Statistika


Aplikace Statistika zobrazuje přehled ukazatelů zařazených ve vybraném dotazníku a jejich hodnocení a toto hodnocení umožňuje srovnat s hodnocením odpovídajících ukazatelů v dotaznících v přilehlých obdobích. Hodnotitel tak může porovnat vývoj sledovaných ukazatelů v jednotlivých hodnocených obdobích.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny informace vztahující se k aktuálně zvolenému dotazníku - název hodnoceného období, název dotazníku a označení role. Pod těmito údaji je zobrazen přehled všech ukazatelů zařazených do zvoleného dotazníku, které jsou rozřazeny do skupin podle kritérií kvality a oblastí činnosti.

Ukazatele jsou do přehledu zahrnuty podle zvoleného dotazníku. Jsou-li v dotaznících srovnávaných období zařazeny i jiné ukazatele, nejsou do přehledu zahrnuty.

V dalších sloupcích přehledu se zobrazuje hodnocení ukazatelů ve srovnávaných obdobích. Je-li období v záhlaví sloupce označeno hvězdičkou, pak je toto období považováno za základní vztažné období pro srovnání. U nepočítaných ukazatelů je uvedeno hodnocení ukazatele a ikona znázorňující, zda hodnocení ukazatele odpovídá standardu hodnotící stupnice, je nadstandardní nebo podstandardní. V případě počítaných ukazatelů jsou uvedeny i dosažené hodnoty. Kliknutím na ikonu lze zobrazit podrobnosti o hodnocení ukazatele v příslušném hodnoceném období. Případné zkratky STUPSTD indikují přetížení stupnice nebo standardu vzhledem ke vztažnému období. Dále zde mohou být uvedeny zkratky (stup)(std), které indikují přetížení stupnice nebo standardu u daného ukazatele vzhledem ke stupnici základního ukazatele.

Má-li ukazatel nastaveno jiné vztažné období než základní (v záhlaví označeno hvězdičkou), je v poli s hodnocením tohoto ukazatele zobrazena ikona určující, které období je pro ukazatel považováno za vztažné.

Do srovnání je zahrnuto maximálně pět období před/po aktuálně zvoleném. Srovnávané období se musí nacházet minimálně ve stavu sběru hodnocení.