Evidence souhlasů uživatele


Aplikace Evidence souhlasů uživatele slouží k editaci souhlasů pro zpracování, zveřejňování a ochranu osobních údajů uživatelů UIS a ke správě skupin uživatelů/přihlášek/eosob po nichž je souhlas s těmito pravidly/předpisy vyžadován. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním provoz-a nebo oou-a.

V přehledu souhlasů lze vybrané souhlasy označit ve sloupci Ozn. a odstranit stisknutím tlačítka . U každého souhlasu jsou zobrazeny informace (název souhlasu, povinnost, upozornění apod.), které se nastavují při zakládání nového souhlasu. Dále je možné souhlasy prohlížet , upravovat nebo zobrazit jejich historii . Přes ikonu může uživatel vstoupit do nastavení skupin uživatelů, kterým se má konkrétní souhlas zobrazit. Nový souhlas se zakládá přes tlačítko , které je umístěno pod přehledem.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů provádějí uživatelé v aplikaci Souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Editace

Do editace souhlasu lze vstoupit přes ikonu . V editaci souhlasu je možné opravovat aktuální verzi. V systému může být evidováno více verzí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uživateli je nabídnuta vždy aktuální verze. U každé verze souhlasu je třeba vyplnit Název souhlasu (i v ostatních jazycích) a nastavit položky:

 • Povinnost - zde je možné přes rozbalovací nabídku vybrat povinnost souhlasu - Povinný (znamená, že bez souhlasu není možné používat IS), Nepovinný (neukládá žádnou povinnost odsouhlasení) a nebo Povinný po uplynutí doby (znamená, že po uplynutí doby se stává souhlas povinným a neumožňuje uživateli bez odsouhlasení vstoupit do UIS).

 • Doba tolerance - pole pro doplnění počtu dnů. Doba tolerance musí být celé kladné číslo větší jak 0. Tento souhlas je vždy označený jako Upozornit na souhlas). Zobrazuje se v případě, že je zvolena povinnost na Povinný do doby.

 • Potvrdit odvolání souhlasu - pokud je políčko zaškrtnuté, zobrazí se textová pole pro doplnění znění souhlasu. Text je možné vkládat i v dalších jazycích. Před odvoláním souhlasu vyskočí okno s větou Opravdu si přejete souhlas odebrat? a s možností nebo , která vrátí uživatele zpátky na stránku se souhlasy.

 • Upozornit na souhlas - pokud je zaškrtnuto a souhlas není udělen, zobrazí se nová zásadní informace v Osobní administrativě o tom, že existují nějaké souhlasy, které by měl uživatel ještě potvrdit. V momentě, kdy uživatel odsouhlasí vše, tato zásadní informace zmizí.

 • Seznámení s vnitřními předpisy - pokud je zaškrtnuto, zmizí možnost odvolat souhlas. Pokud je nastaveno Seznámení s vnitřními předpisy s Upozorněním na souhlas, vzniká pro něho nová zásadní informace, která se zobrazí v Osobní administrativě uživatele.

 • Poznámka - informace, která je zobrazena u souhlasu.

 • Použít v oblasti - zde lze nastavit oblasti, u kterých jsou vyžadovány souhlasy uživatele (Založení e-osoby v e-přihlášce, Návratka, Osobní administrativa informačního systému, Přístupy externích oponentů, Přístupy absolventů na základě odkazu z e-mailu). K vybraným oblastem lze vložit poznámku.

 • Propojit souhlas v rámci UIS - zde se vybírá operace, která vyžaduje souhlas uživatele (Elektronická komunikace v přijímacím řízení, Výroba identifikační karty daného typu, Revalidace identifikační karty daného typu).

 • Vysvětlení souhlasu pro uživatele - zde jsou zobrazena textová pole ve všech jazycích pro vkládání podrobného vysvětlení souhlasu uživatelům.

  Samotný text souhlasu se vkládá do textového pole v příslušném jazyce. Znění souhlasu musí být vyplněno minimálně v mateřském jazyce, ve kterém se zobrazuje uživatelům. Je však doporučeno vyplnit znění textu ve všech jazycích.

  Text aktuální verze souhlasu je možné editovat. Změny provedené v tomto rozmezí nezakládají novou verzi souhlasu, pouze aktualizují znění stávající verze (pokud není v rámci úprav označena verze za významnou).

 • Významná změna - zobrazuje se v případě, kdy dochází ke změně souhlasu, který už byl nějakým uživatelem odsouhlasen. Pokud je zaškrnuto, bude uživatel znovu požádán o souhlas, i přes to, že již souhlas udělil. Pokud není zaškrnuto - uživatel není opětovně žádán o potvrzení souhlasu, ale má možnost novou verzi dopotvrdit.

  První vložená verze souhlasu se zpracováním osobních údajů je automaticky považována za významnou.
Všechny změny v nastavení pravidel souhlasu je nutné potvrdit přes tlačítko , které se nachází dole na stránce.

Nastavení skupin

Aplikace Nastavení skupin je určena pro definici skupin uživatelů/přihlášek/eosob. Patří-li uživatel alespoň do jedné z definovaných skupin, je po něm vyžadováno udělení souhlasu.

Nová skupina uživatelů se přidá výběrem z nabídky kvalifikátorů nebo parafikátorů a potvrdí se stisknutím tlačítka . V případě parafikátoru je nutné doplnit upřesňující parametr ze zobrazené nabídky a opět potvrdit tlačítkem.

Seznam definovaných skupin uživatelů je uveden v přehledové tabulce. Označené skupiny je možné odebrat stisknutím tlačítka .