Dotazníky pro roli v hodnoceném období


Aplikace Dotazníky pro roli v hodnoceném období umožňuje v hodnoceném období zobrazit přehled vygenerovaných dotazníků pro zvolenou roli a následně tyto dotazníky fixovat a individuálně odebírat či upravovat vyplňující osoby. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny základní informace o zvolené roli, s jejímiž dotazníky se v aplikaci pracuje. Kromě vlastního názvu role je uveden i algoritmus (případně jeho parametry), podle kterého jsou dotazníky generovány a informace o původu konfigurace parametrů (základní - dle nastavení ve správě rolí; přetížená v hodnoceném období - výchozí nastavení je přetíženo nastavením u role v hodnoceném období). Dále jsou uvedeny vyplňující osoby dle nastavení role a stav role. Vlastní práce s dotazníky je rozdělena do několika záložek, jejichž význam je podrobněji popsán níže.

Fixované dotazníky

Záložka Fixované dotazníky zobrazuje přehled vygenerovaných a zafixovaných dotazníků pro zvolenou roli. Dále se v aplikaci provádí fixace ukatazelů v dotaznících, vkládání hodnot ručních parametrů a refixace ukazatelů v dotaznících.

Seznam fixovaných dotazníků je zobrazen v přehledové tabulce. V případě většího počtu dotazníků je seznam rozdělen do více stránek, mezi kterými lze přecházet pomocí odkazů a šipek nad seznamem. Dotazníky jsou v seznamu očíslovány dle pořadí vygenerování. Sloupec Dotazník obsahuje název objektu, pro nějž je dotazník vygenerován (např. předmět, pracoviště apod.). Ve sloupci Hodnotitelé je pak uveden seznam hodnotitelů, příslušného dotazníku. Není-li žádný hodnotitel uveden, je nutné jej doplnit nebo dotazník zcela smazat.

Nejsou-li dotazníky fixované, je nutné je zafixovat v záložce Aktuálně generované dotazníky.

Zafixované dotazníky je možné ručně upravovat. Kliknutím na ikonu ve sloupci Smazat dotazník lze vybraný dotazník vymazat a tím jej tedy vyřadit z hodnocení. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit hodnotitele lze spravovat osoby, které mohou dotazník vyplňovat. Hodnotitele je možné přidávat nebo odebírat, vždy však musí u dotazníku zůstat alespoň jeden. Hodnotitele lze přidat ze zaměstnanců a externistů.

Ruční úpravy slouží pouze k drobným korekcím vygenerovaných dat. Pokud je nutné ve vygenerovaných datech provádět velké množství ručních úprav, může být problém ve špatném nastavení primárních dat. Vždy dejte přednost opravě primárních dat v UIS, před ručními úpravami v hodnoceném období.
Úpravy hodnotitelů a mazání fixovaných dotazníků lze provádět pouze ve stavu role 1 - Role je aktivovaná v hodnoceném období.

Tlačítkem Zrušit fixaci dotazníků, které je zobrazeno pod seznamem dotazníků, lze všechny zafixované dotazníky pro zvolenou roli odfixovat, tedy smazat a umožnit novou fixaci.

Fixace ukazatelů v dotaznících

Jakmile se role nachází ve stavu 2 - Role má zafixované dotazníky, zobrazuje se pod seznamem fixovaných dotazníků tlačítko . Po jeho stisknutí se provede zařazení ukazatelů evidovaných u role do jednotlivých fixovaných dotazníků. Při zařazení jsou kontrolovány podmínky pro zařazení nastavené u jednotlivých ukazatelů a nejsou-li u některého z dotazníků splněny, pak ukazatel se daného dotazníku nezařadí. Počet zafixovaných ukazatelů je uveden ve sloupci Ukazatele. Po kliknutí na uvedenou hodnotu se zobrazí seznam ukazatelů fixovaných v příslušném dotazníku. Tlačítkem lze fixaci zrušit a připadně nastavení ukazatelů dodatečně upravit.

V případech, kdy po fixaci ukazatelů není v dotazníku zařazen žádný ukazatel, je zapotřebí zkontrolovat podmínky pro zařazení ukazatelů a jejich nastavení, případně vrátit roli do stavu 1 – Role je aktivovaná v hodnoceném období a takový dotazník vymazat.

Nastavení hodnot ručních parametrů

Nachází-li se role ve stavu 3 - Role má zafixované ukazatele v dotaznících před vyplněním ručních parametrů, lze pro jednotlivé dotazníky vyplnit hodnoty ručních parametrů, a to kliknutím na šipku ve sloupci Ruční parametry. Tato šipka je zobrazena pouze uživatelům, kteří mají potřebná oprávnění pro daný dotazník. Uživatelé s právem quality-a mohou zadávat a prohlížet parametry všech dotazníků. Uživatelé s oprávněním quality-b nebo quality-r mohou zadané hodnoty pouze prohlížet. Uživatelé s oprávněním quality-c mohou prohlížet a vkládat hodnoty parametrů pouze těch dotazníků, které spadají pod subjekt, na který mají právo přiděleno (typicky fakulta nebo Ústav). Číslo nad šipkou udává, kolik je již pro daný dotazník vyplněno ručních parametrů. Pokud je číslo zobrazeno červeně, znamená to, že k dotazníku nejsou vyplněny všechny ruční parametry.

