nástroje jsou součástí eLearningového modulu.

Související témata nápovědy