Základní přehled


Aplikace Základní přehled poskytuje základní přehled informací o hodnoceném období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny základní informace o hodnoceném období - jeho název, kalendářní a akademické roky, které jsou v tomto období zahrnuty, začátek a konec období (odvozený od kalendářních/akademických roků zahrnutých v hodnoceném období) a začátek a konec sběru dat. Uveden je rovněž stav, ve kterém se období aktuálně nachází. Podrobnosti ke stavům jsou uvedeny v legendě.

V přehledové tabulce jsou zobrazeny aktivované role. Role jsou seskupeny po úrovních, do kterých byly při aktivaci zařazeny. Ikona ve sloupci Stav zachychuje stav, ve kterém se role nachází. Ve sloupcích Sběr odkdy, Sběr dokdy je uveden interval sběru dotazníků pro danou roli. Tento interval je převzat z hodnoceného období nebo může být definovaný přímo u role/úrovně v harmonogramu.

Ve sloupci Ukazatele je uveden počet ukazatelů zařazených do dané role (tedy počet ukazatelů, kterými bude daná role hodnocena). Nemá-li role ukazatele nastaveny, je počet vypsán červeně. Kliknutím na ikonu lze přejít do aplikace Ukazatele pro roli v hodnoceném období, kde lze k roli přiřazovat ukazatele.

Ve sloupci Dotazníky je uveden počet hodnotících dotazníků fixovaných pro danou roli, který odpovídá počtu objektů, které mají být danou rolí hodnoceny. Nemá-li role dosud fixovány dotazníky, je počet vypsán červeně. Případný vykřičník za počtem fixovaných dotazníků indikuje, že mezi fixovanými dotazníky jsou takové, které nemají žádnou vyplňující osobu. Kliknutím na ikonu lze přejít do aplikace Dotazníky pro roli v hodnoceném období, kde lze dotazníky zafixovat a provádět jejich úpravy.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Výzva lze hodnotitelům příslušné role nebo celé úrovně rozeslat e-mailovou zprávu s výzvou k vyplnění dotazníku. Pro odeslání výzvy pro všechny role v období je k dispozici tlačítko . Rozesílání výzvy je dostupné pouze pro období ve stavu připravené.

Ikona ve sloupci E-mail umožňuje odeslání hromadné zprávy z poštovní schránky UIS všem hodnotitelům v dotaznících příslušné role nebo úrovně. Ikona se zobrazuje pouze u rolí s fixovanými dotazníky.

Prostřednictvím nabídky Hromadná zpráva pod přehledem rolí lze odeslat hromadnou zprávu

  • všem hodnotitelům ve všech aktivovaných rolích s fixovanými dotazníky (pro zobrazení volby musí být alespoň jedna role s fixovanými dotazníky a jejich hodnotiteli);

  • všem osobám ve vnitřním hodnocení kvality (všechny osoby mající některé z oprávnění quality-a, quality-b, quality-c nebo quality-r);

  • všem referentům kvality (všechny osoby s oprávněním quality-c).

Tlačítkem lze přehled ukazatelů zařazených do aktivovaných rolí exportovat do MS Excel.