Evidence typů poplatků


Aplikace Evidence typů poplatků slouží ke správě číselníku typů poplatků, umožňuje provádět jejich konfiguraci a umožňuje specifikovat podmínky, za kterých lze poplatky objednávat. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fin-typy-mp.

Nový typ poplatku je možné zaevidovat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace, kde se zadá název typu poplatku (vhodné je uvést i anglickou variantu názvu) a zvolí se mód poplatku. Vyplněný formulář se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných typů poplatků je zobrazen v přehledové tabulce. U každého typu poplatku je uveden jeho název a mód. Ikona ve sloupci Upravit umožňuje upravit název zvoleného typu, případně změnit jeho mód (pouze u dosud nepoužitých ručních typů) nebo označit typ poplatku jako zrušený (zrušeno typy nelze předepisovat/objednávat). Ikona se nabízí pouze u ručních typů poplatků, automatické typy editovat nelze.

Ikona ve sloupci Konfigurace umožňuje přejít do konfigurace zvoleného typu poplatku. Konfigurace typu poplatku se provádí nastavováním hodnot jeho parametrů. Parametry mohou být násobné (stejný parametr lze zadat vícekrát) nebo unikátní (lze zadat pouze jednou). Některé parametry mohou nastavovat a měnit pouze členové vývojového týmu.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Objednávky umožňuje specifikovat podmínky, za kterých lze daný typ poplatku objednávat. Aby se ikona ve sloupci zobrazila, musí mít typ definovánu sazbu v sazebníku a zároveň se musí jednat o ruční typ poplatku nebo automatický - parametrický.

Označené typy ručních poplatků je možné stisknutím tlačítka zcela smazat. Smazat lze typy, pro které nebyly vytvořeny žádné poplatky. Použité typy ručních poplatků lze pouze zrušit. Prostřednictvím filtru nad seznamem je možné vypsat pouze aktivní, zrušené nebo všechny typy poplatků.

Mód typu poplatku

  • Automatický - jedná se typ poplatku, který je svázán s provedením určité operace v informačním systému. Jakmile je taková operace provedena (studentem, referentkou apod.), je příslušnému uživateli poplatek tohoto typu automaticky vytvořen. Výše poplatku je definována v sazebníku. Tento typ poplatků definuje výhradně vývojový tým UIS.
  • Ruční (sazebník) - poplatek předepisuje studentovi studijní referentka ručně nebo si jej uživatel může předepsat sám formou objednávky. Výše poplatku je definována v sazebníku.
  • Ruční (volná částka) - poplatek předepisuje studentovi studijní referentka ručně. Vlastní výši předepsaného poplatku stanovuje referentka, přičemž jí je přednabídnuta částka dle sazebníku (je-li v sazebníku definována), kterou může upravit.

Správa možností objednávat poplatek

V této části aplikace lze specifikovat podmínky, za kterých lze objednávat zvolený typ poplatku - tj. umožňuje aktivovat daný typ poplatku pro objednávání, stanovit období, ve kterém je možné objednávat, umožňuje stanovit skupinu studentů, kteří mohou objednávat, případně další parametry pro objednávky.

Objednávky lze definovat pouze pro typy poplatků, pro které je v sazebníku stanovena částka a zároveň jde o ruční nebo automatický - parametrický typ poplatku.

Aby studenti mohli položky spadající pod daný typ poplatku objednávat, je nutné definovat možnost objednávání pomocí formuláře v úvodu aplikace. Položky Odkdy, Dokdy vymezují období, ve kterém lze poplatek objednávat. Nejsou-li zadány, není objednávání termínově omezeno (lze objednávat neustále). Pole Poznámka slouží pro zadání interní poznámky, mimo aplikaci se nevyužívá. Pole Pokyny slouží pro vložení informací, které se mají studentům zobrazit v aplikaci pro objednávání. Stisknutím tlačítka se formulář odešla a nová možnost objednávat poplatek se zobrazí v přehledové tabulce v dolní části aplikace.

Možnosti objednávat poplatek lze chápat jako jakési akce, tj. období, kdy bude poplatek nabízen. Není problém mít více akcí na jeden typ poplatku současně (kromě parametrických poplatků to ale prakticky nemá význam a většina typů si vystačí s jedním neomezeným záznamem).

Evidované záznamy jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Zobrazeno je období, ve kterém lze objednávat (je-li stanoveno), volitelně lze zobrazit evidovanou poznámku nebo pokyny.

Ikona ve sloupci Objednávající umožňuje definovat skupiny studií, která mohou objednávat. Záznamy bez definované skupiny se nenabízí pro objednávání. Skupina uživatelů je definována kvalifikátorem/parametrickým kvalifikátorem. Nová skupina se přidá výběrem z nabídky kvalifikátorů nebo parafikátorů a stiskne se tlačítko . V případě parafikátoru je následně nutné doplnit upřesňující parametr. Seznam přiřazených skupin je zobrazen v přehledové tabulce. Označené skupiny je možné odebrat stisknutím tlačítka .

V případě parametrických typů je zobrazen sloupec Parametry. Po kliknutí na ikonu v tomto sloupci lze specifikovat doplňující parametry pro objednávání (zobrazují se studentům při objednávání a student z nich vybírá). Konfigurace se provádí pomocí formuláře v úvodu stránky. Zde se z nabídky zvolí parametr a k němu požadovaná hodnota a uloží se stisknutím tlačítka . Pod formulářem je pak zobrazen přehled zadaných parametrů a jejich hodnot. Označené záznamy lze smazat stisknutím tlačítka .