Smlouvy


Aplikace Smlouvy zobrazuje evidenci smluv s konkrétními univerzitami, na kterých je nasazen informační systém. Takový vztah je považován za kontraktní. V přehledové tabulce smluv jsou zaevidovány a podrobně rozepsány hodiny, které k servisním smlouvám náleží. Uživatel, který může přidávat/editovat smlouvy má oprávnění servisni_hodiny-esmlouvy-a.

 • Smlouvou se rozumí jedno maximálně roční období mezi tzv. výročími podpisu servisní smlouvy. Na toto období účtujeme hodiny.

 • Servisní smlouvou se rozumí jedno několikaleté období s papírově uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a IS4U

 • Kontraktem se rozumí jeden obchodní případ (jeden zákazník) s obecnou sekvencí smluv v podobě implementace - servis1 - servis2 - atd.

V přehledové tabulce jsou zavedeny smlouvy s jednotlivými univerzitami. Dále jsou v přehledu zaevidovány servisní hodiny vázané na konkrétní smlouvy. Servisní hodiny se dále dělí do několika kategorií, jejichž zobrazení je vázané na oprávnění (možnost zobrazení / možnost editace).

Přehled je rozdělen do sloupců:

 • Univerzita - ve sloupci je zobrazena zkratka univerzity, která se užívá v celém informačním systému a v komunikaci nejenom se zákazníkem (univerzitou), ale i s řešiteli požadavků.

 • Servisní smlouvy - sloupec zobrazuje informace, které se ke smlouvám přímo váží. Je dále rozdělen na podsloupce:

  • Aktivní - sloupec zobrazuje počet aktivních smluv na dané univerzitě. Aktivní stav určuje koncové datum platnosti smlouvy.

  • Celkem - sloupec zobrazuje celkový počet smluv na univerzitě.

  Následující sloupec se zobrazuje jako Přehled, do kterého lze vstoupit pro prohlížení smluv a jejich podrobností. Ten samý sloupec může být označen jako Evidence a slouží jak pro náhled smluv, tak i pro jejich editaci. Typ zobrazení závisí na přiděleném oprávnění.
  • Přehled - ve sloupci je zobrazena ikona pro vstup do Evidence servisních smluv, kde má uživatel právo prohlížet podrobnosti, které se ke konkrétní smlouvě váží. V tomto přehledu se zobrazují informace o aktuálnosti smlouvy (u neaktuálních smluv je zobrazen příznak , u aktuálních ). Informaci, o jakou smlouvu se jedná, zjistíme ve sloupci Smlouva; Odkdy/Dokdy je platnost smlouvy. Následují sloupce Poznámka, přidávání poznámky a přehled Čerpání servisních hodin.

  • Evidence - ve sloupci je zobrazena ikona , přes kterou lze vstoupit do Evidence servisních smluv. V evidenci jsou uvedené všechny aktivní/neaktivní smlouvy s univerzitou.

   • Osoba s přiděleným oprávěním smí smlouvy odebírat označením pole v prvním sloupci Ozn. a potvrzením přes tlačítko umístěným pod přehledem. Ve sloupci Akt. je u aktuálního období smlouvy uveden příznak , pokud je období neaktuální je uveden příznak . Ve sloupci Smlouva je zobrazeno období, na které je smlouva vystavena a nad ním možnost vstoupit do editace atributů smlouvy přes ikonu . Ostatní uvedené záznamy v přehledu mají ve sloupcích Odkdy/Dokdy uvedena data většinou v rozpětí jednoho roku (například od 01.02.2013 do 01.01.2014). Sloupec Poznámka zobrazuje najčastěji výčet vystavených faktur za konkrétní období (většinou měsíc) a počet fakturovaných hodin. Následuje sloupec Poznámky s ikonou pro vstup do přehledu poznámek; sloupec Editace  umožňuje oprávněné osobě editovat atributy smlouvy a vkládat poznámky; sloupec Čerpání  umožňuje vstup do přehledu požadavků, které jsou vázány ke smlouvě. Ve sloupci Ukončení se u aktuálních smluv zobrazuje ikona , přes kterou lze ukončit smlouvu a přečerpané hodiny odečíst z následujícího období.

   Vkládat poznámky ke kontraktům a nebo zakládat nové smlouvy je možné přes formuláře, které jsou umístěné pod evidencí smluv.
  • Výročí - zde je zobrazeno datum výročí Servisní smlouvy. Pokud se výročí blíží, pak je datum zvýrazněno.

