Přehled financování


Aplikace Přehled financování slouží pro evidenci poplatků za studium a poskytuje přehled studentova financování studia podle jednotlivých období nebo za celé studium. Přístup do aplikace Financování studií je vázán na více oprávnění, kdy každé umožňuje různý rozsah povolených operací. Přístup v plném rozsahu je umožněn uživatelům s právem stud-f. Pro přístup v režimu prohlížení je určeno právo fin-p. Právo fin-mp umožňuje prohlížet financování studií a zakládát, editovat a mazat malé poplatky.

V úvodu aplikace jsou zobrazena období studia, vypočtené a skutečně požadované částky a výše částky, kterou již student zaplatil. Kliknutím na ikonu ve sloupci Editace lze přejít na:

 • Přehled plateb zvoleného období – obsahuje přehled průběhu financování, odkaz na vytvoření, tisk a editaci rozhodnutí.

  V první tabulce je zachycen průběh historie financování celého studia. Ke stanovení jednotlivých kódů a počátku jejich platnosti byla použita aktuálně dostupná data. V případě, že se údaje o historii studií dodatečně měnily, může dojít k situaci, že dříve vytvořená rozhodnutí neodpovídají aktuálnímu stavu. Taková rozhodnutí je možné v případě potřeby zrušit.

  Ve druhé tabulce jsou uvedeny informace o celkové době studia. Do výpočtu jsou zahrnovány údaje evidované v UIS a rovněž dostupné informace získáne z matriky studentů (SIMS). Ta jsou aktuální k poslednímu sběru dat. Z toho vyplývá, že údaje o dalších studiích jsou evidovány u všech studentů, kteří již byli za Mendelovu univerzitu v Brně zaneseni do SIMS v minulém sběru. Proto u studentů prvních ročníků tyto informace před prvním sběrem dat nejsou známy, a nemohou tedy být zobrazovány a využívány k výpočtu financování. Nad tabulkou je uvedeno datum, ke kterému jsou uvedené údaje vypočítány.

  Ve třetí tabulce jsou uvedeny všechny platby za studium stanovené za dané období. Ke každé platbě lze vytvořit rozhodnutí o poplatku. Platby, ke kterým dosud nebylo vytvořeno rozhodnutí podléhají přepočtu v případě, že se vstupní údaje změní. Platby zahrnuté do již vytvořených rozhodnutí jsou dále neměnné. Pomocí ikony na řádku Vytvořit ruční poplatek je možné studentovi vytvořit ruční poplatek.

  Poslední tabulka obsahuje všechna vytvořená rozhodnutí o platbě. Zde je možné s rozhodnutími provádět různé operace. Podrobnosti o práci s rozhodnutím jsou uvedeny níže.

 • Přehled plateb za celé studium – obsahuje přehled průběhu financování za celé studium, přehled všech vystavených rozhodnutí, s možností vytvoření nového rozhodnutí, možností tisku a editace vystavených rozhodnutí.

 • Přehled plateb – přehled všech vydaných rozhodnutí pro dané studium a přehled plateb, které byly k jednotlivým rozhodnutím napárovány. Zde je možné provést přepárování plateb na jiný variabilní symbol nebo číslo jednací uvedené na rozhodnutí.

Rozhodnutí o platbě

Ke každé předepsané platbě lze vytvořit rozhodnutí o poplatku. Platby, ke kterým dosud nebylo vytvořeno rozhodnutí, podléhájí přepočtu v případě, že se vstupní údaje změní. Platby zahrnuté do již vytvořených rozhodnutí jsou dále neměnné. Rozhodnutí se vytvoří kliknutím na ikonu ve sloupci Vytvořit rozhodnutí. Kliknutím na ikonu na řádku Vytvořit ruční poplatek je možné zadávat předpisy tzv. malých poplatků, jimiž jsou např. poplatek za výrobu karty, vystavení duplikátu diplomu, apod. Vytvořená rozhodnutí o platbě jsou vypsána v přehledové tabulce. Zde je možné s rozhodnutími provádět různé operace. Význam jednotlivých sloupců tabulky následuje.

 • Stav – ikony ve sloupci znázorňují stav rozhodnutí o platbě – vytvořeno , zaplaceno nebo zrušeno .

 • Var. symbol - sloupec obsahuje variabilní symbol potřebný pro úhradu rozhodnutí. Uvedení správného variabilního symbolu při platbě poplatku je klíčové pro automatické přiřazení platby k vytvořenému rozhodnutí.

 • Rozhodné datum – sloupec obsahuje datum počátku období platnosti poplatku. Dále může být uvedeno datum konce tohoto období (uvedeno v závorce).

