Stav a export


Aplikace Stav a export umožňuje průběžně sledovat stav vyplnění hodnotících dotazníků v jednotlivých rolích hodnoceného období a po ukončení sběru tyto dotazníky exportovat. Aplikace se nabízí pouze u hodnocených období ve stavu probíhá sběr, vyhodnocované nebo uzavřené a je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a, quality-c nebo quality-r. Uživatelům s oprávněním quality-c jsou zobrazeny údaje pro pracoviště, na které mají oprávnění uděleno.

V aplikace je zobrazen přehled všech rolí aktivovaných ve zvoleném hodnoceném období, rozčleněný do jednotlivých úrovní hodnocení. U každé role je uveden počet nevyplněných (hodnotitel do dotazníku vůbec nevstoupil), částečně vyplněných (hodnotitel vstoupil do dotazníku, případně hodnotil některý z ukazatelů) a odevzdaných dotazníků (hodnotitel vyplnil celý dotazník a provedl jeho uzavření) a jejich celkový počet v roli. Ve sloupci Průběh jsou dílčí údaje vyjádřeny graficky a přepočteny na procenta. Prostřednictvím ikony ve sloupci Dotazníky lze zobrazit přehled dotazníku v roli.

Export dotazníků

Po ukončení sběru (hodnocené období se nachází ve stavu vyhodnocované nebo uzavřené) je zpřístupněn export dotazníků. V přehledu hodnotících rolí se zobrazí sloupec Exportovat a v něm ikona , která umožňuje export dotazníků pro příslušnou roli nebo úroveň (všechny role v dané úrovni).

Tlačítkem , které je zobrazeno pod přehledem rolí, lze provést export pro role označené zatržením políčka ve sloupci Ozn.. Tlačítko slouží pro export dotazníků všech rolí v hodnoceném období.

Dotazníky jsou exportovány ve formátu pro MS Excel a každá role je umístěna na samostatném listu.

Tlačítkem lze exportovat aktuální stav hodnocení dotazníků všech rolí.