Zadání hodnocení


Aplikace Zadání hodnocení zobrazuje zvolený hodnotící dotazník a umožňuje jeho vyplnění hodnotitelem.

Vlastní podobu dotazníku definuje manažer kvality v průběhu přípravy hodnoceného období, resp. během definice jednotlivých hodnocených rolí v tomto období. Dotazníky jsou tedy definovány pro každou roli individuálně a mohou se svojí strukturou lišit i v rámci jedné role (zejména z pohledu zařazených ukazatelů). Dotazník může být složen z následujících částí.

 • Motivační text - úvodní motivační text s instrukcemi pro vyplnění dotazníku. Text se zobrazuje, pouze pokud jej manažer kvality vložil k období nebo roli.

 • Doplňující otázky - pomocí těchto otázek jsou od hodnotitele zjišťovány doplňující informace, které mohou ovlivnit zobrazení některých ukazatelů kvality v hodnotícím dotazníku. Pokud hodnotitel souhlasí se zněním otázky, stiskne tlačítko . Po stisknutí tohoto tlačítka je odpověď hodnotitele na příslušnou otázku uložena a tlačítko je odstraněno. V případě nesouhlasu ponechává hodnotitel otázku nezodpovězenou. Zodpovězení otázky je nevratná operace! Otázky jsou zobrazeny, pouze pokud jsou v dotazníku zařazeny ukazatele na tyto otázky vázané.

 • Ukazatele kvality - představují stěžejní část hodnotícího dotazníku. Ukazatele měří jednotlivá kritéria kvality, přičemž každé kritérium může být měřeno jedním nebo více ukazateli. Ukazatele se dělí na dva typy:

  • počítané - mají definován způsob výpočtu (vzorec) a vstupní parametry, které do výpočtu vstupují. Jejich výstupem je číselná hodnota. Načtení počítaného ukazatele se provede tlačítkem , po jehož stisknutí se načte vypočtená hodnota ukazatele, vzorec použitý pro výpočet hodnoty ukazatele, parametry vstupující do výpočtu a jejich hodnoty a také hodnotící stupnice, ve které je dle vypočtené hodnoty ukazatele automaticky zvolen odpovídající stupeň hodnocení (nelze změnit).

   Ukazatele počítané na základě sbíraného údaje jsou v dotazníku již načteny. Jejich výpočet a ohodnocení dle stupnice bude provedeno až po zadání hodnoty sbíraného údaje potřebného pro vlastní výpočet.

  • nepočítané - oproti počítaným ukazatelům nemají definován vzorec výpočtu a tudíž ani vypočítanou hodnotu ukazatele. V dotazníku jsou zobrazeny přímo bez nutnosti načtení. Hodnocení ukazatele provádí sám hodnotitel a to výběrem příslušného stupně z hodnotící stupnice (výběr stupně se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Hodnocení).

  U každého ukazatele je uveden jeho název, případně popis a také kritérium kvality, které je tímto ukazatelem hodnoceno. Uvedena je rovněž oblast hodnocení, do které kritérium a tím i ukazatel spadá. Dále zde mohou být zobrazeny soubory s doplňujícími informacemi umístěné v Dokumentovém serveru. Nedílnou součástí ukazatele je hodnotící stupnice s definovaným standardem a textové pole, do kterého může hodnotitel vložit svůj komentář k hodnocení ukazatele.

  Součástí některých ukazatelů mohou být i tzv. sbírané údaje, jejichž prostřednictvím jsou od hodnotitelů zjišťovány různé doplňující údaje. Údaje se vkládají do příslušných formulářových polí. Je-li požadováno vložení více hodnot, lze další pole doplnit kliknutím na ikonu . Povinná pole jsou podbarvena. Dle nastavení ukazatele mohou hodnoty sbíraných údajů vstupovat do výpočtu ukazatele. Hodnota ukazatele je v takovém případě vypočtena až po zadání sbíraného údaje potřebného pro výpočet a uložení ukazatele. Jakmile je hodnota ukazatele spočtena, je určen i odpovídající stupeň z hodnotící stupnice.

  Pro každý ukazatel, u kterého nedošlo k naplnění standardu, by měl hodnotitel vytvořit návrh nápravného opatření. Účelem nápravných opatření je návrh změn, které povedou k dosažení standardu kvality pro daný ukazatel. Nápravné opatření se vkládá do formuláře, který je zobrazen po stisknutí tlačítka . Přehled nápravných opatření uložených k ukazateli v dotazníku lze zobrazit po kliknutí na ikonu .

 • Tlačítka pro uložení dotazníku - u každého ukazatele je zobrazeno tlačítko , které slouží pro průběžné ukládání hodnocení ukazatele. Při uložení jsou kontrolovány všechny povinné údaje a na chybějící je uživatel upozorněn. Po průběžném uložení lze dotazník opustit a vrátit se k jeho vyplňování později.

  Na konci dotazníku je zobrazeno tlačítko po jehož stisknutí se provede kontrola vyplnění dotazníku a je-li vše korektně vyplněno, dotazník se uloží a odešle. Pozor! Operace je nevratná. V odeslaném dotazníku již nelze provádět další změny ani doplňovat chybějící údaje.

  Může-li daný dotazník vyplňovat více hodnotitelů, zobrazuje se na konci dotazníku tlačítko , které provede průběžné uložení a zpřístupní dotazník pro vyplňování dalším hodnotitelům. U dotazníků, které mají pouze jednoho hodnotitele, se tlačítko nezobrazuje.

  Při ukládání dotazníku se kontroluje, zda v mezičase nedošlo k modifikaci vyplněných údajů (např. z jiného okna stejného hodnotitele či jiným hodnotitelem). Pokud taková situace nastala, nepovolí se uložení údajů.