Ukazatele pro roli v hodnoceném období


Prostřednictvím aplikace Ukazatele pro roli v hodnoceném období se do role aktivované v hodnoceném období zařazují ukazatele, kterými bude tato role hodnocena (tj. ukazatele, které budou pro tuto roli zahrnuty do hodnotícího dotazníku). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Nový ukazatel se do role zařadí pomocí formuláře v dolní části aplikace, kde se požadovaný ukazatel zvolí z nabídky Ukazatel. V nabídce jsou obsaženy ukazatele, jež jsou v aplikaci Ukazatele kvality označeny jako nabízené a lze je v roli použít (svým okruhem vyhovují okruhu role). Volitelně lze vložit poznámku, která slouží pouze pro interní potřebu v aplikaci. Stisknutím tlačítka Zařadit ukazatel se zvolený ukazatel zařadí do seznamu ukazatelů role. Současně se dle údajů z evidence ukazatelů převezme výchozí popis ukazatele, který lze pro danou roli upravit kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit.

Seznam ukazatelů kvality zařazených do zvolené role je zobrazen v přehledové tabulce. Ukazatele jsou v přehledu seskupeny podle oblastí činnosti. U každého ukazatele je uvedeno jeho označení a název. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí ukazatelů v rámci oblasti. Tlačítkem , které je umístěno pod seznamem, lze ukazatele seřadit podle jejich označení. Pomocí odkazů nad seznamem lze zobrazit/skrýt sloupec s popisem a poznámkou. V dalších sloupcích jsou pak zobrazeny ikony zpřístupňující další operace s vybraným ukazatelem v roli. Jejich význam je následující:

 • Podrobnosti  - zobrazuje podrobnosti o ukazateli zařazeném do role hodnoceného období. Kromě základních informací o roli je zde zobrazen vzorec, podle kterého je počítána hodnota ukazatele, a parametry, které se do vzorce dosazují.

  Dále je zde možné nastavit (přetížit) fixační datum pro celý ukazatel, resp. pro jednotlivé parametry. Základní fixační datum je nastaveno v evidenci parametrů ukazatelů. Toto základní fixační datum lze přetížit nastavením konkrétního data k ukazateli zařazeného do role hodnoceného období (ikona na konci stránky) nebo přímo k parametru tohoto ukazatele (ikona ve sloupci Upravit datum). Podle nastavení fixačních dat se pak vypočítá výsledné fixační datum každého parametru a je uvedeno v tabulce ve sloupci Fixační datum. Smazání přetíženého data (jak pro ukazatele, tak pro parametr) se provede smazáním data a stisknutím tlačítka pro uložení.

 • Stupnice - sloupec indikuje stav nastavení hodnotící pro ukazetel. Je-li stupnice nastavena, zobrazuje se ikona . Není-li stupnice nastavena nebo není-li kompletní, zobrazuje se ikona . Kliknutím na ikonu lze přejít do aplikace Stupnice pro roli v hodnoceném období, kde lze pro daný ukazatel hodnotící stupnici upravit nebo definovat jiný standard v rámci hodnoceného období.

 • Vztažná o.  - umožňuje přejít do aplikace Vztažná období ukazatele pro roli v hodnoceném období, kde lze změnit vztažné období pro celý ukazatel, případně pro jednotlivá pracoviště.

 • Sbírané údaje  - umožňuje přejít do aplikace Údaje ukazatele pro roli v hodnoceném období, kde lze pro daný ukazatel nastavit strukturu údajů, jenž mají být zjišťovány při sběru hodnotících dotazníků od uživatele, který bude dotazník vyplňovat.

 • Soubory  - umožňuje přejít do správy souborů zvoleného ukazatele zařazeného do role v hodnoceném období.

 • Doplň. ot.  - ikona odkazuje do aplikace pro nastavení doplňujících otázek k ukazateli zařazeného do role v hodnoceném období.

 • Podmín. uk.  - umožňuje definovat podmínky pro zařazení ukazatele do hodnotících dotazníků generovaných pro příslušnou roli v hodnoceném období.

 • Hodnoty  - ikona umožňuje přejít do aplikace pro výpočet a fixaci hodnot počítaného ukazatele. Ikona se zobrazuje od stavu role 5 - Role má zafixované ukazatele v dotaznících v konečné podobě. V tomto stavu lze provést fixaci hodnot, ve výšších stavech lze fixované hodnoty pouze prohlížet. Nad ikonou je uveden počet dotazníků, pro které je hodnota ukazatele zafixována. Nebyla-li fixace dosud provedena, je hodnota vypsána červeně. U nepočítaných ukazatelů se ikona ani počet neukazuje.

 • Upravit  - slouží pro editaci popisu a poznámky ukazatele zařazeného do role hodnoceného období. Po zařazení ukazatele do role se přebírá popis ukazatele ze základní evidence ukazatelů a je možné jej zde změnit (přetížit). Při zadávání popisu lze využít metajazyk. Pokud se popis změní (přetíží) oproti původnímu popisu, zobrazuje se odkaz Zobrazit původní popis, pomocí kterého lze zobrazit náhled původního popisu ukazatele. Pro návrat k původním textům slouží tlačítko , po jehož stisknutí se smaže přetížený popis ukazatele a nahradí se původním popisem ukazatele z evidence.

Ukazatele lze z role vyřadit jejich označením a stisknutím tlačítka .

Přidávat, editovat a odebírat ukazatele role lze do doby, než jsou pro tuto roli zafixovány dotazníky.

Nachází-li se role ve stavu 5 - Role má zafixované ukazatele v dotaznících v konečné podobě, zobrazuje se pod seznamem ukazatelů tlačítko , které slouží pro zafixování hodnot všech ukazatelů v roli. Stisknutím tlačítka je spuštěna dávková úloha, která fixaci hodnot ukazatelů provede, o jejím dokončení je uživatel informován e-mailovou zprávou s informací o výsledku fixace.