Postup pro základní nastavení


1. Založení hodnoceného období

Pro přípravu vnitřního hodnocení kvality je v aplikaci Správa hodnocených období nejprve nutné založit tzv. hodnotící období (tj. období, ve kterém probíhá hodnocení). Pro hodnotící období se nastavují kalendářní a akademické roky jako tzv. hodnocené období (tj. období, která se budou hodnotit). Pro období je v této aplikaci vhodné nastavit termín sběru, tj. datum zahájení a ukončení sběru dotazníků (termíny sběru pro jednotlivé úrovně lze následně upravit v aplikaci Správa vnitřního hodnocení kvality.

2. Aktivace rolí

Po založení období je toto období přístupné v aplikaci Správa vnitřního hodnocení kvality. Zde probíhá jeho příprava. Prvním krokem je tzv. aktivace roli - v záložce Aktivované role se určí, které role budou hodnocení provádět a zařadí se do jednotlivých úrovní hodnocení.

Evidenci rolí a úrovní zajištují aplikace Hodnocené roleÚrovně hodnocení.

V tuto chvíli je vhodné zkontrolovat a dle potřeby upravit nastavení oprávnění a pravidel přístupů u jednotlivých rolí (aplikace Správa oprávnění pro roli).

3. Sestavení hodnotících dotazníků

V této části přípravy hodnoceného období se pro každou aktivovanou roli sestaví hodnotící dotazníky. Během tohoto procesu prochází role jednotlivými stavy, které otevírají, ale také uzavírají, operace s rolemi. Před každou změnou stavu role je doporučeno provést odpovídající kontrolu v záložce Kontrola nastavení.

  • Fixace dotazníků - pro každou aktivovanou roli ve stavu 1 - Role je aktivovaná v hodnoceném období je zapotřebí zafixovat dotazníky v aplikaci Dotazníky pro roli v hodnoceném období. Nejprve se v záložce Aktuálně generované dotazníky provede fixace dotazníků a následně je možné v záložce Fixované dotazníky provádět korekce vyplňujících osob nebo dotazníky mazat. Jakmile jsou dotazníky kompletně připraveny, přepne se role do stavu 2 - Role má zafixované dotazníky.

  • Zařazení ukazatelů - pro každou aktivovanou roli se v aplikaci Ukazatele pro roli v hodnoceném období přiřadí ukazatele, které budou zahrnuty v dotazníku této role a které bude daná role hodnotit. Vhodné je doplnit i popis ukazatele, kde lze uvést bližší vysvětlení ukazatele, připojit soubory z dokumentového serveru apod. Dále se provede kontrola stupnic a standardů a provedou se případné korekce (přetížení stupnic a standardů). U ukazatelů, jejichž prostřednictvím budou od hodnotitelů zjišťovány tzv. sbírané údaje, se nastaví jejich struktura. V neposlední řadě se je možné k ukazatelů přiřadit doplňující otázky nebo nastavit podmínky pro zařazení ukazatelů do dotazníků.

  • Fixace ukazatelů v dotaznících - jsou-li ukazatele v roli kompletně připraveny, provede se jejich zafixování do dotazníků v aplikaci Dotazníky pro roli v hodnoceném období a následně se role přepne do stavu 3 - Role má zafixované ukazatele v dotaznících před vyplněním ručních parametrů.

  • Vložení hodnot ručních parametrů - jsou-li pro výpočet ukazatelů v roli použity ruční parametry, vloží se jejich hodnoty. To lze provést u jednotlivých dotazníků role nebo hromadně v aplikaci Zadávání ručních parametrů. Po vyplnění hodnot ručních parametrů se role přepne do stavu 4 - Role má zadané hodnoty ručních parametrů.

  • Refixace ukazatelů v dotaznících - po vyplnění ručních parametrů se v aplikaci Dotazníky pro roli v hodnoceném období provede refixace ukazatelů v dotaznících a následně se role přepne do stavu 5 - Role má zafixované ukazatele v dotaznících v konečné podobě. Od okamžiku refixace ukazatelů lze zobrazovat náhledy hodnotících dotazníků.

  • Fixace hodnot ukazatelů - pro počítané ukazele zařazené v hodnocítích dotaznících je zapotřebí provést výpočet a fixaci hodnot v aplikaci Fixace hodnot ukazatele v záložce Aktuálně generované hodnoty. Jakmile jsou hodnoty všech počítaných ukazatelů v roli zafixovány, přepne se role do stavu 6 - Role má zafixované hodnoty ukazatelů.

  • Zpřístupnění role pro sběr - finálním stavem, do kterého je zapotřebí posunout všechny aktivované role hodnotícího období je stav 7 - Role je připravená ke sběru dotazníků.

4. Nastavení harmonogramu sběru dotazníků

Základní období sběru by mělo být stanoveno pro dané hodnocené období ve správě hodnocených období. V záložce Harmonogram lze období sběru individuálně upravit pro jednotlivé úrovně hodnocení i jednotlivé role.

5. Formální kontrola období

Jakmile je pro všechny role aktivované v hodnoceném období dosaženo stavu 7 - Role je připravená ke sběru dotazníků a současně všechny průběžné kontroly skončily bez chyb, lze přistoupit ke spuštění formální kontroly hodnoceného období v aplikaci Kontrola nastavení hodnoceného období. V případě úspěšného výsledku kontroly je stav období změněn na připravené a v tomto stavu čeká na vlastní spuštění sběru dle harmonogramu.

6. Spuštění sběru

Sběr hodnotících dotazníků je spouštěn automaticky k datu Sběr odkdy, které je nastaveno u hodnocenéno období. Ke sběru jsou zpřístupněna pouze období ve stavu připravené, která jsou k datu počátku sběru přepnuta do stavu probíhá sběr.

Vlastní vyplňování hodnotících dotazníků jejich hodnotiteli probíhá v aplikaci Vnitřní hodnocení kvality.

7. Vyhodnocení sběru

Po ukončení sběru se stav období mění na vyhodnocované. Vyhodnocení sběru probíhá v aplikaci Výsledky vnitřního hodnocení kvality, která umožňuje tvorbu sestav z hodnotících dotazníků a meziroční porovnání výsledků. Jakmile je vyhodnocení ukončeno, lze stav období změnit na uzavřené.