Parametry ukazatelů


Aplikace Parametry ukazatelů slouží ke správě parametrů pro ukazatele kvality. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Parametry se využívají ve vzorcích pro výpočet hodnot ukazatelů. Každý parametr má svůj algoritmus výpočtu a každý algoritmus má své argumenty. Podle daného algoritmu a jeho argumentů je počítána konkrétní hodnota, která následně vstupuje do vzorce pro výpočet hodnoty ukazatele. Neméně důležitým údajem je fixační datum, ke kterému se hodnota parametru počítá.

Nový parametr lze založit pomocí formuláře v dolní části aplikace. Do pole Název se zadá vlastní název parametru. Vhodné je vyplnit název i v angličtině. Z nabídky Algoritmus se zvolí algoritmus výpočtu parametru. V závislosti na zvoleném algoritmu se mohou zobrazit další položky pro zadání argumentů algoritmu, případně nastavení fixace dat a také podrobnější popis algoritmu.

Při zakládaní ručního parametru, jehož hodnoty se nepočítají, ale zadává je referent kvality, se z nabídky Algoritmus zvolí možnost Použít ruční parametr a v nabídce Ruční parametr se zvolí odpovídající ruční parametr. Nabídku ručních parametrů lze spravovat v aplikaci Ruční parametry.

V případě parametru založeném na sbíraném údaji, pro nejž vlastní hodnotu zadává hodnotitel až při vyplňování dotazníku, se z nabídky Algoritmus zvolí možnost Použít sbíraný údaj a v nabídce Sbíraný údaj se zvolí odpovídající sbíraný údaj. Nabídka sbíraných údajů obsahuje všechny sbírané údaje typu číslo nebo desetinné číslo, evidované k ukazatelům v aplikaci Ukazatele kvality.

Pokud to daný algoritmus umožňuje, lze v nabídce Způsob fixace data, resp. Zvlášní fixace u algoritmů se zvlášní fixací, zvolit požadovaný způsob fixace vstupních dat, případně konkrétní den a měsíc. Volitelně lze vložit poznámku, která slouží pouze pro interní potřebu v aplikaci. Vyplněný formulář se uloží stisknutím tlačítka .

Některé algoritmy mohou mít násobné argumenty - tj. pro daný argument lze zadat více různých hodnot. Pole pro zadání další hodnoty se zobrazí kliknutím na ikonu , pro případné odebrání pole slouží ikona . Vždy musí být zadána alespoň jedna platná hodnota!
Do názvu parametru je vhodné uvést i popis algoritmu a jeho argumenty. Pro parametr počítaný algoritmem Počet přijatých studentů dle typu studia s násobným argumentem Typ studia nabývajícího hodnot bakalářskýmagisterský navazující je vhodný například název Souhrnný počet přijatých studentů do bakalářského a mag. navazujícího typu studia.

Seznam evidovaných parametrů pro ukazatele kvality je zobrazen v přehledové tabulce. U každého parametru je zobrazen jeho stav nabízení, označení a název. Stav nabízení určuje, zda je daný parametr nabízen pro použití ve vzorcích v aplikaci Ukazatele kvality. Kliknutím na ikonu lze stav změnit. Ve sloupci Algoritmus je uveden algoritmus, podle kterého se parametr počítá a argumenty tohoto algoritmu. V dalších sloupcích je pak uveden způsob fixace dat, případně konkrétní fixační datum, ke kterému jsou data pro zvolený způsob fixována. Kliknutím na odkaz nad seznamem lze zobrazit nebo skrýt sloupec s poznámkou.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Test hodnoty lze provést kontrolní výpočet hodnot zvoleného parametru pro hodnocené období, okruh a případné další vstupní údaje.

Ikona ve sloupci Zařazení umožňuje zobrazit přehled ukazatelů, ve kterých je příslušný parametr použit. Přes ikonu ve sloupci Definice lze následně přejít do nastavení parametrů příslušného ukazatele.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný parametr editovat. Upravit lze všechny údaje parametru zadané při jeho založení. Pokud je již parametr použit ve vzorci některého z ukazatelů, lze editovat pouze poznámku.

Odebrání parametru se provede jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze parametry, které nejsou použity u některého z ukazatelů.

Způsoby fixace data

Pro jednotlivé parametry ukazatelů se stanovuje způsob fixace dat. Způsob výpočtu se používá při určení fixačního data daného parametru ukazatele v roli hodnoceného období. Jedná se o základní způsob stanovení fixačního data, které je možné přetížit na úrovni ukazatele v roli hodnoceného období nebo na úrovni parametru ukazatele v roli hodnotícího období, přičemž se postupuje následovně:

  • Má parametr ukazatele v roli hodnotícího období své vlastní datum fixace? Pokud ano, použije se, jinak se pokračuje.

  • Má ukazatel v roli hodnotícího období své vlastní datum fixace? Pokud ano, použije se, jinak se pokračuje.

  • Parametr ukazatele ani ukazatel nemá vlastní datum fixace, datum se tedy určí dle obecného způsobu u parametru.

Fixační datum je rozhodný okamžik, ke kterému se zjišťuje hodnota parametru. Vzhledem k tomu, že velké množství dat v UIS není časově rozlišeno, lze fixační datum využít pouze s takovými algoritmy, které podporují historický pohled na data.

Rozhodující je podoba dat k fixačnímu datu, nikoliv skutečnost (např. student oznámí 5. 1. zpětně ukončení studia k 15. 12., při fixačním datu 31. 12. bude uvažován jako student, neb toho dne nebyla tato skutečnost známa - do externích systémů byla odeslána po fixačním datu).

Možnosti obecného způsobu stanovení fixačního data jsou:

  • Den výpočtu - do výpočtu vstupují aktuální data ke dni výpočtu parametru.

  • První univerzitní období - z hodnoceného období se vybere první univerzitní období (první akademický rok), pro které je nalezeno požadované datum (určené dnem a měsícem).

  • Poslední univerzitní období - z hodnoceného období se vybere poslední univerzitní období, pro které je ještě nalezeno požadované datum (určené dnem a měsícem).

  • Následující univerzitní období - hledá se první univerzitní období, které následuje po posledním univerzitním období zahrnutém do hodnoceného období, pro které je nalezeno požadované datum (určené dnem a měsícem).

  • První kalendářní rok - z hodnoceného období se vybere první kalendářní rok, ve kterém se najde požadované datum (určené dnem a měsícem).

  • Poslední kalendářní rok - z hodnoceného období se vybere poslední kalendářní rok, ve kterém se najde požadované datum (určené dnem a měsícem).

  • Následující kalendářní rok - hledá se první kalendářní rok, který následuje po posledním kalendářním roce v hodnoceném období, a v něm se najde požadované datum (určené dnem a měsícem).