Ukazatele kvality


Aplikace Ukazatele kvality slouží ke správě ukazatelů, prostřednictvím kterých se měří jednotlivá kritéria kvality, přičemž každé kritérium může být měřeno jedním nebo více ukazateli. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Ukazatele se dělí na dva typy:

  • počítané - mají definován způsob výpočtu (vzorec) a vstupní parametry, které do výpočtu vstupují. Jejich výstupem je číselná hodnota.

  • nepočítané - nemají definován vzorec výpočtu, jsou posuzovány subjektivně.

Jednotlivé ukazatele lze zařazovat do rolí aktivovaných v hodnoceném období (viz aplikace Ukazatele pro roli v hodnoceném období) a definovat tak skladbu ukazatelů v hodnotících dotaznících.

Nový ukazatel lze založit pomocí formuláře v dolní části aplikace. Pro označení je vhodné použít 2 až 3 znaky (např. 05, případně 05a). Do pole Název se zadá vlastní název ukazatele. Vhodné je vyplnit název i v angličtině. Pole Popis ukazatele je určeno pro podrobnější popis ukazatele, jeho vysvětlení, případně způsob výpočtu. Po založení lze k ukazateli připojit i soubory vysvětlující blíže použitou metodiku (např. vnitřní směrnice). Popis lze formátovat pomocí metajazyka. Název i popis ukazatele se zobrazuje vyplňujícím při vyplňování hodnotících dotazníků. Volitelně lze vložit poznámku, která slouží pouze pro interní potřebu v aplikaci.

Při zakládání ukazatele je zapotřebí začlenit jej do struktury hodnocení, tj. zařadit jej pod příslušné kritérium, které bude tímto ukazatelem hodnoceno. Přiřazení se provede výběrem odpovídající položky z nabídky Kritérium kvality. Nabízena jsou všechna kritéria z aplikace Kritéria kvality.

Pro počítané ukazatele je zapotřebí stanovit vzorec výpočtu výběrem z nabídky Vzorec. Po založení se k ukazateli nastaví parametry vstupující do tohoto vzorce. Pro nepočítané ukazatele se vzorec nestanovuje, ponechá se volba nezadáno. Volba Dichotomický umožňuje určit, zda se jedná o dichotomický ukazatel (jeho stupnice má právě dva stupně vyjadřující splnění/nesplnění standardu) nebo běžný ukazatel (stupnice má více stupňů). Vyplněný formulář se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných ukazatelů kvality je zobrazen v přehledové tabulce. U každého ukazatele je uvedeno jeho označení a název, případně popis, kritérium kvality, vzorec výpočtu, dichotomický a poznámka, které lze zobrazit/skrýt pomocí odkazů nad seznamem. Ve sloupci Kritérium kvality je uvedeno kritérium, které je pomocí daného ukazatele měřeno.

Pro počítané ukazatele je ve sloupci Vzorec uveden vzorec, podle kterého se hodnota ukazatele počítá. Aby bylo možné hodnotu ukazatele vypočítat, musí mít nastaveny vstupní parametry. Ty se nastavují po kliknutí na ikonu ve sloupci Parametry. Jsou-li všechny vstupní parametry ukazatele nastaveny, zobrazí se ve sloupci Parametry ikona . Není-li nastavení parametrů kompletní, zobrazuje se ikona . U nepočítaných ukazatelů vzorec není uveden a parametry se nenastavují.

Přes ve sloupci Stupnice se nastavuje hodnotící stupnice ukazatele. Je-li stupnice nastavena, zobrazí se ve sloupci Stupnice ikona . Není-li stupnice nastavena nebo není-li kompletní, zobrazuje se ikona .

Přes ikonu ve sloupci Sbírané údaje lze pro ukazatel nastavit strukturu položek, jenž mají být zjišťovány při sběru hodnotících dotazníků od uživatele, který bude dotazník vyplňovat. Tím je možné od uživatele získat jeho subjektivní vyjádření k ukazateli, zdůvodnění výsledku ukazatele, případně další nestrukturované informace a komentáře. Podrobněji je nastavení sbíraných údajů popsáno v další části tohoto textu.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Soubory lze přejít do správy souborů zvoleného ukazatele. Podrobněji je práce se soubory popsána v další části tohoto textu.

Ikona ve sloupci Zařazení umožňuje zobrazit přehled rolí v jednotlivých hodnocených obdobích, do kterých je ukazatel zařazen.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné editovat základní údaje zvoleného ukazatele (název, popis, poznámku, přiřazení do kritéria, přiřadit/odebrat vzorec výpočtu nebo změnit ukazatel na dichotomický nebo běžný). Upravit lze všechny údaje ukazatale zadané při jeho založení. Pokud je však ukazatel již zařazen do některé z rolí v hodnoceném období, lze editovat pouze poznámku.

Veškeré změny ukazatele (editaci názvu, popisu a jejich překladů, vzorce a jeho parametrů a souborů) lze provádět, pouze pokud není daný ukazatel zařazen k některé roli v hodnoceném období.

Jakmile je ukazatel kompletní (musí mít nastavenu stupnici, počítaný ukazatel musí mít všechny vstupní parametry, lze jej označit jako nabízený, kliknutím na ikonu ve sloupci Nabízet. Pouze ukazatele ve stavu nabízený lze zařazovat do rolí aktivovaných v hodnoceném období. Naopak pokud se ukazatel již nabízet nemá, přepne se kliknutím na ikonu do stavu nenabízený.

Odebrání ukazatele se provede jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze ukazatele, které nejsou zařazeny v žádné roli aktivované v některém z hodnocených období (viz ikona ve sloupci Zařazení).