Po kliknutí na ikonu se v aplikaci zobrazí seznam ručních parametrů. U každého je zobrazen jeho název a pole pro vložení hodnoty. Po kliknutí na ikonu lze o daném ručním parametru zobrazit podrobnosti. Vyplněné údaje je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Pro hromadné zadávání ručních parametrů je k dispozici aplikace Zadávání ručních parametrů.

Refixace ukazatelů v dotaznících

Jakmile jsou zadány hodnoty ručních parametrů a role je přepnuta do stavu 4 - Role má zadané hodnoty ručních parametrů, lze provést konečnou fixaci ukazatelů v dotaznících - refixaci. Při tomto kroku jsou z dotazníků vyřazeny ukazatele, které nesplní podmínky pro zařazení ukazatele do dotazníku vztažené k hodnotám ručních parametrů.

Refixace ukazatelů se provede stisknutím tlačítka . Tlačítkem lze refixaci zrušit. Počet ukazatelů v dotazníku po refixaci je uveden ve sloupci Ukazatele. Po kliknutí na uvedenou hodnotu se zobrazí konečný seznam ukazatelů v příslušném dotazníku.

Jakmile je refixace ukazatelů provedena, lze přes ikonu ve sloupci Náhled na dotazník zobrazit náhled dotazníku.

V případech, kdy po refixaci ukazatelů není v dotazníku zařazen žádný ukazatel, je zapotřebí zkontrolovat zadané hodnoty ručních parametrů a podmínky pro zařazení ukazatelů a jejich nastavení, případně vrátit roli do stavu 1 – Role je aktivovaná v hodnoceném období a takový dotazník vymazat.

Aktuálně generované dotazníky

Záložka Aktuálně generované dotazníky zobrazuje přehled vygenerovaných dotazníků pro zvolenou roli. Generování dotazníků probíhá podle algoritmu přiřazeného zvolené roli a jeho parametrů. Dotazníky lze zafixovat a tím je zpřístupnit k editaci do záložky Fixované dotazníky.

Seznam vygenerovaných dotazníků je zobrazen v přehledové tabulce. V případě většího počtu dotazníků je seznam rozdělen do více stránek, mezi kterými lze přecházet pomocí odkazů a šipek nad seznamem. Dotazníky jsou v seznamu očíslovány dle pořadí vygenerování. Sloupec Dotazník obsahuje název objektu, pro nějž je dotazník vygenerován (např. předmět, pracoviště apod.). Ve sloupci Kdo vyplňuje je pak uveden seznam osob, které mohou daný dotazník vyplnit. Vyplňující osoby jsou k dotazníkům přiřazovány dle nastavení role (viz položka Vyplňující osoby v informacích v úvodu aplikace). Nejsou-li u vygenerovaných dotazníků vyplňující osoby uvedeny, je vhodné prověřit správné nastavení tohoto parametru ve správě rolí.

Tlačítkem Fixovat vygenerované dotazníky, které je zobrazeno pod seznamem dotazníků, lze všechny dotazníky (nejenom aktuálně zobrazené) pro zvolenou roli zafixovat. Pokud jsou již dotazníky pro tuto roli zafixované, pak opětovným uložením vygenerovaných dotazníků dojde k přepsání zafixovaných dotazníků novými. Budou tak smazány všechny ruční úpravy ve fixovaných dotaznících.

Srovnání fixovaných a generovaných dotazníků

Záložka Srovnání fixovaných dat a náhledu zobrazuje rozdíly mezi zafixovanými dotazníky a daty, která jsou generována dle aktuálního nastavení. Ukazuje tedy, které vygenerované dotazníky chybějí ve fixovaných datech, které fixované dotazníky již nejsou v generovaném náhledu a kde dochází k rozdílu u vyplňujících osob.

Srovnání lze provést, pouze pokud jsou dotazníky zafixovány. Existují-li pak rozdíly mezi fixovanými a generovanými dotazníky, jsou tyto dotazníky zobrazeny v přehledové tabulce. V levé části jsou zobrazeny fixované dotazníky, vpravo pak generované dotazníky. Ve sloupci Rozdíl je pak pomocí ikon indikován rozdílový stav. Ikona značí absenci celého dotazníku ve fixovaných dotaznících nebo generovaných datech, ikona pak značí rozdíly ve vyplňujících osobách. Vyplňující osoby, o které se fixované a generované dotazníky liší, jsou na příslušné straně zvýrazněny ve sloupci Kdo vyplňuje.