Údaje ukazatele pro roli v hodnoceném období


Aplikace Údaje ukazatele pro roli v hodnoceném období strukturu položek, jenž mají být zjišťovány při sběru hodnotících dotazníků od uživatele, který bude dotazník vyplňovat. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Sbírané údaje pro ukazatel jsou definovány centrálně v aplikaci Ukazatele kvality. Z této centrální evidence jsou sbírané údaje převzaty do ukazatele zařazeného do role v hodnoceném období, kde je lze upravit (přetížit pro potřeby ukazatele v roli v hodnoceném období). Pokud centrální nastavení sbíraných údajů vyhovuje, není zapotřebí sbírané údaje pro ukazatel v roli v hodnoceném období nijak měnit.

Struktura sbíraných údajů pro zvolený ukazatel je zobrazena v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí evidovaných záznamů. U každého sbíraného údaje je zobrazen jeho název, datový typ, a zda se jedná o údaj povinný a vícenásobný. Pomocí odkazů nad seznamem lze zobrazit/skrýt sloupec s popisem a poznámkou. Příslušný záznam lze editovat kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit. Editace je možná pouze do okamžiku, než jsou pro danou roli zafixovány dotazníky. Po fixaci dotazníků dané role lze u sbíraných údajů editovat pouze poznámku.

Záznamy o sbíraných údajích lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Jsou-li pro danou roli již fixovány dotazníky, nelze záznamy odebrat.

Sbírané údaje určené pro výpočet ukazatele jsou přebírány z centrální evidence. Tyto nelze na úrovni ukazatele v hodnoceném období editovat ani odebrat.

Nový sbíraný údaj se přidá pomocí formuláře pod přehledovou tabulkou. Zde je nutné vyplnit název a popis sbíraného údaje, jeho datový typ, povinnost a možnost vícenásobné volby. Název a popis jsou zobrazovány vyplňujícím osobám v dotazníku. Do popisu se vkládá bližší vysvětlení údaje a může sloužit jako nápověda uživatelům, jak příslušný údaj vyplnit. Žádoucí je rovněž vložení anglické varianty názvu a popisu. Položka Typ udává datový typ sbíraného údaje. Položka Povinný určuje povinnost vyplnění údaje vyplňující osobou. Je-li nastavena hodnota ano, bude údaj označen jako povinný a vyplnění bude po uživateli striktně vyžadováno. V případě hodnoty ne bude údaj chápán jako volitelný. Položka Vícenásobný určuje, zda uživatel může u příslušného údaje vyplnit více možností nebo pouze jedinou. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Nově založený údaj se zobrazí v seznamu v úvodu aplikace, kde s ním lze dále pracovat (např. měnit pořadí).

Přidávat, editovat a odebírat sbírané údaje u ukazatele lze pouze do okamžiku, než jsou pro danou roli zafixovány dotazníky. Jakmile jsou pro danou roli fixovány dotazníky, lze pro sbírané údaje pouze měnit pořadí a editovat poznámku.

Došlo-li ve sbíraných údajích ukazatele v hodnoceném období ke změně oproti definici sbíraných údajů ukazatele v centrální evidenci, zobrazuje se tlačítko . Tímto tlačítkem lze smazat všechny definice sbíraných údajů v roli v hodnoceném období a vrátit se k definici sbíraných údajů z centrální evidence.