 • Typ – zobrazuje typ vyměřeného poplatku.

 • Objednávky - informuje, zda rozhodnutí o platbě vzniklo z objednávky studenta.

 • Částka – ve sloupci je uvedena výše částky předepsaného poplatku, přičemž lze spočítanou částku ručně upravit.

 • Ručně – ve sloupci se zobrazuje výše ručně nastavené částky poplatku. Částku je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Editace. Ruční částka se používá v případě, kdy je třeba studentovi individuálně upravit automaticky vyměřenou částku poplatku (zvýšit, snížit, vynulovat).

 • Uhrazeno – ve sloupci je uvedena výše uhrazené částky připsaná k danému poplatku (tj. informace, kolik je již zaplaceno).

 • Poznámka – ve sloupci se vypisuje poznámka zadaná k rozhodnutí. Poznámku je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Editace.

 • Číslo jednací – zobrazuje číslo jednací rozhodnutí o platbě, je-li zadáno. Číslo jednací je možné doplnit při tvorbě rozhodnutí nebo při editaci již vytvořeného rozhodnutí.

 • Vytištěno – ve sloupci je uvedena informace, zda již bylo rozhodnutí o financování vytištěno. Výchozí hodnota je ne, při prvním tisku rozhodnutí se hodnota automaticky přenastavuje na ano a doplní se datum tisku rozhodnutí.

 • Tisk – kliknutím na ikonu se vytiskne rozhodnutí o poplatku za studium. Při prvním tisku se automaticky nastavuje hodnota ve sloupci Vytištěno na ano. Při dalším tisku již ke změně nedochází. Tisk rozhodnutí je možný pouze u vybraných druhů poplatků (závisí na konfiguraci systému).

 • Detail – přes ikonu je možné zobrazit podrobnější údaje k výpočtu rozhodnutí, informace o platbě a datu transakce, případně provést odpárování a přepárování platby na jiné rozhodnutí.

  Platby zasílané studenty se přijímají pouze elektronickou cestou na zvláštní číslo účtu univerzity a párují se automaticky podle variabilního symbolu platby. Párování plateb znamená přiřazení doručené platby ke konkrétnímu rozhodnutí o platbě.

  V případě platby kreditní kartou jsou zobrazeny informace o karetních transakcích (autorizované platby, platby čekající na autorizaci, neúspěšné pokusy o platbu, případně vrácené platby). Uživatelé s právem stud-f-refund mohou v případě potřeby vracet platby realizované platební kartou. Vrácení platby se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Vrátit platbu. V zobrazeném dialogu se zkontrolují údaje o platbě a následně se vrácení platby potvrdí tlačítkem .

 • Editace – přes ikonu je možné editovat poznámku, provést ruční úpravu vypočtené částky nebo rozhodnutí zcela zrušit.

  Rušení rozhodnutí se používá zcela výjimečně, v případech, kdy se změní vstupní údaje (tj. většinou evidence historie studií na jiných VŠ, jejíž aktuální stav se získává pravidelně z matriky studentů). Jinak se vytvořená rozhodnutí, pro která trvají důvody jejich vzniku, rušit nedají (systém by po jejich zrušení ihned napočítal nový poplatek), těm je pouze možné nastavit ruční částku (snížení, prominutí – částka 0).

  Jak rozpoznat, že již vytvořené rozhodnutí přestalo být správné (z důvodu aktualizace informací z matriky): V první tabulce na stránce Přehled aktuálního financování je uveden přehled kódů financování, jak je nyní UIS počítá pro celou historii studia podle aktuálních údajů, které jsou v UISuloženy. Když se tyto údaje srovnají s druhou tabulkou, kde je uveden přehled plateb v období, je vidět, že se některé údaje musely změnit, protože v první tabulce je uveden kód 3 až od 17.7.2009, zatímco v druhé je uveden poplatek za kód 3 už k 10.9.2007.

Přepárování platby

Párování plateb probíhá automaticky a umožňuje přiřadit došlé platby k vygenerovanému rozhodnutí o platbě. Pokud je vytvořeno více rozhodnutí a student zašle součet všech částek prostřednictvím jedné platby, pak jsou z této částky automaticky uhrazena všechna rozhodnutí o platbě do výšky zaplacené částky (plně nebo částečně). Je-li zaslaná částka vyšší, než je požadovaná k uhrazení všech plateb, pak je zůstatkem částečně nebo plně uhrazeno další následně vystavené rozhodnutí. Je-li zaslaná částka nižší, jsou automaticky uhrazena rozhodnutí do výšky této částky, přičemž zbývající rozhodnutí zůstanou neuhrazena, je však možné ručně určit, které pohledávky v rámci dané agendy se mají přednostně uhradit. Platby je možné jednotlivě odpárovat a pak částku:

 • použít k zaplacení jiného rozhodnutí studenta;

 • ponechat platbu u studenta jako přeplatek, ze kterého se pak automaticky zaplatí následně vystavené rozhodnutí o platbě;

 • část použít k zaplacení rozhodnutí a část ponechat jako přeplatek;

 • vrátit do nespárovaných plateb v rámci agendy.