 • Servisní, víceprácové a expresní víceprácové hodiny v aktuálním období - ve sloupci je zobrazena evidence celkového počtu hodin rozdělených podle jejich povahy vůči řešeným požadavkům. Sloupec se dále dělí na tyto podsloupce:

  • Koupené - zde je zobrazen počet zakoupených hodin dle smlouvy.

  • Čerpání - sloupec zobrazuje počet hodin, které byly prozatím vyčerpány z celkového počtu zakoupených hodin. Číslo může být vyšší, než je suma zakoupených hodin a slouží zároveň jako odkaz do detailního přehledu čerpaných hodin, patřících ke konkrétním požadavkům.

  • Zbývá - sloupec zobrazuje počet hodin, které jsou schválené nebo zbývají ke schválení atp. Tento sloupec se dále dělí do podsloupců Celkem - zobrazuje rozdíl mezi koupenými a čerpanými hodinami. Pokud je číslo kladné, je zvýrazněno zeleně. Pokud se jedná o zápornou hodnotu, pak je číslo červené. Podsloupec Schváleno - ukazuje počet hodin, které schválil zákazník. Číslo slouží zároveň jako odkaz do Evidence servisních smluv a servisních hodin, ve které jsou po jednotlivých požadavcích rozepsané schválené hodiny. Podsloupec Dostupné nyní - zobrazuje hodnotu, která je rozdílem mezi schválenými hodinami a hodinami ve sloupci Celkem (hodinami, které jsou zatím nevyčerpané a jsou tedy k dispozici). V podsloupci Ke schválení - je zobrazena suma hodin, které jsou navrhovány ke schválení. Hodnota, slouží jako odkaz do Evidence servisních smluv a servisních hodin. Podsloupec Dostupné po schválení - zobrazuje hodnotu, která je součtem schválených hodin a hodin ke schválení a od nich odečtených hodin, ze sloupce Celkem. Podrobnější popis jednotlivých podloupců je uveden v legendě pod tabulkou, pokliknutím na slovo Zbývá.

  Na základě přiděleného oprávnění se v dalším sloupci zobrazuje buďto Přehled s jednotlivými typy hodin dané servisní smlouvy nebo sloupce NepřidělenéEvidence.
  • Přehled - zobrazuje se uživatelům, kteří mají oprávnění nahlížet do přehledu smluv a hodin, ale nemají právo editovat přehled. Ve sloupci se zobrazuje ikona pro vstup do Rozdělení servisních hodin. Smlouvy jsou dále rozděleny do záložek podle typu hodin.

  • Nepřidělené - ve sloupci se zobrazuje počet hodin, které mohou být doposud nepřiděleny do kategorie hodin servisní smlouvy.

  • Evidence - zobrazuje Rozdělení servisních hodin z pohledu správce. Do evidence lze vstoupit přes ikonu . U každého požadavku je zobrazeno jeho ID; Název požadavku; počet celkových hodin, které v součtu řešitelé upsali jako práci na požadavku; seznam řešitelů; datum akceptace; jméno zadavatele a sloupec s ikonou pro editaci. Každý požadavek lze označit zaškrtnutím checkboxu. Tuto a opačnou operaci lze provést přes tlačítka pod přehledem . Přes tlačítka nebo lze provádět zmíněné operace.

Evidence smluv a servisních hodin dále obsahuje skrývací sloupce, ve kterých je podrobněji rozepsaný přehled hodin v jednotlivých kategoriích. Tyto kategorie se zobrazují uživatelům na základě přiděleného oprávnění:

 • Konzultační hodiny v aktuálním období

 • Servisní hodiny v aktuálním období

 • Vícepracové hodiny v aktuálním období

V každé kategorii se pak hodiny dělí ve sloupcích na Koupené; Čerpání - zde se zobrazuje počet doposud vyčerpaných hodin vůči zakoupeným; Zbývá - sloupec obsahující číslo, které může mít zápornou hodnotu, neboť jde o rozdíl mezi koupenými/schválenými hodinami a sumou hodin odhadované náročnosti řešení požadavku; Nepřidělené - tento sloupec se zobrazí uživatelům s oprávnění smlouvy-asmlouvy-p a mohou v něm být zobrazeny hodiny, které nebyly doposud přiřazeny do některé ze zmíněných kategorií. V posledním řádku tabulky se zobrazují sumy jednotlivých sloupců.