Hodnotící stupnice


Aplikace Hodnotící stupnice slouží k definici hodnotící stupnice zvoleného ukazatele kvality. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Každý ukazatel sledovaný v hodnocení kvality se hodnotí podle definované stupnice, která je tvořena jednotlivými stupni. Dichotomický ukazatel má právě dva stupně, vyjadřující splnění/nesplnění standardu. Běžný ukazatel má stupňů více (minimálně 4) a jsou uspořádány od nejlepšího (A) až k těm horším (např. E). Jeden ze stupňů je považovaný za standard, čímž jsou ostatní stupně prohlášeny za nadstandard nebo naopak podstandard.

Stupnice se definuje pro všechny ukazatele - jak pro počítané, tak pro nepočítané. Pro nepočítané ukazatele se ve stupnici definují jednotlivé stupně. V případě počítaných ukazatelů se ke každému stupni dále stanovují intervaly, tedy rozsah hodnot ukazatele odpovídajících příslušnému stupni.

Stupně definované v rámci stupnice ukazatel jsou zobrazeny v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí jednotlivých stupňů v rámci stupnice. Dále je uvedeno označení stupně (přiřazuje se automaticky podle pořadí stupně ve stupnici) a popis. Volitelně lze zobrazit sloupec s poznámkou. Ve sloupci Standard je pomocí ikon rozlišeno, zda je příslušný stupeň považován za nadstandard, standard nebo podstandard. Není-li standard pro stupnici stanoven, jsou všechny stupně označeny ikonou . Kliknutím na ikonu ve sloupci Standard lze standard nastavit nebo změnit. V případě dichotomického ukazatele je první stupeň vždy považován za standard a druhý podstandard.

V rámci ukazatelů zařazených do aktivované role v hodnoceném období lze stupnici daného ukazatele přetížit (viz Stupnice ukazatele pro roli v hodnoceném období).

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze editovat popis stupně a poznámku. Pokud je již ukazatel, ke kterému stupnice patří, použit (zařazen do role v některém z hodnocených období), lze editovat pouze poznámku.

Jednotlivé stupně lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Editovat, přidávat nebo odebírat stupně, měnit jejich pořadí nebo popis a stanovovat standard lze pouze v případě, kdy není daný ukazatel nikde použit (není zařazen do role v některém z hodnocených období).

Nový stupeň se do stupnice přidá pomocí formuláře v dolní části aplikace, kde je zapotřebí vyplnit jeho popis, volitelně lze doplnit interní poznámku. Popis stupně je zobrazován v aplikacích pro sběr a vyhodnocení dotazníků, měl by tedy být srozumitelný. Přidání stupně se dokončí stisknutím tlačítka .

Nově přidaný stupeň je zařazen na konec stupnice, pomocí šipek lze jeho pořadí změnit. V případě počítaného ukazatele je nutné přes ikonu ve sloupci Intervaly k jednotlivým stupňům stanovit intervaly hodnot. Nad ikonou je uveden počet již stanovených intervalů. Každý stupeň musí mít minimálně jeden interval a intervaly musí být v rámci stupnice spojité. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, znamená to, že alespoň jeden ze stupňů stupnice obsahuje chybně zadané intervaly. V takovém případě je počet intervalů ve sloupci Intervaly zobrazen červeně u těch stupňů, u kterých se chyba v definici pravděpodobně nachází.

Nový interval se přidá pomocí formuláře v dolní části aplikace. Položky Dolní mezHorní mez určují ohraničení intervalu zleva a zprava. Nejsou-li vyplněny, není interval z příslušné strany ohraničen (tedy nekonečno). Položky Dolní mez uzavřenaHorní mez uzavřena pak určují, zda příslušná mez do intervalu patří (interval je z dané strany uzavřený) nebo nepatří (interval je z dané strany otevřený). Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Je-li mez v nekonečnu, je vždy otevřena.