Prostřednictvím tlačítka lze seznam evidovaných ukazatelů vyexportovat do MS Excel a to včetně jejich parametrů, stupnic a sbíraných údajů.

Parametry výpočtového vzorce ukazatele

Každý z ukazatelů potřebuje pro svůj výpočet vstupní parametry - tj. hodnoty, které se dosadí do výpočtového vzorce. Ty do vzorce vstupují z parametrů. Pro jejich nastavení slouží ikona ve sloupci Parametry.

Po vstupu do této části aplikace se zobrazí seznam proměnných, které jsou vyžadovány výpočtovým vzorcem zvoleného ukazatele. Podoba vzorce je zobrazena v úvodu aplikace. Pod ním je zobrazen seznam proměnných, ve kterém je zapotřebí ke každé proměnné přiřadit odpovídající parametr výběrem z nabídky. Kliknutím na ikonu lze zobrazit popis daného parametru. Nastavení je nutno uložit stisknutím tlačítka . Pro korektní nastavení ukazatele musí být zadány všechny vstupní parametry!

Nabídku parametrů lze spravovat v aplikaci Parametry ukazatelů. V případě parametrů založených na sbíraném údaji jsou v nabídce zobrazeny pouze ty, které jsou založeny na sbíraném údaji evidovaném u daného ukazatele.

Sbírané údaje ukazatele

Při vlastním sběru hodnotících dotazníků lze od hodnotitelů zjišťovat různé doplňující údaje, jejich subjektivní vyjádření k danému ukazateli, případně jeho hodnotě, případně další komentáře a připomínky apod. Číselné hodnoty lze použít při výpočtu hodnoty ukazatele. Údaje uživatel vkládá do polí, zobrazených u daného ukazatele v hodnotícím dotazníku. V této části aplikace se tyto položky pro ukazatel definují.

Struktura sbíraných údajů pro zvolený ukazatel je zobrazena v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí evidovaných záznamů. U každého sbíraného údaje je zobrazen jeho název, datový typ a zda se jedná o údaj povinný a vícenásobný. Pomocí odkazů nad seznamem lze zobrazit/skrýt sloupec s popisem a poznámkou. Příslušný záznam lze editovat kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit.

Jednotlivé záznamy lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Přidávat, editovat a odebírat sbírané údaje u ukazatele lze pouze do doby, než je ukazatel zařazen do role v některém z hodnocených období (tedy do okamžiku, než je poprvé použit). Jakmile je ukazatel použit nebo je sbíraný údaj použit pro definici parametru ukazatele (viz Parametry ukazatelů), lze měnit pouze pořadí údajů a poznámku.

Nový sbíraný údaj se přidá pomocí formuláře pod přehledovou tabulkou. Zde je nutné vyplnit název a popis sbíraného údaje, jeho datový typ, povinnost a možnost vícenásobné volby. Název a popis jsou zobrazovány vyplňujícím osobám v dotazníku. Do popisu se vkládá bližší vysvětlení údaje a může sloužit jako nápověda uživatelům, jak příslušný údaj vyplnit. Žádoucí je rovněž vložení anglické varianty názvu a popisu. Položka Typ udává datový typ sbíraného údaje. Položka Povinný určuje povinnost vyplnění údaje vyplňující osobou. Je-li nastavena hodnota ano, bude údaj označen jako povinný a vyplnění bude po uživateli striktně vyžadováno. V případě hodnoty ne bude údaj chápán jako volitelný. Položka Vícenásobný určuje, zda uživatel může u příslušného údaje vyplnit více možností nebo pouze jedinou. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Nově založeny údaj se zobrazí v seznamu v úvodu aplikace, kde s ním lze dále pracovat (např. měnit pořadí).

Sbírané údaje typu Celé číslo nebo Desetinné číslo lze použít pro definici parametru ukazatele.
V rámci ukazatelů zařazených do aktivované role v hodnoceném období lze sbírané údaje daného ukazatele přetížit (viz Údaje ukazatele pro roli v hodnoceném období).

Správa souborů ukazatele

Prostřednictvím ikony ve sloupci Soubory lze přejít do správy souborů zvoleného ukazatele. V této části aplikace lze zobrazit dokumenty z Dokumentového serveru UIS, připojené ke zvolenému ukazateli. Není-li ukazatel dosud nikde použit, lze soubory přidávat a odebírat.

Připojené dokumenty jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Sloupec Název dokumentu obsahuje původní název dokumentu v Dokumentovém serveru a cestu ke složce, ve které je dokumentu uložen. Ve sloupci Název je uveden název, pod kterým se bude dokument zobrazovat vyplňujícím osobám. Sloupec Vložil do DS obsahuje jméno uživatele, který dokument vložil do Dokumentového serveru. Podrobnější informace o dokumentu lze získat po kliknutí na ikonu ve sloupci Dok. server. Pomocí odkazů nad seznamem lze dále zobrazit sloupec s poznámkou a vlastní soubory příloh dokumentu. Ikona ve sloupci Editovat umožňuje nastavit název dokumentu a poznámku.

Připojené dokumenty lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Pro připojení nového dokumentu z Dokumentového serveru ke zvolenému ukazateli je připraven formulář umístěný pod seznamem dokumentů. Zde se zadá název hledaného dokumentu, nebo jeho část, a stiskne se tlačítko . Následně se požadovaný dokument označí v seznamu a stisknutím tlačítka se připojí ke zvolenému ukazateli.

Změny v souborech ukazatele lze provádět pouze do doby, než je zvolený ukazatel zařazen k aktivované roli v hodnoceném období.
V rámci ukazatelů zařazených do aktivované role v hodnoceném období lze soubory daného ukazatele přetížit (viz Správa souborů pro ukazatel v roli).