Přepárování lze provést z přehledu plateb zvoleného období, z přehledu plateb za celé studium a z přehledu došlých plateb. V detailech rozhodnutí je uvedena ikona odkazující na aplikaci pro přepárování platby. V přehledu došlých plateb je odkaz uveden pod ikonou ve sloupci Přepárovat, resp. Párování celé platby.

Po vstupu do aplikace Přepárovat se podle variabilního symbolu nebo čísla jednacího dohledá rozhodnutí, na které má být platba přepárována. Může být dohledáno více rozhodnutí, ze kterých se označí jedno a do pole částka se uvede výše částky, která se má na rozhodnutí napárovat. Pokud zůstane částka nevyplněna použije se maximální možná. Následný převod platby na vybrané rozhodnutí je nutné potvrdit označením rozhodnutí a stisknutím tlačítka .

Tlačítko umožňuje zrušit platbu u zvoleného rozhodnutí a její ponechání ve financování studenta. Částka může být použita pro ruční přepárování platby nebo je použita automaticky po nově vytvořeném rozhodnutí.

Párování celé platby probíhá obdobně, rozdíl je v tom, že se pracuje s celou částkou, nelze ji dělit. Při párování se vždy použije maximální možná částka. Tlačítkem se zvolená platba převede do seznamu aplikace Nespárované platby za financování a pak je možné ji použít k uhrazení financování jiného studenta.

V přehledu plateb je zobrazen způsob rozdělení plateb a částky, které byly odpárovány a ponechány u studenta jako přeplatek, mají v předpisu označení Studium (jsou přiřazeny k danému studiu zvoleného studenta, kde čekají na další využití). Při vytvoření nového poplatku a vygenerování rozhodnutí jsou přeplatky automaticky použity k zaplacení starších pohledávek a ze zbytku je uhrazen poplatek za poslední vytvořené rozhodnutí.

Časový harmonogram financování studií

Pro správnou funkčnost systému z hlediska zpracování financování studií je nutné dodržet harmonogram prací jednotlivých pracovníků vstupujících do procesu během zpracování údajů.

V první řadě musí univerzitní integrátor nastavit povinné atributy univerzitního období, které se používají pro tisk rozhodnutí:

 • rozhodnutí rektora o poplatcích za studium – číslo jednací – používané při tisku Rozhodnutí o platbě za studium generovaného informačním systémem;

 • rozhodnutí rektora o poplatcích za studium – datum – používané při tisku Rozhodnutí o platbě za studium generovaného informačním systémem;

 • rozhodnutí rektora o poplatcích za studium – číslo – používané při tisku Rozhodnutí o platbě za studium generovaného informačním systémem;

 • základ pro poplatky za studium, ve kterém je uvedena částka, která se v daném období používá jako základ pro výpočet poplatků spojených se studiem. Tato hodnota se nepoužívá přímo ve výpočtu, slouží pouze pro informační výpisy.

Protože je celý systém výpočtu financování založen na údajích ze SIMS, musí správce matrikyMendelovy univerzity v Brně zajistit odeslání údajů o studiích studentů, které fakulty evidují, do SIMS a následně stáhnout informace o cizích studiích studentů Mendelovy univerzity v Brně.

Ze strany studijních referentek je nutné:

 • Dodržet všechny zásady pro sběr údajů do SIMS (ještě před odesláním dat do matriky) – včasně zanesené změny ve studijní evidenci studentů (vložení začátků nebo ukončení přerušení, vyřazení ze studia, kódy financování).

 • Včasně (před vystavením rozhodnutí o poplatcích studentům) provést ruční korekce údajů ze SIMS prostřednictvím aplikace Korekce údajů SIMS.

Nyní již mohou pracovníci odpovědní za výměr poplatků s přiděleným právem stud-f vystavit a rozhodnutí o poplatcích , zaslat je jednotlivým studentům a kontrolovat plnění plateb. V případě potřeby mohou provést ruční spárování došlých plateb nebo převedení platby na jiný, správný variabilní symbol.