Studijní pobyt


Aplikace Studijní pobyt umožňuje evidenci a správu studijních pobytů, které student v rámci svého studia na MENDELU absolvoval na některé z partnerských institucí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p nebo zahranicni-b.

Pro jednotlivé pobyty lze sledovat jejich délku, evidovat údaje nezbytné pro poskytnutí finančních prostředků studentovi, sestavit a tisknout finanční dohodu a v případě změny sledovaných údajů sestavit a vytisknout dodatek dohody.

Nový studijní pobyt lze zaevidovat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace. Zde se zvolí program mobility, dohoda a specifikace pobytu a zadá se datum odjezdu a příjezdu. V nabídce dohod jsou zobrazeny pouze aktivní dohody, které jsou určeny pro fakultu, na které je studium vedeno a program mobility. Nabídka specifikací pak obsahuje pouze specifikace dostupné pro zvolený program mobility. Zadané údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Pro správu zahraničních dohod je k dispozici aplikace Evidence zahraničních dohod, specifikace lze spravovat v aplikaci Evidence specifikací mobilit.

Evidované studijní pobyty studenta jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každého pobytu jsou uvedeny následující údaje:

 • Dohoda – označení dohody, v rámci které je výjezd uskutečněn. Název je složen z druhu dohody, názvu instituce a zkratky jazyka studia.

 • Specifikace – specifikace mobility odpovídající zvolenému programu mobility.

 • Stav – vyjadřuje, zda je student na výjezdu, nebo už pobyt ukončil. Při vložení pobytu se automaticky nastavuje stav student na výjezdu, po návratu studenta je zapotřebí provést ručně změnu na stav ukončený výjezd. Změna stavu se provede přes ikonu ve sloupci Upravit.

 • Skutečné odkdySkutečné dokdy – vyjadřují skutečná data odjezdu a příjezdu, která jsou odesílána do matriky studentů.

  Pokud výjezd proběhne mimo stanovený termín (viz Původní odkdy/dokdy), pak je nutné patřičně upravit skutečné datum odkdy a dokdy. Na základě rozdílu původních a skutečných hodnot se vypočte nová délka pobytu a nové stipendium, ze kterého se určí přeplatek nebo nedoplatek stipendia. Následně je možné vytisknout dodatek k dohodě mezi studentem a univerzitou.

 • Původní odkdyPůvodní dokdy – slouží pro evidenci původního data odjezdu a příjezdu, se kterými byl daný pobyt založen. Údaje jsou využívány při výpočtu celkového stipendia v dodatku finanční dohody.

 • Prohlížet – přes ikonu se zobrazí detaily studijního pobytu, jako jsou termíny předpokládaného odjezdu a příjezdu, celková délka výjezdu (počítá se na měsíce a dny), měsíční částka pro pobyt v dané zemi, celková částka na předpokládanou dobu pobytu, skutečné termíny odjezdu a příjezdu, skutečná doba pobytu a případně vypočtený nedoplatek (v případě delšího pobytu než bylo plánováno) nebo přeplatek (v případě zkráceného pobytu).

 • EILC kurz/výjezd – přes ikonu se definuje vazba jazykového kurzu na studijní pobyt. Jazykový kurz, který je součástí studijního výjezdu studentů, se eviduje jako samostatná dohoda, v jejímž názvu je uvedeno, že se jedná o jazykový kurz (například LLP/Erasmus – EILC jazykový kurz Italská republika). Datum kurzu a dohody o výjezdu se nemohou prolínat, musí na sebe navazovat. Jazykový kurz většinou předchází vlastní studijní výjezd.

  Jakmile jsou oba kurzy zaevidovány, pak se u dohody o výjezdu (ne u kurzu) přes ikonu zaeviduje návaznost na jazykový kurz – volba se potvrdí tlačítkem .

 • Celková částka – částka vypočtená ze skutečné délky pobytu a částky na měsíc. Částky se uvádějí v eurech.

 • Délka pobytu - obsahuje přepočet skutečné délky pobytu na měsíce a dny.

 • Číslo finanční dohody – přes ikonu se zvolí akademický rok studijního pobytu, čímž se automaticky přiřadí číslo finanční dohody mezi studentem a univerzitou. Akademický rok se tiskne na dohodu i její dodatek. Po uložení se ikona již nezobrazuje, změnu lze provést kliknutím na číslo dohody. Bez jeho zadání nelze finanční dohodu tisknout. Dále je možné položkou Zero-grant student určit, zda je student pro část výjezdu povážován za zero-grant studenta a pokud ano, lze nastavit období pro udělení stipendia.

 • Tisk finanční dohody – kliknutím na ikonu se vytiskne dohoda uzavřená mezi studentem a univerzitou. Ikona se zobrazí pouze v případě, že se jedná o dohodu, pro kterou se uzavírají finanční smlouvy, a současně je evidováno číslo finanční dohody.

 • Tisk dodatku k finanční dohodě – kliknutím na ikonu se vytiskne dodatek k původní dohodě. Tiskne se v případě, liší-li se zadání skutečné datum odjezdu a návratu studenta od původních dat, případně liší-li se aktuální hodnoty financování (zero-grant student) od původních.

 • Checklist - ikona v tomto sloupci umožňuje přejít do evidence splněných povinností výjezdu (checklist). Pokud má student všechny povinnosti splněny, zobrazuje se ikona , v opačném případě se zobrazuje ikona , upozorňující na nesplnění některé z povinností.

  Ikona je zobrazována pouze u druhů dohod, které mají v aplikaci Správa dokumentů pro vyjíždějící studenty stanoveny vazby na dokumenty.
 • Upravit – přes ikonu v tomto sloupci je možné provést změnu dohody, stavu pobytu a upravit skutečná a původní data odjezdu a příjezdu, případně zaevidovat poznámku k výjezdu pro interní potřeby.

Evidované studijní pobyty je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Nelze odebrat výjezd, u kterého je v checklistu evidovaná událost nebo jsou odevzdány elektronické přílohy v checklistech.