Doplňující otázky ukazatele pro roli v hodnoceném období


Aplikace Doplňující otázky ukazatele pro roli v hodnoceném období umožňuje pro jednotlivé ukazatele, zařazené do role v hodnoceném období, nastavovat doplňující otázky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Zobrazení některých ukazatelů v hodnotících dotaznících má pro vyplňující osoby smysl pouze za určitých okolností, které jsou od vyplňujícího zjištěny až při samotném vyplňování dotazníku formou odpovědí na doplňující otázky. Vlastní ukazatele kvality jsou zahrnuty do daného dotazníku, avšak vyplňujícímu se zobrazí pouze, pokud odpovídajícím způsobem zodpoví doplňující otázky, které se k těmto ukazatelům vážou. V opačném případě nejsou v dotazníku tyto ukazatele vyplňujícímu zobrazeny. Zobrazení ukazatele může být podmíněno jednou nebo i více doplňujícím otázkami. V případě jedné doplňující otázky se ukazatel zobrazí, zodpoví-li vyplňující otázku kladně (volba ano). U více otázek pak o zobrazení rozhoduje stanovená podmínka (všechny odpovědi musí být kladné; alespoň jedna musí být kladná).

Novou doplňující otázku lze k ukazateli přidat prostřednictvím formuláře v dolní části aplikace, kde se zvolí z nabídky Otázka a stisknutím tlačítka se přiřadí k ukazateli.

Správu číselníku doplňujících otázek zajišťuje aplikace Doplňující otázky.

Po přiřazení se doplňující otázka zobrazuje v přehledové tabulce. Je-li k ukazateli přiřazeno více doplňujících otázek, je třeba nastavit podmínku zobrazení ukazatele - tj. určit, zda pro zobrazení ukazatele v dotazníku postačuje jedna kladná odpověď na přiřazené otázky, nebo musí být kladně zodpovězeny všechny. Podmínka se stanoví označením příslušné volby nad seznamem otázek a stisknutím tlačítka .

Doplňující otázky přiřazené k ukazateli lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Přidávat a odebírat doplňující otázky k ukazateli, případně nastavovat podmínku pro zobrazení, lze pouze do stavu role 2 - Role má zafixované dotazníky a to pouze do okamžiku zafixování ukazatelů v dotaznících.