Náhled na dotazník


Aplikace Náhled na dotazník zobrazuje náhled na zvolený hodnotící dotazník - tedy přibližnou podobu výsledného dotazníku zobrazovaného hodnotitelům.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny údaje vázané ke zvolenému dotazníku. Zobrazeno je například hodnocené období, název a stav role, hodnotitelé dotazníku, období sběru apod. Pod touto částí následuje úvod, ve kterém jsou vypsány motivační texty vložené k hodnocenému období nebo roli.

Další část dotazníku tvoří doplňující otázky (za předpokladu, se v dotazníku nachází alespoň jeden ukazatel vázaný na doplňující otázku). U každé otázky je zobrazeno tlačítko , po jehož stisknutí se v dotazníku zobrazí další ukazatele vázané na tuto otázku (případně více otázek).

Stěžejní část hodnotícího dotazníku představují ukazatele kvality. U každého ukazatele je uveden jeho název, případně popis a také kritérium kvality, které je tímto ukazatelem hodnoceno. Uvedena je rovněž oblast hodnocení, do které kritérium a tím i ukazatel spadá. Dále zde mohou být zobrazeny soubory s doplňujícími informacemi umístěné v Dokumentovém serveru, jsou-li u ukazatele evidovány. U počítaných ukazatelů je dále uvedena hodnota ukazatele (u ukazatele, do jehož výpočtu vstupují sbírané údaje, hodnota zobrazena není), způsob výpočtu (vzorec) a vstupní parametry, které do výpočtu vstupují. Nedílnou součástí ukazatele je hodnotící stupnice s definovaným standardem a textové pole, do kterého hodnotitel vkládá svůj komentář k hodnocení ukazatele.

Součástí některých ukazatelů mohou být i tzv. sbírané údaje, jejichž prostřednictvím jsou od hodnotitelů zjišťovány různé doplňující údaje. Údaje se vkládají do příslušných formulářových polí. Je-li požadováno vložení více hodnot, lze další pole doplnit kliknutím na ikonu . Povinná pole jsou podbarvena.

U každého ukazatele je zobrazeno tlačítko pro uložení hodnocení daného ukazatele a také tlačítko pro vkládání nápravných opatření pro ukazatele, u kterých nedošlo k naplnění standardu. Na konci dotazníku se pak zobrazují tlačítka pro průběžné a finální uložení celého dotazníku. V náhledu dotazníku jsou tlačítka deaktivovaná.