Absolventská stáž


Aplikace Absolventská stáž umožňuje evidenci a správu absolventských stáží, které student na konci svého studia na MENDELU nebo po jeho ukončení absolvuje v některém z partnerských podniků. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p nebo zahranicni-b.

Pro jednotlivé absolventské stáže lze sledovat jejich délku, evidovat údaje nezbytné pro poskytnutí finančních prostředků studentovi, sestavit a tisknout finanční dohodu a v případě změny sledovaných údajů sestavit a vytisknout dodatek dohody.

Novou absolventskou stáž lze zaevidovat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace. Zde se zvolí program mobility, dohoda a specifikace a zadá se datum odjezdu a příjezdu. V nabídce dohod a specifikací jsou zobrazeny pouze záznamy odpovídající zvolenému programu mobility. Zadané údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Pro správu podniků pro stáže je k dispozici aplikace Správa zahraničních podniků, specifikace lze spravovat v aplikaci Evidence specifikací mobilit.

Evidované absolventské stáže studenta jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každé stáže jsou uvedeny následující údaje:

 • Druh – druh dohody, v rámci které je stáž vedena.

 • Podnik - název podniku, ve kterém se stáž uskutečnila.

 • Specifikace – specifikace mobility odpovídající zvolenému programu mobility.

 • Stav – vyjadřuje, zda je student na stáži, nebo již stáž ukončil. Při vložení stáže se automaticky nastavuje stav student na výjezdu, po návratu studenta je zapotřebí provést ručně změnu na stav ukončený výjezd. Změna stavu se provede přes ikonu ve sloupci Upravit.

 • Skutečné odkdySkutečné dokdy – vyjadřují skutečná data odjezdu a příjezdu, která jsou odesílána do matriky studentů.

  Pokud stáž proběhne mimo stanovený termín (viz Původní odkdy/dokdy), pak je nutné patřičně upravit skutečné datum odkdy a dokdy. Na základě rozdílu původních a skutečných hodnot se vypočte nová délka pobytu a nové stipendium, ze kterého se určí přeplatek nebo nedoplatek stipendia. Následně je možné vytisknout dodatek k dohodě mezi studentem a univerzitou.

 • Původní odkdyPůvodní dokdy – slouží pro evidenci původního data odjezdu a příjezdu, se kterými byla stáž založena.Údaje jsou využívány při výpočtu celkového stipendia v dodatku finanční dohody.

 • Prohlížet – přes ikonu se zobrazí detaily stáže, jako jsou termíny předpokládaného odjezdu a příjezdu, celková délka stáže (počítá se na měsíce a dny), měsíční částka pro pobyt v dané zemi, celková částka na předpokládanou dobu pobytu, skutečné termíny odjezdu a příjezdu, skutečná doba pobytu a případně vypočtený nedoplatek (v případě delšího pobytu než bylo plánováno) nebo přeplatek (v případě zkráceného pobytu).

 • EILC kurz/výjezd – přes ikonu se definuje vazba jazykového kurzu na absolventskou stáž. Pokud je jazykový kurz součástí stáže, zaeviduje se jako samostatný studijní pobyt. Datum kurzu a stáže se nemohou prolínat, musí na sebe navazovat. Jazykový kurz většinou předchází vlastní stáž.

  Jakmile je kurz zaevidován, pak se u stáže (ne u kurzu) přes ikonu zaeviduje návaznost na jazykový kurz – volba se potvrdí tlačítkem .

 • Celková částka – částka vypočtená ze skutečné délky pobytu a částky na měsíc. Částky se uvádějí v eurech.

 • Délka pobytu - obsahuje přepočet skutečné délky pobytu na měsíce a dny.

 • Číslo finanční dohody – přes ikonu se zvolí akademický rok, čímž se automaticky přiřadí číslo finanční dohody mezi studentem a univerzitou. Akademický rok se tiskne na dohodu i její dodatek. Po uložení se ikona již nezobrazuje, změnu lze provést kliknutím na číslo dohody. Bez jeho zadání nelze finanční dohodu tisknout. Dále je možné nastavit období pro udělení stipendia, pokud se má lišit od období pobytu.

 • Tisk finanční dohody – kliknutím na ikonu se vytiskne dohoda uzavřená mezi studentem a univerzitou. Ikona se zobrazí pouze v případě, že se jedná o dohodu, pro kterou se uzavírají finanční smlouvy, a současně je evidováno číslo finanční dohody.

 • Tisk dodatku k finanční dohodě – kliknutím na ikonu se vytiskne dodatek k původní dohodě. Tiskne se v případě, liší-li se zadání skutečné datum odjezdu a návratu studenta od původních dat, případně liší-li se aktuální hodnoty financování (zero-grant student) od původních.

 • Checklist - ikona umožňuje přejít do evidence splněných povinností stáže.

  Ikona je zobrazována pouze u druhů dohod, které mají v aplikaci Správa dokumentů pro vyjíždějící studenty stanoveny vazby na dokumenty.
 • Upravit – přes ikonu v tomto sloupci je možné provést změnu podniku, stavu pobytu a upravit skutečná a původní data odjezdu a příjezdu, případně zaevidovat poznámku ke stáži pro interní potřeby.

Evidované absolventské stáže je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Nelze odebrat výjezd, u kterého je v checklistu evidovaná událost nebo jsou odevzdány elektronické přílohy v checklistech.

Absolventská stáž může být zaevidována před koncem studia nebo po úspěšném ukončení studia a ukončena až po ukončení studia. Student má pak přístup do informačního systému v režimu absolvent, který mu umožňuje e-mailovou komunikaci a vyplnění závěrečné zprávy.